Γραφείο Δημότη:2821340002

Greek

Προσλήψεις

Specific Thumbnail
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων
Ο ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ Έχοντας υπόψη: 5. Την υπ΄αρ. 41797/28-6-22 (ΦΕΚ3327/Β’/28-6-2022) απόφασης περί τροποποίησης της υπ΄αριθμ.55472/23-7-2021 Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών (ΦΕΚ 3352/Β ́)<< Διαδικασία και κριτήρια για την πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας  και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ,των Δημοσίων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ) και των Σχολείων Δεύτερης  Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε) της Χώρας από τους Δήμους με σύμβαση […]
Δείτε Περισσότερα
Specific Thumbnail
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΠΟΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΟΧ 1/2024 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)
Στο Γεράνι και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα 18/07/2024 ημέρα Πέμπτη  και ώρα 13:00 συνήλθε η Επιτροπή που συγκροτήθηκε με την 477/2024(ΑΔΑ: Ψ0Σ9ΩΞ5-3ΝΘ) απόφαση του Δημάρχου, προκειμένου να ελέγξει εκ νέου τα δικαιολογητικά των υποψηφίων  και να καταρτίσει τους πίνακες κατάταξης των υποψηφίων της ΣΟΧ 1/2024 προκήρυξης του Δήμου Πλατανιά σε ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ , διότι διαπιστωθήκαν […]
Δείτε Περισσότερα
Specific Thumbnail
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΟΧ 2/2024
Στο Γεράνι  και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα 08-07-2024 ημέρα Δευτέρα και ώρα 8:30 συνήλθε η Επιτροπή που συγκροτήθηκε με την 506/2024 απόφαση  Δημάρχου, προκειμένου να ελέγξει τα δικαιολογητικά και να καταρτίσει τους πίνακες κατάταξης των υποψηφίων της ΣΟΧ 2/2024 προκήρυξης του Δήμου Πλατανιά. Στη συνεδρίαση της Επιτροπής ήταν παρόντες: Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Νταμπακάκη […]
Δείτε Περισσότερα
Specific Thumbnail
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ  2 / 2024για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ  2 / 2024για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη  ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ                                                           Ο ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ Έχοντας υπόψη: Ανακοινώνει Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά  δεκατρία (13) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Πλατανιά, που εδρεύει στο Γεράνι της Περιφερειακής Ενότητας […]
Δείτε Περισσότερα
Specific Thumbnail
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ  1/2024
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ  1/2024 για τη πρόσληψη προσωπικού με σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ στο πλαίσιο του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «Κρήτη 2021-2027» ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ» Ο ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ Ανακοινώνει Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων για την υλοποίηση […]
Δείτε Περισσότερα
Specific Thumbnail
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ Πλήρωση τριών (3) θέσεων , με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου , διάρκειας έως (2) δύο μηνών για τις δομές Παιδικό Σταθμό Βουκολιών , Παιδικό Σταθμό Σκινέ , Βρεφονηπιακό Σταθμό Κοντομαρί ( Βρεφικό τμήμα)
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  του Δήμου Πλατανιά  Έχοντας υπόψη:1 1.Tην υπ’ αριθμόν 67 /2024 (ΑΔΑ: ΡΤ97ΩΞ5–ΑΜΘ ) απόφαση της Δημοτικής επιτροπής του Δήμου Πλατανιά. 2. Τον Οργανισμό Εσωτερικής υπηρεσίας του Δήμου Πλατανιά. 3. Τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 3584/2007. 4.Το π.δ. 85/2022 (Α’ 232/17.12.2022) με τίτλο «Καθορισμός προσόντων διορισμού σε φορείς του Δημοσίου (Προσοντολόγιο – Κλαδολόγιο)» 5.Την βεβαίωση της […]
Δείτε Περισσότερα
Specific Thumbnail
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΥΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΠΟΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΟΧ 1/2023
Στο Γεράνι  και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα 24-1-2024 ημέρα  Τετάρτη και ώρα 13:30 συνήλθε η Επιτροπή που συγκροτήθηκε με την 58/1205/24-1-2024 απόφαση του Δημάρχου, προκειμένου να προβεί στην ανασύνταξη πινάκων κατάταξης υποψηφίων της ΣΟΧ 1-2023  ύστερα από την με αρ.11/2024 απόφαση του ΑΣΕΠ. Στη συνεδρίαση της Επιτροπής ήταν παρόντες: Ο Πρόεδρος της επιτροπής ύστερα από […]
Δείτε Περισσότερα
Specific Thumbnail
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ προσωπικού με σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ προσωπικού με σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση της δράσης «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολικήεκπαίδευση καθώς και για τη πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων καιατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης» Περίοδος 2023-2024 ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ […]
Δείτε Περισσότερα
Specific Thumbnail
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2023 για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση της δράσης «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για τη πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης» Περίοδος 2023-2024
Το Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ               Έχοντας υπόψη:   Ανακοινώνει  Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός (1) ατόμου για την υλοποίηση της Δράσης «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για τη πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης», της χρονικής Περιόδου 2023 […]
Δείτε Περισσότερα