Περίληψη Διακήρυξης

Περίληψη Διακήρυξης

 • Διακηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων και λοιπες δρασεις του Δήμου Πλατανιά», εκτιμώμενης αξίας 134.200,00€ (με αναθεώρηση και ΦΠΑ) που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του N.4412/2016 (Α’ 147). (σχετική η με αριθμό 26/2018 μελέτη της ΔΤΥΔΠ). Το έργο συντίθεται από την ακόλουθη κατηγορία εργασιών: κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ (χωρίς απολογιστικά, αναθεώρηση και ΦΠΑ): 024,62€ .

 

 1. 1. Αντικείμενο Έργου (CPV: 45214200-2/ Κατασκευαστικές εργασίες για σχολικά κτίρια)

Το έργο αφορά αφορά τις εργασίες, που θα γίνουν για την αποκατάσταση φθορών  αλλά και την δημιουργία πρόσβασης σε άτομα με ειδικές ανάγκες (ΑΜΕΑ) σε σχολικά κτιρία του Δήμου Πλατανιά.

Η επισκευή και συντήρηση των κτισμάτων κρίνονται απαραίτητες  λόγω χρόνιας φθοράς, για την αντιμετώπιση του προβλήματος  της εισροής όμβριων υδάτων και για την ασφάλεια και υγιεινή των παιδιών.

Οι επεμβάσεις θα γίνουν στα ακόλουθα σχολεία:

 • Γυμνάσιο Λύκειο Βουκολιών
 • Δημοτικό Βουκολιών
 • Νηπιαγωγείο Πλατανιά
 • Γυμνάσιο Λύκειο Αλικιανού
 • Δημοτικό σχολείο Αλικιανού
 • Νηπιαγωγείο Σπηλιάς

 

Η πλήρης περιγραφή του προς κατασκευή έργου γίνεται στο τεύχος της Τεχνικής Περιγραφής

 

 1. 2. Προθεσμία εκτέλεσης του έργου

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε 240 ημερολογιακές μέρες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

 

 1. 3. Χρηματοδότηση

Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», από ΠΔΕ ΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΑΕ 055 (2017ΣΕ05500010) για το ποσό των 94.200,00€ και από Ιδίους Πόρους Δήμου για το ποσό των 40.000,00€ και είναι εγγεγραμμένο στο τεχνικό πρόγραμμα και στον προϋπολογισμό του 2018 του Δήμου Πλατανιά με  Κ.Α 64.7331.003. Προκαταβολή δεν να χορηγηθεί.

 1. 4. Σύστημα δημοπράτησης

Ο διαγωνισμός θα γίνει ηλεκτρονικά με το σύστημα με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης της παραγράφου 2α του άρθρου 95 του Ν. 4412/2016 και η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα υποβληθεί ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ,  σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος.

 

 1. 5. Κριτήριο ανάθεσης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

 

 1. 6. Δικαιούμενοι συμμετοχής

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ που είναι εγκατεστημένα σε:

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

 

Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 100 του Ν. 3669/2008 για την Α2 τάξη και άνω ή 2 Α1 τάξη (αναβάθμιση ορίου λόγω κοινοπραξίας)  για έργα  κατηγορίας Οικοδομικών.

 

Ειδικά οι εργοληπτικές επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ, δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν τα ανώτατα επιτρεπτά όρια ανεκτέλεστου υπολοίπου εργολαβικών συμβάσεων, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 20 παρ. 4 του ν. 3669/2008, όπως ισχύει.

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 100 του Ν. 3669/2008  για την Α2 τάξη και άνω ή 2 Α1 τάξη (αναβάθμιση ορίου λόγω κοινοπραξίας)  για έργα  κατηγορίας Οικοδομικών.

 

Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.

 

Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19

και της παρ. ’31 (ε) του άρθρου 76 του ν. 4412/2016. Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία).

 

 1. Έγγραφα της σύμβασης και τεύχη

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα www.platanias.gr.

Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την 27/11/2018, η αναθέτουσα αρχή παρέχει σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τις προδιαγραφές και οποιαδήποτε σχετικά δικαιολογητικά, το αργότερο στις 29/11/2018.

 

8.  Ημερομηνία και ώρα  λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών Αποσφράγισης

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται  η 30η  Νοεμβρίου 2018  ημέρα Παρασκευή  και ώρα 15:00:00.

Η διαδικασία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών θα γίνει ενώπιον της Επιτροπής διαγωνισμού την 03η  Δεκεμβρίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00:00.

 

 1. 9. Xρόνος ισχύος των προσφορών:

Έξι (6) μήνες από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.

 

 1. 10. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική

 

 1. 11. Εγγυήσεις Συμμετοχής

Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 72 του ν.4412/2016, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των δύο χιλιάδων εκατόν εξήντα τεσσάρων ευρώ (2.164,00 ευρώ), η οποία απευθύνεται στον Δήμο Πλατανιά. Οι εγγυητικές επιστολές συμμετοχής δεν γίνονται δεκτές, αν έχουν χρόνο ισχύος μικρότερο των 6 μηνών και 30 ημερών, από την ημερομηνία δημοπράτησης δηλαδή πρέπει να έχουν ισχύ τουλάχιστον μέχρι 28/06/2019.

 

 

 1. 12. Λοιπές πληροφορίες

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Πλατανιά. Πληροφορίες (κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρα) στο τηλέφωνο 28213-41037, fax επικοινωνίας: 28213-41035, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία Ζωγραφάκη Νατάσσα. Η παρούσα περίληψη διακήρυξης επέχει θέση μόνον ανακοίνωσης και δεν υποκαθιστά την αναλυτική διακήρυξη του διαγωνισμού ούτε την προκήρυξη.

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ

 

ΜΑΛΑΝΔΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Αρχεία