Θέμα: Πρόσκληση Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικής Επιτροπής.

Πρόσκληση Τακτικής Συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Πλατανιά που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 21η του μηνός Μαρτίου έτους 2024, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11.00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στο συνημμένο θέμα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010.
Θέμα ημερήσιας διάταξης:
1. Εισήγηση της Δημοτικής Επιτροπής στο Δημοτικό Συμβούλιο για το σχέδιο του Τεχνικού Προγράμματος έργων οικονομικού έτους 2024 του Δήμου Πλατανιά.