Περίληψη Διακήρυξης

Περίληψη Διακήρυξης

Ο Δήμαρχος Πλατανιά διακηρύσσει  διεθνή ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχων εκτέλεσης της προμήθειας  υγρών καυσίμων κίνησης  (βενζίνης αμόλυβδης, πετρελαίου και υγραερίου (LPG) κίνησης) για τις ανάγκες των οχημάτων του ίδιου και της ΚΕΔΗΠ , για 12 μήνες αρχής γενομένης από την υπογραφή της σύμβασης ή και μέχρι την κάλυψη του συμβατικού ποσού των εξόδων, ή έως την υπογραφή της σύμβασης που θα προκύψει από την προβλεπόμενη κατά τον χρόνο λήξης της παρούσας  νέα διαγωνιστική διαδικασία , προϋπ.: 406.579,88  €  χωρίς ΦΠΑ 24%, Φ.Π.Α. 24% : 97.579,17€, σύνολο με ΦΠΑ: 504.159,05€

Αναθέτουσα Αρχή – Στοιχεία επικοινωνίας: Δήμος Πλατανιά, Γεράνι, Χανιά, Μπιράκης Γεώργιος, 2821340011, birakis@platanias.gr, www.platanias.gr, Κωδικός NUTS: GR 434 822, (CPV): 37535200-9 ,  43325000-7.

Η εν λόγω προμήθεια γίνεται συγκεντρωτικά από το Δήμο Πλατανιά, για τις ανάγκες του Δήμου και των νομικών του προσώπων αλλά οι συμβάσεις με τον προμηθευτή ή τους προμηθευτές που θα αναδειχθούν, θα υπογραφούν από τον κάθε φορέα προμήθειας ξεχωριστά, σύμφωνα με τα παρακάτω:

Δήμου Πλατανιά: 485.024,37

Κοινωφελής Επιχείρησης Δήμου Πλατανιά (Κ.Ε.Δ.Η.Π.): 19.134,68

Σύνολο: 504.159,05

Τόσο για την εύρυθμη διεξαγωγή της μελέτης όσο και για τη μετέπειτα κατανομή των καυσίμων συστάθηκαν τέσσερις ομάδες. Πιο συγκεκριμένα, τα υπό  προμήθεια προϊόντα ταξινομήθηκαν σε ΟΜΑΔΕΣ & ΥΠΟΟΜΑΔΕΣ σύμφωνα με τις ανάγκες του Δήμου και της ΚΕΔΗΠ,   οι οποίες έχουν ως  έξης, με τους αντίστοιχους πρϋπολογισμούς:

Ομάδα 1: Καύσιμα κίνησης Δημοτικής Ενότητας Βουκολιών: 18.121,85

Ομάδα 2:  Καύσιμα κίνησης Δημοτικής Ενότητας  Κολυμβαρίου: 36.619,18

Ομάδα 3:  Καύσιμα κίνησης Δημοτικής Ενότητας  Μουσούρων: 85.067,24

Ομάδα 4:  Καύσιμα κίνησης Δημοτικής Ενότητας Πλατανιά: 364.350,78

ΣΥΝΟΛΟ: 504.159,05

κριτήριο κατακύρωσης η χαμηλότερη τιμή που προκύπτει από το προσφερόμενο μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά εβδομαδιαία μέση τιμή λιανικής πώλησης των καυσίμων κίνησης και θέρμανσης, του Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας (Γενική Γραμματεία Καταναλωτή) για τον Νομό Χανίων,

Πετρέλαιο κίνησης: 09134100-8

Βενζίνη αμόλυβδη οχημάτων: 09132100-4

Υγραέριο κίνησης (LPG): 09133000-0

Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό υποψήφιοι προμηθευτές, μπορούν να υποβάλλουν, είτε μία προσφορά για το σύνολο της παραπάνω προμήθειας, είτε προσφορά ή προσφορές, για μέρος/μέρη της προμήθειας, σύμφωνα με τις ομάδες που προβλέπονται κατωτέρω. Η προσφορά, επί ποινή αποκλεισμού, πρέπει να καλύπτει όλα τα είδη και τις ποσότητες κάθε ομάδας που συμμετέχει.

