Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις Δήμου Πλατανιά

Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις Δήμου Πλατανιά

Πρόγραμμα  «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι»

 

Άξονας Προτεραιότητας :

Δράσεις για τη βελτίωση της αγροτικής οδοποιίας

 

Στόχος:

Η μείωση του κόστους μεταφοράς των προϊόντων, η ευκολότερη και ταχύτερη πρόσβαση των γεωργικών μηχανημάτων, καθώς και η ταχύτερη και ασφαλέστερη μεταφορά των ευπαθών προϊόντων.

 

Αποτελέσματα:

Η εξασφάλιση της εύκολης και ασφαλούς προσπελασιμότητας στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις, στις αγροτικές περιοχές, καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου, με την παράλληλη βελτίωση και εκσυγχρονισμό των καλλιεργητικών μεθόδων (πρόσβαση μηχανών, εύκολη διακίνηση της παραγωγής κλπ) συμβάλλει στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των εκμεταλλεύσεων, με θετικές επιπτώσεις στο αγροτικό εισόδημα.

 

Δικαιούχος: ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ

Χρηματοδότηση:

Πραγματοποιείται μέσω Επενδυτικού δανείου που χορηγείται από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, συνομολογείται με δανειακή σύμβαση μεταξύ του Κύριου του Έργου και του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων και αποπληρώνεται από πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) του Υπουργείου Εσωτερικών.

Ποσό χρηματοδότησης: 868.000,00€

Ημερομηνία ένταξης: 10/06/2019

Φυσικό Αντικείμενο Έργου

Αφορά την βελτίωση των υφιστάμενων οδών:

  1. «Βελτίωση αγροτικής οδού Νοχιά – Μαραθοκεφάλα», η οποία βρίσκεται εκτός ορίων οικισμού της Μαραθοκεφάλας της ΤΚ Σπηλιάς και της ΤΚ Νοχιών της ΔΕ Κολυμβαρίου.
  2. «Βελτίωση οδού Ντερέ-Σκονίζο» , η οποία βρίσκεται εκτός των ορίων οικισμού Ντερέ της ομώνυμης τοπικής κοινότητας , της ΔΕ Πλατανιά και του οικισμού Σκονίζο της ΤΚ Βατολάκκου, της ΔΕ Μουσούρων.
  1. «Βελτίωση υφιστάμενου αγροτικού δρόμου Τραχηνός, εκτός οικισμού Βαβουλέδο της ΤΚ Παλαιών Ρουμάτων» ο οποίος βρίσκεται στην ΔΕ Βουκολιών

και περιλαμβάνει την βελτίωση των γεωμετρικών χαρακτηριστικών των οδών, την κατασκευή μικρών τεχνικών έργων (οχετοί απορροής ομβρίων υδάτων) και την οδοστρωσία με ασφαλτοτάπητα και σκυρόδεμα.

 

 

Σύμβαση/Διάρκεια/Ποσό: ……../ ………./  ………. € (με Φ.Π.Α.)

Ανάδοχος:  …………..

 

Αρχεία