ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμαρχος  Πλατανιά

Διακηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΑΡΚΟΥ ΜΑΛΕΜΕ», εκτιμώμενης αξίας 282.458,05€ (με αναθεώρηση και ΦΠΑ) που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του N.4412/2016 (Α’ 147). (σχετική η με αριθμό 1/2021 μελέτη της ΔΤΥΔΠ). Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (εργασίες + ΓΕ & ΟΕ + απρόβλεπτα + απολογιστικά): 190.733,98€ & κατηγορία Η/Μ ΕΡΓΩΝ (εργασίες + ΓΕ & ΟΕ + απρόβλεπτα): 35.173,30€  και κατηγορία ΠΡΑΣΙΝΟΥ (εργασίες + ΓΕ & ΟΕ + απρόβλεπτα): 1.482,66€

 

 1. 1. Αντικείμενο Έργου [CPV: 45212130-6-Κατασκευαστικές εργασίες για πάρκα ψυχαγωγίας]

Στα πλαίσια του έργου πρόκειται να διαμορφωθεί ο ακάλυπτος χώρος του οικοπέδου του δημοτικού κέντρου υγείας, ιδιοκτησίας του Δήμου, που βρίσκεται στον οικισμό Mάλεμε της ΔΕ Πλατανιά Δήμου Πλατανιά, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί ως χώρος άθλησης και παιδικής χαράς. Οι εργασίες περιλαμβάνουν:

 • Δημιουργία πάρκου με παιδική χαρά και υπαίθρια άσκηση
 • Προσθήκη κατάλληλου αστικού εξοπλισμού
 • Διαμόρφωση περιμετρικού πεζοδρομίου
 • Επιμέλεια περιβάλλοντος χώρου ιατρείου και του κτιρίου

 

 

 1. 2. Προθεσμία εκτέλεσης του έργου

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε 4  μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

 

 1. 3. Χρηματοδότηση

Το έργο έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΛΙΕΙΑ & ΘΑΛΑΣΣΑ 2014 -2020» με κωδικό ΟΠΣ 5086421, στον Άξονα Προτεραιότητας 4 «Αύξηση της Απασχόλησης και της εδαφικής συνοχής»,  και η σύμβαση θα συχρηματοδοτηθεί από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλλασσας και Αλιείας και από Εθνικούς Πόρους μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) με χρηματοδότηση από την ΣΑΕ0861 (Κωδικός Ενάριθμου 2021ΣΕ08610116). Είναι εγγεγραμμένο στο Τεχνικό πρόγραμμα και στον προϋπολογισμό του 2022 του Δήμου Πλατανιά με Κ.Α 02.64.7341.014 . Προκαταβολή δύναται να χορηγηθεί.

 

 

 1. 4. Σύστημα δημοπράτησης

Ο διαγωνισμός θα γίνει ηλεκτρονικά με το σύστημα με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης της παραγράφου 2α του άρθρου 95 του Ν. 4412/2016 και η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα υποβληθεί ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ,  σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος.

 

 

 1. 5. Κριτήριο ανάθεσης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

 

 1. 6. Δικαιούμενοι συμμετοχής

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ και Η/Μ που είναι εγκατεστημένα σε:

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν

συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

 

Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο κεφάλαιο Γ’ του Π.Δ. 71/19  για την τάξη Α2 και άνω για  έργα κατηγορίας « ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ » και για την Α1 τάξη και άνω για έργα  κατηγορίας Η/Μ.

Ειδικά οι εργοληπτικές επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ, δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν τα ανώτατα επιτρεπτά όρια ανεκτέλεστου υπολοίπου εργολαβικών συμβάσεων, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 20 παρ. 4 του ν. 3669/2008, όπως ισχύει.

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο κεφάλαιο Γ’ του Π.Δ. 71/19  για την τάξη Α2 και άνω για  έργα κατηγορίας « ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ » και για την Α1 τάξη και άνω για έργα  κατηγορίας Η/Μ.

Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19

και της παρ. ’31 (ε) του άρθρου 76 του ν. 4412/2016. Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία).

 

 1. Έγγραφα της σύμβασης και τεύχη

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα www.platanias.gr.

Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την  29/11/2022, η αναθέτουσα αρχή παρέχει σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές

πληροφορίες σχετικά με τις προδιαγραφές και οποιαδήποτε σχετικά δικαιολογητικά, το αργότερο στις 01/12/2022.

 

 

 

 

8.  Ημερομηνία και ώρα  λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών

    Αποσφράγισης

Ως  ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 5η Δεκεμβρίου 2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00:00.

Η διαδικασία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών θα γίνει ενώπιον της Επιτροπής διαγωνισμού την 8η Δεκεμβρίου 2022, ημέρα  Πέμπτη  και ώρα 10:00:00

 

 1. 9. Xρόνος ισχύος των προσφορών:

Δέκα (10) μήνες  από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.

 

 1. 10. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική

 

 1. 11. Εγγυήσεις Συμμετοχής

Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 72 του ν.4412/2016, εγγυητικής επιστολής  συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων πενήντα πέντε  ευρώ (4.555,00 ευρώ), η οποία απευθύνεται στον Δήμο Πλατανιά. Οι εγγυητικές επιστολές συμμετοχής δεν γίνονται δεκτές, αν έχουν χρόνο ισχύος μικρότερο των 10 μηνών και 30 ημερών, από την ημερομηνία δημοπράτησης δηλαδή πρέπει να έχουν ισχύ τουλάχιστον μέχρι 04/11/2023.

 

 1. 12. Λοιπές πληροφορίες

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Πλατανιά. Πληροφορίες (κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρα) στο τηλέφωνο 28213-41037, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία Ζωγραφάκη Νατάσσα. Η παρούσα περίληψη διακήρυξης επέχει θέση μόνον ανακοίνωσης και δεν υποκαθιστά την αναλυτική διακήρυξη του διαγωνισμού ούτε την προκήρυξη.

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ

 

ΜΑΛΑΝΔΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

 

 

Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας δημόσιας σύμβασης καταχωρήθηκαν στο σχετικό ηλεκτρονικό χώρο του ΕΣΗΔΗΣ- Δημόσια Έργα με Συστημικό Αύξοντα Αριθμό: 193949 και αναρτήθηκαν στη Διαδικτυακή Πύλη (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ

θα τα βρείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο http://pwgopendata.eprocurement.gov.gr/actSearchErgwn/faces/active_search_main.jspx

Αρχεία