Πρόσκληση Για Πρακτική Άσκηση Υποψήφιου Δικηγόρου

Πρόσκληση Για Πρακτική Άσκηση Υποψήφιου Δικηγόρου

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ

Έχοντας υπόψη:

1.      Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ αριθμ.87/τ.Α’/07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της  Αυτοδιοίκησης  και  της   Αποκεντρωμένης  Διοίκησης  Πρόγραμμα Καλλικράτης».

2.      Τον ΟΕΥ του Δήμου Πλατανιά όπως τροποποιήθηκε με την υπ. αριθμ. 16357/24-11-2014 Απόφαση του ΓΓ της Αποκεντρωμένης  Διοίκησης Κρήτης (ΦΕΚ 3201 Β΄/28-11-2014)  και με την αριθ.11070/24-8-2017 της Συντονίστριας της Αποκεντρωμένης  Διοίκησης Κρήτης(ΦΕΚ 3077/6-9-2017 τεύχος Β΄).

3.      Τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ. 3 του ν. 4194/2013 (Α 208) «Κώδικας Δικηγόρων», όπως ισχύει.

4.      Την υπ’αρ.447/2015 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πλατανιά «Καθορισμός θέσεων πρακτικής άσκησης υποψήφιων δικηγόρων στον Δήμο Πλατανιά».

5.      Την υπ. αρ. Πρωτ. 11825/24-09-2018  Βεβαίωση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Πλατανιά περί ύπαρξης των αναγκαίων πιστώσεων για την κάλυψη της δαπάνης αποζημίωσης ενός ασκούμενου δικηγόρου στο Δήμο Πλατανιά.

6.      Την υπ’ αριθμ. 37568/28-4-2016 Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων όπως αυτή δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1527/30.05.2016, τχ Β’, σχετικά με την άσκηση ενός υποψήφιου δικηγόρου στο Δήμο Πλατανιά, την αμοιβή αυτού και τις σχετικές διαδικασίες.

7.      Το με αρ.πρωτ. 55231/31-8-2017 έγγραφο του Υπουργείου Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων,  τμήματος  Α14.

                                                    

                                                          ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ

 

 Όσες-ους υποψήφιες-ους δικηγόρους επιθυμούν να πραγματοποιήσουν μέρος της άσκησής τους, διάρκειας έξι (6) μηνών, στο Τμήμα της Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου Πλατανιά, να υποβάλουν την αίτησή τους, σύμφωνα με το σχετικό υπόδειγμα (ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ) που επισυνάπτεται, στο πρωτόκολλο του Δήμου Πλατανιά, εντός δέκα (10) ημερών από την επομένη της ανάρτησης της παρούσας πρόσκλησης στην ιστοσελίδα του Δήμου Πλατανιά, δηλαδή μέχρι και 05-10-2018.

 

 

Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

1.        Οι θέσεις των ασκουμένων δικηγόρων που θα πραγματοποιήσουν την άσκηςή τους στο Τμήμα  της Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου Πλατανιά ορίζονται σε μία (1) σύμφωνα με την ανωτέρω σχετική ΚΥΑ.

2.        Το χρονικό διάστημα άσκησης του υποψήφιου δικηγόρου στο Δήμο Πλατανιά ορίζεται σε έξι (6) μήνες, με δυνατότητα παράτασης για επιπλέον διάστημα έξι (6) μηνών, κατόπιν αίτησης του υποψηφίου και αποδοχή της παράτασης αυτής από τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρώπινων Δικαιωμάτων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 5 του άρθρου 13 του ν. 4194/2013.

3.        Η άσκηση πρακτικής του υποψήφιου δικηγόρου στο Δήμο Πλατανιά θα ξεκινήσει στις 15-10-2018 και θα λήξει στις 14-04 -2019.

4.        Το ωράριο της ημερήσιας απασχόλησης του  ασκούμενου δικηγόρου ορίζεται σε οκτώ (8) ώρες ημερησίως (07.30 -15.30) από Δευτέρα έως Παρασκευή. Υπεύθυνος τήρησης και ελέγχου του παρουσιολογίου του ασκούμενου δικηγόρου θα είναι ο Προϊστάμενος της Νομικής Υπηρεσίας του  Δήμου Πλατανιά.

