Βελτίωση Αγροτικής Οδού Άστρικας – Μεσονήσι Δ.Ε. Κολυμβαρίου Δήμου Πλατανιά

Βελτίωση Αγροτικής Οδού Άστρικας – Μεσονήσι Δ.Ε. Κολυμβαρίου Δήμου Πλατανιά

                                                   

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ

                                                   

                                                   

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ
ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Γ.Τ.Α.Α.)
Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές

                                                  

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
«ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014 – 2020»

ΜΕΤΡΟ 04: «Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού»
ΥΠΟΜΕΤΡΟ 4.3: «Στήριξη για επενδύσεις σε υποδομές που σχετίζονται με την ανάπτυξη,
τον εκσυγχρονισμό ή την προσαρμογή της γεωργίας και της δασοπονίας»
ΔΡΑΣΗ 4.3.4: «Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις»

Η πίστωση προέρχεται από το Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014 – 2020» με συγχρηματοδότηση από το Ε.Γ.Τ.Α.Α.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
του Υποέργου 1 : «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΑΣΤΡΙΚΑΣ – ΜΕΣΟΝΗΣΙ Δ.Ε. ΚΟΛΥΜΒΑΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ » της πράξης: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΑΣΤΡΙΚΑΣ – ΜΕΣΟΝΗΣΙ Δ.Ε. ΚΟΛΥΜΒΑΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ » με Κωδικο ΟΠΣΑΑ: 0006179045

Ο Δήμαρχος Πλατανιά

Διακηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΑΣΤΡΙΚΑΣ – ΜΕΣΟΝΗΣΙ Δ.Ε. ΚΟΛΥΜΒΑΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ», εκτιμώμενης αξίας 448.000,00 € (με αναθεώρηση και ΦΠΑ) που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του N.4412/2016 (Α’ 147). Το έργο συντίθεται από την ακόλουθη κατηγορία εργασιών: κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ (χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ): 359.889,43€ .

1. Αντικείμενο Έργου (CPV: 45233140-2/ Οδικά έργα)
Η προτεινόμενη παρέμβαση αποσκοπεί στην βελτίωση της αγροτικής οδού, ώστε να καταστεί ασφαλής για τα διερχόμενα οχήματα και να συμβάλει στην αγροτική ανάπτυξη της περιοχής. Προτείνεται η ασφαλτόστρωση της οδού σε πλάτος 5,5m και σε συνολικό μήκος 1.780,48m. Μεταξύ των προβλεπόμενων εργασιών δεν προτείνονται παρεμβάσεις εκτός των ορίων της υπάρχουσας χάραξης. Οι προτεινόμενες παρεμβάσεις αφορούν σε καθαρισμούς από καταπτώσεις, καθαρισμούς υφιστάμενων οχετών ομβρίων, αντικατάσταση ενός παλαιού οχετού στο τέλος του τμήματος παρέμβασης λόγω παλαιότητας, εξομάλυνση και βελτίωση της μηκοτομής της οδού, τμηματική κατασκευή επενδεδυμένης τάφρου, κατακόρυφη και οριζόντια σήμανση και τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας.

2. Προθεσμία εκτέλεσης του έργου
Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε τριακόσιες εξήντα πέντε (365) ημερολογιακές μέρες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

3. Χρηματοδότηση
Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014 -2020» με συγχρηματοδότηση από το Ε.Γ.Τ.Α.Α. και συγκεκριμένα από την ΣΑ 082/1. Ο Κωδικός ΣΑΕ του έργου είναι 2018ΣΕ08210014 . Είναι εγγεγραμμένο στο τεχνικό πρόγραμμα και στον προϋπολογισμό του 2018 του Δήμου Πλατανιά σε βάρος του Κ.Α 64.7341.008 . Προκαταβολή δύναται να χορηγηθεί.

4. Σύστημα δημοπράτησης
Ο διαγωνισμός θα γίνει ηλεκτρονικά με το σύστημα με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης της παραγράφου 2α του άρθρου 95 του Ν. 4412/2016 και η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα υποβληθεί ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος.

5. Κριτήριο ανάθεσης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

6. Δικαιούμενοι συμμετοχής
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ που είναι εγκατεστημένα σε:
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 100 του Ν. 3669/2008 για την 1η τάξη και άνω ή 2 Α2 τάξη (αναβάθμιση ορίου λόγω κοινοπραξίας) για έργα κατηγορίας Οδοποιίας.
Ειδικά οι εργοληπτικές επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ, δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν τα ανώτατα επιτρεπτά όρια ανεκτέλεστου υπολοίπου εργολαβικών συμβάσεων, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 20 παρ. 4 του ν. 3669/2008, όπως ισχύει.

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 100 του Ν. 3669/2008 για την την 1η τάξη και άνω ή 2 Α2 τάξη (αναβάθμιση ορίου λόγω κοινοπραξίας) για έργα κατηγορίας Οδοποιίας.
Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και της παρ. ’31 (ε) του άρθρου 76 του ν. 4412/2016. Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία).

7. Έγγραφα της σύμβασης και τεύχη
Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα www.platanias.gr.
Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την 31/12/2018 , η αναθέτουσα αρχή παρέχει σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τις προδιαγραφές και οποιαδήποτε σχετικά δικαιολογητικά, το αργότερο στις 04/01/2019.

8. Ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών & Αποσφράγισης
Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 9η Ιανουαρίου 2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00:00.
Η διαδικασία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών θα γίνει ενώπιον της Επιτροπής διαγωνισμού την 15η Ιανουαρίου 2019, ημέρα Tρίτη και ώρα 10:00:00.

9. Xρόνος ισχύος των προσφορών:
Εννέα (9) μήνες από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.

10. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική

11. Εγγυήσεις Συμμετοχής
Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 72 του ν.4412/2016, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των επτά χιλιάδων διακοσίων είκοσι πέντε ευρώ (7.225,00 ευρώ), η οποία απευθύνεται στον Δήμο Πλατανιά. Οι εγγυητικές επιστολές συμμετοχής δεν γίνονται δεκτές, αν έχουν χρόνο ισχύος μικρότερο των 9 μηνών και 30 ημερών, από την ημερομηνία δημοπράτησης δηλαδή πρέπει να έχουν ισχύ τουλάχιστον μέχρι 05/11/2019.

12. Λοιπές πληροφορίες
Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Πλατανιά. Πληροφορίες (κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρα) στο τηλέφωνο 28213-41037, fax επικοινωνίας: 28213-41035, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία Ζωγραφάκη Νατάσσα. Η παρούσα περίληψη διακήρυξης επέχει θέση μόνον ανακοίνωσης και δεν υποκαθιστά την αναλυτική διακήρυξη του διαγωνισμού ούτε την προκήρυξη.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ

ΜΑΛΑΝΔΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Αρχεία