Γραφείο Δημότη:2821340002

Greek

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ  2 / 2024για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

19 Ιουνίου 2024

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ  2 / 2024
για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη

 ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

                                                          Ο ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις  των άρθρων 37-42 του Ν. 4765/2021 «Εκσυγχρονισμός του συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και ενίσχυση του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 6/τ.Α΄/15-1-2021), όπως ισχύει.
 2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
 3. Τις διατάξεις του άρθρου 107 του Ν. 4483/2017 (ΦΕΚ 107/Α΄/31-7-2017), με τις οποίες αντικαταστάθηκαν οι όμοιες του άρθρου 12 παρ. 14 του Ν. 4071/2012 (Α΄85), όπως ισχύει.
 4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 85/2022 «Καθορισμός Προσόντων Διορισμού σε φορείς Δημοσίου (Προσοντολόγιο-Κλαδολόγιο)» (ΦΕΚ 232/τ.Α΄/17-12-2022).
 • Τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων), καθώς και τις διατάξεις του νόμου του Ελληνικού Κοινοβουλίου 4624/2019 (ΦΕΚ 137/Α’) «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις.»
 • Την υπ’ αριθμ. 52/13-03-2024 (ΑΔΑ: 96ΩΩΩΞ5-Τ52) Απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Πλατανιά με θέμα: «Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού (ΙΔΟΧ) 8μηνης διάρκειας για το έτος 2024 Ανταποδοτικά Τέλη».
 • Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 2902/1-4-2024 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης με θέμα: «Εισηγητική έκθεση για πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στον Δήμο Πλατανιά ανταποδοτικού χαρακτήρα», προς το Υπουργείο Εσωτερικών.
 • Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 36129/16-4-2024 (ΑΔΑ: 6Τ5Δ46ΜΤΛ6-ΟΒΚ) Απόφαση της Υπουργού  Εσωτερικών με θέμα: «Έγκριση πρόσληψης πεντακοσίων πενήντα ενός (551) ατόμων  με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα  των ΟΤΑ α’ βαθμού».
 • Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 36179/18-04-2024 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: «Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ανταποδοτικού χαρακτήρα».
 • Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Πλατανιά (ΦΕΚ 2186/τ.Β΄/29-09-2011), (ΦΕΚ 3201/τ.Β΄/28-11-2014), (ΦΕΚ 3077/τ.Β΄/6-9-2017) και (ΦΕΚ 688/τ.Β΄/28-02-2019), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και την υπ’ αριθμ. πρωτ. 6507/24-4-2024  βεβαίωση του Δήμου Πλατανιά, περί ύπαρξης κενών θέσεων.
 • Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 9066/07-06-2024 βεβαίωση του Προϊσταμένου Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Πλατανιά περί ύπαρξης πιστώσεων για την κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας του υπό πρόσληψη προσωπικού της παρούσας Ανακοίνωσης.
 • Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 9081/07-06-2024 βεβαίωση της Προϊσταμένης Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης του Δήμου Πλατανιά σχετικά με τα μηχανήματα έργου των ειδικοτήτων ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων με κωδικούς θέσεων 103, 104, 105.

Ανακοινώνει

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά  δεκατρία (13) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Πλατανιά, που εδρεύει στο Γεράνι της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ  Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός ΘέσηςΥπηρεσίαΈδρα υπηρεσίαςΕιδικότηταΔιάρκεια σύμβασηςΑριθμός ατόμων
101Δήμος  Πλατανιά Δ/νση Περιβ. και Ανάπτυξης Τμήμα ΚαθαριότηταςΓεράνι Περιφερειακή Ενότητα Χανίων   ΠΕ Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης  8 μήνες1
102Δήμος  Πλατανιά Δ/νση Περιβ. και Ανάπτυξης Τμήμα Καθαριότητας.Γεράνι Περιφερειακή Ενότητα ΧανίωνΔΕ Οδηγών         8 μήνες2
103Δήμος  Πλατανιά Δ/νση Περιβ. και Ανάπτυξης Τμήμα ΚαθαριότηταςΓεράνι  Περιφερειακή Ενότητα ΧανίωνΔΕ  Χειριστών Μηχανημάτων Έργων8 μήνες1
104Δήμος  Πλατανιά Δ/νση Περιβ. και Ανάπτυξης Τμήμα ΚαθαριότηταςΓεράνι  Περιφερειακή Ενότητα ΧανίωνΔΕ  Χειριστών Μηχανημάτων Έργων8 μήνες1
105Δήμος  Πλατανιά Δ/νση Περιβ. και Ανάπτυξης Τμήμα ΚαθαριότηταςΓεράνι  Περιφερειακή Ενότητα ΧανίωνΔΕ  Χειριστών Μηχανημάτων Έργων8 μήνες1
106Δήμος  Πλατανιά Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιων Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογι-κών έργωνΓεράνι  Περιφερειακή Ενότητα Χανίων   ΔΕ Ηλεκτρολόγων8 μήνες1
107Δήμος  Πλατανιά Δ/νση Περιβ. και Ανάπτυξης Τμήμα ΚαθαριότηταςΓεράνι  Περιφερειακή Ενότητα Χανίων  ΥΕ Συνοδών Απορριμματοφόρων  8 μήνες6