5.        Η μηνιαία αμοιβή του ασκούμενου δικηγόρου ανέρχεται σε εξακόσια (600) ευρώ, δεν υπόκειται σε ασφαλιστικές κρατήσεις – πλην της παρακράτησης φόρου εισοδήματος-  και θα καταβάλλεται στο τέλος εκάστου ημερολογιακού μηνός, με βάση το παρουσιολόγιο.

6.        Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι δικηγόροι πρέπει να μην συμπληρώνουν το προβλεπόμενο 18μηνο της άσκησης πριν από το πέρας της εξαμηνιαίας άσκησης στον Δήμο Πλατανιά και εάν δεν είναι εγγεγραμμένοι ως ασκούμενοι στον Δικηγορικό Σύλλογο Χανίων, να πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις για τη σχετική εγγραφή, εφόσον επιλεγούν, να εγγράφονται ταυτόχρονα με την έναρξη της άσκησής τους στον Δήμο Πλατανιά.

 

Β. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ – ΑΙΤΗΣΕΙΣ

7.        Η αίτηση συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής των υποψήφιων ασκουμένων δικηγόρων στον Δήμο Πλατανιά υποβάλλεται από κάθε ενδιαφερόμενο εγγράφως, στο Πρωτόκολλο του Δήμου Πλατανιά, εντός δέκα (10) ημερών από την επόμενη της ανάρτησης της ανακοίνωσης της παρούσας πρόσκλησης στην ιστοσελίδα του Δήμου και κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 08:00 – 15:00.

8.        Η αίτηση μπορεί να υποβάλλεται και ταχυδρομικώς, εφόσον η αποστολή της εντός της ανωτέρω προθεσμίας αποδεικνύεται από σφραγίδα ταχυδρομείου ή  άλλο αποδεικτικό μέσο. Με την αίτηση συνυποβάλλονται σύντομο βιογραφικό σημείωμα και αντίγραφα τίτλων σπουδών. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Διοικητικών Υπηρεσιών-Γραφείο Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Μέριμνας του Δήμου Πλατανιά στο τηλέφωνο:  28213 40015 (κα. Μαρία Γιακωβίδου).   

9.        Μαζί με την αίτησή τους, οι υποψήφιοι συμπληρώνουν αίτηση – υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία δηλώνουν:

(α) τα στοιχεία αστυνομικού δελτίου ταυτότητας,

(β) στοιχεία επικοινωνίας (ταχυδρομική διεύθυνση, σταθερό και κινητό τηλέφωνο, λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου),

(γ) τον αριθμό μητρώου ασκουμένου, εάν έχουν ήδη εγγραφεί ως ασκούμενοι ή ότι έχουν καταθέσει αίτηση και τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά για εγγραφή στο Δικηγορικό Σύλλογο Χανίων, αλλά δεν έχουν λάβει ακόμα αριθμό μητρώου, καθώς εκκρεμεί η αποδοχή της αίτησής τους, ή ότι πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις για εγγραφή στον Δικηγορικό Σύλλογο και εφόσον επιλεγούν, θα εγγραφούν ταυτόχρονα με την έναρξη της άσκησής τους,

(δ) ότι δεν συμπληρώνεται το προβλεπόμενο 18μηνο της άσκησής τους πριν από το πέρας της εξαμηνιαίας άσκησής τους στον Δήμο Πλατανιά.

(ε) ότι αποδέχονται τη θέση τους, εφόσον επιλεγούν, και ότι δεν συντρέχει έκτακτος λόγος που να δικαιολογεί την αποποίησή της.

10.    Σε περίπτωση που οι αιτήσεις που τηρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις υπερβαίνουν τον αριθμό της διαθέσιμης θέσεως πρακτικής άσκησης, η επιλογή τους θα γίνει με κλήρωση. Το ονοματεπώνυμο του επιλεγέντος ασκούμενου δικηγόρου θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Πλατανιά.

   Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΛΑΝΔΡΑΚΗΣ

Αρχεία