Περίληψη Διακήρυξης

Περίληψη Διακήρυξης

 Δήμαρχος Πλατανιά προκηρύσσει Ανοικτό, Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό Προμήθειας Εξοπλισμού  Προώθησης Οικιακής Κομποστοποίησης  και Ανάπτυξη Συστήματος χωριστής συλλογής αστικών βιοαποβλήτων στο Δήμο Πλατανιά, προϋπ. χωρίς ΦΠΑ: 57.150,00 ΦΠΑ 24%: 13.716,00€, Σύνολο με ΦΠΑ 24%: 70.866,00. Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο Υποέργο 3ο: Προώθηση Οικιακής Κομποστοποίησης & Ανάπτυξη Συστήματος χωριστής συλλογής αστικών βιοαποβλήτων στο Δήμο Πλατανιά/Προμήθεια κάδων και κλαδοθρυματιστή” με συνολική δημόσια δαπάνη 452.477,47 ευρώ και ιδιωτική συμμετοχή 31.841,73 ευρώ. Σύνολο με ΦΠΑ 24%: 484.319,20  η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» με βάση την υπ’ αρ. πρωτ. 2667/8-6-2022 Απόφαση Ένταξης του Περιφερειάρχη Κρήτης (ΑΔΑ: 97ΠΠ7ΛΚ-8Β7 και έχει λάβει κωδικό MIS 5051098. Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ταμείο Συνοχής) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ. Η εν λόγω πράξη έλαβε την με αρ. πρωτ:3386/ 21.07.20222022 διατύπωση θετικής γνώμης της ΕΥΔ του ΕΕΠ Κρήτης. Στοιχεία επικοινωνίας: Δήμος Πλατανιά, Γεράνι, Χανιά, Μπιράκης Γεώργιος, 2821340011,fax: 2821340090, birakis@platanias.grwww.platanias.gr, Η σύμβαση θα ανατεθεί με κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει  της βέλτιστης σχέση ποιότητας – τιμής,  οποία εκτιμάται βάσει κριτηρίων που συνδέονται με το αντικείμενο της συγκεκριμένης σύμβασης πρβλ άρθρο 86 ν. 4412/2016).

Για την υλοποίηση του ανωτέρω σχεδιασμού κρίνεται απαραίτητη η προμήθεια του ακόλουθου εξοπλισμού:

Τμήμα 1:   Ένας Κλαδοθρυμματιστής, προϋπ: 30.000,00€,    Φ.Π.Α. 24%: 7.200,00 €, σύνολο με ΦΠΑ: 37.200,00

Τμήμα 2 ΚΑΔΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΔσΠ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΗ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ, προϋπ.: 27.150,00€, Φ.Π.Α. 24%: 6.516,00 €, σύνολο με ΦΠΑ: 33.666,00

Αρχεία