Γραφείο Δημότη:2821340002

Greek

Διακήρυξη Διαγωνισμού “Προμήθεια ειδών καθαριότητας και συναφούς εξοπλισμού για τις ανάγκες του Δήμου Πλατανιά και των Νομικών του Προσώπων”

21 Ιουνίου 2024

Ο Δήμος Πλατανιά προκηρύσσει ανοικτό δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια ειδών καθαριότητας και συναφούς εξοπλισμού για τις ανάγκες του Δήμου Πλατανιά και των Νομικών του Προσώπων» (CPV 39830000-9) με προϋπολογισμό δαπάνης χωρίς ΦΠΑ 90.003,51€, με ΦΠΑ  (6, 13 ή 24%) 107.199,40€. Συγκεκριμένα, η προμήθεια θα γίνει με αναθέτουσα αρχή το Δήμο Πλατανιά και αφορά την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Πλατανιά, των Σχολικών Επιτροπών (λαμβάνοντας υπόψη των προβλέψεων την παρ. 1 άρθρου 28 ν. 5056/23 περί αυτοδίκαιης κατάργησης)  και της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Πλατανιά. Η διάρκεια των συμβάσεων προβλέπεται 12 μήνες ή έως εξάντλησης των ποσοτήτων. 

Η προμήθεια  χωρίζεται σε τμήματα ως εξής:

ΤΜΗΜΑ Α- ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ: Καθαρή αξία 33.387,46, € Σύνολο με ΦΠΑ 40.315,00 €

ΤΜΗΜΑ Β- ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ: Καθαρή αξία 23.693,79 €, Σύνολο με ΦΠΑ  29.018,15 €

ΤΜΗΜΑ Γ- ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΑ- ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ Α: Καθαρή αξία 13.294,06 €, Σύνολο με ΦΠΑ 14.091,71 €

ΤΜΗΜΑ Δ- ΕΙΔΗ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΤΜ. ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ): Καθαρή αξία 11.897,20 € , Σύνολο με ΦΠΑ 14.701,10 €

ΤΜΗΜΑ Ε- ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ: Καθαρή αξία  7.731,00 €, Σύνολο με ΦΠΑ 9.073,44€

ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΩΝ Καθαρή αξία  90.003,51 € Σύνολο με ΦΠΑ   107.199,40 €

Οι προσφέροντες μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για ένα ή περισσότερα τμήματα της σύμβασης. Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει τιμής ανά τμήμα.

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής κατά τους όρους της παρ. 1α του άρθρου 72 του ν. 4412/2016 ύψους 2% υπολογιζόμενου επί της εκτιμώμενης αξίας, του/των προσφερόμενου/ων τμήματος/τμημάτων της σύμβασης.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και με συστημικό αριθμό 354016. Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των ηλεκτρονικών προσφορών είναι η 11η Ιουλίου 2024 και ώρα 15:30.

Τα έγγραφα του διαγωνισμού αναρτώνται στο ΚΗΜΔΗΣ, στο ΕΣΗΔΗΣ Προμηθειών και Υπηρεσιών καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου www.platanias. gr. Πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν από το Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου και Προμήθειών (Δημαρχείο, Γεράνι), τηλ. 2821340025, 2821340029 τις εργάσιμες μέρες και ώρες και στο e-mail: promitheies@platanias.gr.

Ο Δήμαρχος Πλατανιά

Ιωάννης Μαλανδράκης


Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας δημόσιας σύμβασης καταχωρήθηκαν στο σχετικό ηλεκτρονικό χώρο του ΕΣΗΔΗΣ- Ηλεκτρονικοί Διαγωνισμοί ΕΣΗΔΗΣ Προμηθειών & Υπηρεσιών με Συστημικό Αύξοντα Αριθμό: 354016 και αναρτήθηκαν στη Διαδικτυακή Πύλη (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ.
Θα τα βρείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο (αναζήτηση Α/Α Διαγωνιστικής Διαδικασίας Ίσο με 354016 ):

https://nepps-search.eprocurement.gov.gr/actSearch/faces/active_search_main.jspx