ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ  2 / 2022

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ  2 / 2022
για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη

 ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

 

 

Ο ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ

 

 

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις των άρθρων 37-42 του Ν. 4765/2021 «Εκσυγχρονισμός του συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και ενίσχυση του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 6/τ.Α΄/15-1-2021), όπως ισχύει.
 2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α΄), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
 3. Τις διατάξεις του άρθρου 107 του Ν. 4483/2017 (ΦΕΚ 107/Α΄/31-7-2017), με τις οποίες αντικαταστάθηκαν οι όμοιες του άρθρου 12 παρ. 14 του Ν. 4071/2012 (Α΄85), όπως ισχύει.
 4. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων), καθώς και τις διατάξεις του νόμου του Ελληνικού Κοινοβουλίου 4624/2019 (ΦΕΚ 137/Α’) «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις.»
 5. Την υπ’ αρ. 101/19-4-2022 (ΑΔΑ:ΨΓΩΕΩΞ5-Π1Γ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πλατανιά με θέμα: «Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού (ΙΔΟΧ) 8μηνης διάρκειας για το έτος 2022, με κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας από τα Ανταποδοτικά Τέλη».
 6. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 3254/03-05-2022 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης με θέμα «Εισηγητική έκθεση για πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στον Δήμο Πλατανιά ανταποδοτικού χαρακτήρα», προς το Υπουργείο Εσωτερικών.

 

 1. Την υπ’ αριθμ. 29567/9-5-2022 (ΑΔΑ:6ΠΤΤ46ΜΤΛ6-26Π) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών με θέμα: «Έγκριση πρόσληψης διακοσίων εβδομήντα τριών (273) ατόμων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα σε ΝΠΙΔ των ΟΤΑ της χώρας».
 2. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 29657/10-5-2022 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, με θέμα: «Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ανταποδοτικού χαρακτήρα».
 3. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Πλατανιά (ΦΕΚ 2186/τ.Β΄/29-09-2011) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (ΦΕΚ 3201/τ.Β΄/28-11-2014, ΦΕΚ 3077/τ.Β΄/6-9-2017), ΦΕΚ 688/τ.Β΄/28-02-2019), καθώς και την υπ’ αριθμ. πρωτ. 5193/28-04-2022 βεβαίωση Δήμου Πλατανιά περί ύπαρξης κενών θέσεων.
 4. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 7165/6-6-2022 βεβαίωση του Προϊσταμένου Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Πλατανιά περί ύπαρξης πιστώσεων για την κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας του υπό πρόσληψη προσωπικού της παρούσας ανακοίνωσης.
 5. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 7237/8-6-2022 βεβαίωση της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης του Δήμου Πλατανιά σχετικά με τις απαιτούμενες άδειες των ειδικοτήτων με κωδικούς θέσεων 101, 102 και 103.
 6. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 929-Α/8-7-2022 έγγραφο της Περιφέρειας Κρήτης- Γενική Δ/νση Ανάπτυξης – Δ/νση Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Χανίων Β’ Τμήμα Επαγγέλματος σχετικά με την απαιτούμενη άδεια της ειδικότητας του κωδικού θέσεως 103.

 

 

Ανακοινώνει

 

 Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δέκα (10) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα καθαριότητας του Δήμου Πλατανιά, που εδρεύει στο Γεράνι της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός

Θέσης

Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης Αριθμός

ατόμων

101 Δήμος  Πλατανιά Γεράνι

Περιφερειακή Ενότητα Χανίων

ΔΕ Οδηγών φορτηγών              (ανοικτού τύπου)

(με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου)

8 μήνες 1
102 Δήμος  Πλατανιά Γεράνι

 Περιφερειακή Ενότητα Χανίων

ΔΕ  Χειριστών Μηχανημάτων Έργων για ισοπεδωτή-διαμορφωτή γαιών (τύπου γκρέϊντερ) 8 μήνες 1
103 Δήμος  Πλατανιά Γεράνι

 Περιφερειακή Ενότητα Χανίων

ΔΕ Οδηγών

-Χειριστής Μηχανημάτων Έργου Γερανός με αρπάγη

8 μήνες 1
104 Δήμος  Πλατανιά Γεράνι

 Περιφερειακή Ενότητα Χανίων

 

ΥΕ Εργατών καθαριότητας

(αποκομιδής)

8 μήνες 6
105 Δήμος  Πλατανιά Γεράνι

 Περιφερειακή Ενότητα Χανίων

 

ΠΕ (και ελλείψει αυτού με ΤΕ) Μηχανολόγων Μηχανικών)

8 μήνες 1

Αρχεία