Περίληψη Διακήρυξης

Περίληψη Διακήρυξης

Ο Δήμαρχος Πλατανιά διακηρύσσει διεθνή ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχων Προμήθειας    «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΜΙΚΡΟΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΠΛΑΤΑΝΙΑ» Προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 249.952,00 € ΦΠΑ 24%: 59.988,48€ ήτοι: 309.940,48€ με ΦΠΑ Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α.. Η δαπάνη βαρύνει τη ΣΑΕ 2751  και την με Κ.Α.: 69.71.35.002 σχετική πίστωση του τακτικού προϋπολογισμού 2023. Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο Υποέργο Νο 233 της Πράξης: «Βιώσιμη μικροκινητικότητα μέσω συστήματος κοινόχρηστων ποδηλάτων σε Δήμους της Χώρας (εκτός Δήμων Μητροπολιτικών Κέντρων)», με Κωδικό ΟΠΣ 5163963 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» και στον Άξονα Προτεραιότητας «ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ – ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΤΣ)» η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ», με βάση την απόφαση ένταξης με αρ. πρωτ. 5074/16-05-2022 του Ειδικού Γραμματέα Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ ΕΤΠΑ και ΤΣ και έχει λάβει κωδικό ΟΠΣ 5163963.


Μετάθεση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών

Σύμφωνα με την 55/2023 (Ψ1ΠΖΩΞ5-83Ζ) απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, μετατίθεται η καταληκτική ημερομηνίας υποβολής προσφορών του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού «Ενίσχυση της μικροκινητικότητας στο Δήμο Πλατανιά», προϋπ.: 249.952,00€ χωρίς ΦΠΑ 24% (αρχική Διακήρυξη 23PROC012241811, α/α ΕΣΗΔΗΣ: 185571) στις 18/04/2023, ώρα 15:30, λόγω προγραμματισμένης διακοπής λειτουργίας του υποσυστήματος ΕΣΗΔΗΣ (ΥΨη∆ 28/03/2023 Α. Π.: 15624 ΕΞ 2023 έγγραφο του Υπ. Ψηφιακής Διακυβέρνησης). Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι της προαναφερόμενης διακήρυξης.

Αρχεία