ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2023

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2023

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ  1/2023
για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη

 ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

 

Η ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ

 Ανακοινώνει

 

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός (1) ατόμου για την παροχή υπηρεσιών έναντι αντιτίμου στην Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Πλατανιά , που εδρεύει στον Αλικιανό της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, τόπο απασχόλησης, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Κωδικός

θέσης

Υπηρεσία Τόπος Απασχόλησης Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης Αριθμός

ατόμων

101 Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Πλατανιά

(Για τις ανάγκες του εκθεσιακού χώρου στην Μνημειακή Ελιά Βουβών» στις Βούβες)

Αλικιανός

Δήμου Πλατανιά

Περιφερειακή Ενότητα Χανίων

ΔΕ Εκδοτών Εισιτηρίων 6 μήνες 1

Αρχεία