Περίληψη Διακήρυξης

Περίληψη Διακήρυξης

Ο Δήμαρχος Πλατανιά διακηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχων προμήθειας υγρών καυσίμων κίνησης (βενζίνης αμόλυβδης, πετρελαίου και υγραερίου (LPG) κίνησης) για τις ανάγκες των οχημάτων των ΔΕ Βουκολιών, Κολυμβαρίου & Πλατανιάτου Δήμου Πλατανιά & της ΚΕΔΗΠ, δυνάμει της υπ. αρ.: 22/2023 |94Ξ4ΩΞ5-ΖΟΗ απόφασης ΟΕ, για 8 μήνες, αρχής γενομένης από την υπογραφή της σύμβασης ή και μέχρι την κάλυψη του συμβατικού ποσού των εξόδων, ή έως την υπογραφή της σύμβασης που θα προκύψει από την προβλεπόμενη κατά τον χρόνο λήξης της παρούσας  νέα διαγωνιστική διαδικασίαςΠροϋπ. μελέτης: 202.140,00€  χωρίς ΦΠΑ 24%, Φ.Π.Α. 24%: 48.513,60€, ήτοι: 250.653,60 € με ΦΠΑΗ εν λόγω προμήθεια γίνεται συγκεντρωτικά από το Δήμο Πλατανιά, για τις ανάγκες του Δήμου και των νομικών του προσώπων αλλά οι συμβάσεις με τον προμηθευτή ή τους προμηθευτές που θα αναδειχθούν, θα υπογραφούν από τον κάθε φορέα προμήθειας ξεχωριστά, σύμφωνα με τον παρακάτω τα παρακάτω: ΔΕ Πλατανιά: 245.073,60 € ΚΕΔΗΠ: 5.580,00 €.  Διεύθυνση:Δήμος Πλατανιά, Γεράνι, Χανιά,  Μπιράκης Γεώργιος,  2821340011 birakis@platanias.grwww.platanias.gr, Κωδικός NUTS: GR 434 822.  

Ομάδα 1: Καύσιμα κίνησης Δημοτικής Ενότητας Βουκολιών: 13.411,84, Ομάδα 2:  Καύσιμα κίνησης Δημοτικής Ενότητας  Κολυμβαρίου: 20.212,00,   Ομάδα 3:  Καύσιμα κίνησης Δημοτικής Ενότητας Πλατανιά: 217.029,76

Αρχεία