Εναλλακτικές προσφορές δεν θα γίνονται δεκτές.

Δεν προβλέπεται χορήγηση προκαταβολής.

Ο προμηθευτής δεν μπορεί, επί ποινή αποκλεισμού, να προσφέρει διαφορετικό ποσοστό έκπτωσης για ομοειδή είδη υγρών καυσίμων μεταξύ διαφορετικών υποομάδων κάθε Ομάδας.

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε 12 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική

Στην παρούσα σύμβαση δεν υφίσταται δικαίωμα προαίρεσης ή παράτασης με αύξηση φυσικού – οικονομικού αντικειμένου.

Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:

α) κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

  1. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς.
  2. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και με συστημικό αριθμό:141846

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η  20/12/2021 και ώρα 15:30

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες),  εγγυητική επιστολή, το ποσοστό της οποίας δεν μπορεί να υπερβαίνει το 2% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης

Για τη διεξαγωγή  της εν λόγω προμήθειας λήφθηκαν τα παρακάτω:  το με αριθ. πρωτ: 14954 /29-10-2021  και ΑΔΑΜ: 21REQ009444953 2021-10-29  πρωτογενές αίτημα του Δήμου Πλατανιά  για προμήθεια καυσίμων  για τα έτη  2021 και 2022, η υπ. αρ.: 469/2021 και με αρ. πρωτ: 15016 /29-10-2021 (ΑΔΑ: 6ΖΑ2ΩΞ5-ΔΤΞ)  και ΑΔΑΜ: 21REQ009445749 2021-10-29) απόφαση Δημάρχου επί της ανωτέρω απόφασης (ή πρότασης) ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στα οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης, το με αριθ. πρωτ: 1385/27-10-2021 και ΑΔΑΜ: 21REQ009436958 Πρωτογενές αίτημα για τις ανάγκες προμήθειας καυσίμων κίνησης  της ΚΕΔΗΠ, για τα έτη 2021 -22 (12 μήνες), η υπ. αρ.: ΑΑΥ: 121 Απόφαση Προέδρου ΑΔΑΜ: 21REQ009437967 , ΑΔΑ: 9ΟΑ5ΟΚ6Ο-4ΛΚ, ΚΑ: 64.00.00.000,   Ποσό για 2021: 1.000,00, ποσό για 2022: 5.042,53  Σύνολο: 6.042,53, η υπ. αρ.: ΑΑΥ 123 Απόφαση Προέδρου ΑΔΑΜ: 21REQ009437854, ΑΔΑ: ΩΦΖΤΟΚ6Ο-ΕΓΠ, ΚΑ: 64.00.00.001,   Ποσό για 2021: 30,00 ποσό για 2022: 7.019,62  Σύνολο: 7.049,62, η υπ. αρ.: ΑΑΥ 124 Απόφαση Προέδρου ΑΔΑΜ: ΑΑΥ 124 21REQ009437903,  ΑΔΑ: Ψ3ΙΝΟΚ6Ο-59Γ ΚΑ: 64.00.00.002,   Ποσό για 2021: 30,00 ποσό για 2022: 6.012,53  Σύνολο: 6.042,53

Προδικαστικές προσφυγές:  Στοιχεία αρμόδιου φορέα για τις διαδικασίες προσφυγής : Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών(ΑΕΠΠ), Λεωφ.Θηβών 198, Αγ.Ιωάννης Ρέντης, κτίριο Κεράνης, Αθήνα, +30 2132141216, aepp@aepp-procurement.gr, http://www.aepp-procurement.gr

Ο Δήμαρχος Πλατανιά

Μαλανδράκης Ιωάννης

 

Αρχεία