Υπογραφή σύμβασης, για εργασίες αποκατάστασης κατολισθήσεων οικισμών Τ.Κ. Λάκκων και δρόμων πρόσβασης, από τις καταστροφές του 2019

Υπογραφή σύμβασης, για εργασίες αποκατάστασης κατολισθήσεων οικισμών Τ.Κ. Λάκκων και δρόμων πρόσβασης, από τις καταστροφές του 2019

Υπογράφτηκε η σύμβαση, με τον ανάδοχο του έργου, για τις εργασίες αποκατάστασης κατολισθήσεων οικισμών Τ.Κ. Λάκκων και δρόμων πρόσβασης, με προϋπολογισμό μελέτης 2.500.000,00€.

Το έργο είναι ενταγμένο σε πιστώσεις από τις Θεομηνίες του 2019

Στο πλαίσιο του έργου, προβλέπονται παρεμβάσεις που έχουν ως στόχο κυρίως στην αντιστήριξη των πρανών με διάφορες τεχνικές και μεθόδους όπως τοιχεία αντιστήριξης, φρεατοπασσάλους, συρματοκιβώτια κλπ, στην αποστράγγιση των πρανών, στη διευθέτηση της απορροής των ομβρίων υδάτων με αποκατάσταση, ανακατασκευή ή εκ νέου κατασκευή τεχνικών έργων σε σημεία όπου τα όμβρια ύδατα ρέουν εγκάρσια των οδών.

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε 11μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

Ο Δήμαρχος Πλατανιά, κ. Μαλανδράκης Ιωάννης ανέφερε σχετικά «…ότι μετά από την πολύμηνη αναμονή, να εκπονηθούν και να παραδοθούν εξειδικευμένες μελέτες αποκατάστασης για τα σημεία που επλήγη ο Δήμος μας από τις Θεομηνίες, συνεχίζουμε τα εργα αποκατάστασης.

Στο επόμενο διάστημα, θα υπογραφούν και άλλες παρόμοιες συμβάσεις, μετά την παράδοση ανάλογων μελετων και τις απαραίτητες εγκρίσεις…»