ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΑΣΤΡΙΚΑΣ – ΜΕΣΟΝΗΣΙ Δ.Ε. ΚΟΛΥΜΒΑΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΑΣΤΡΙΚΑΣ – ΜΕΣΟΝΗΣΙ Δ.Ε. ΚΟΛΥΜΒΑΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ

 

«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΑΣΤΡΙΚΑΣ – ΜΕΣΟΝΗΣΙ Δ.Ε. ΚΟΛΥΜΒΑΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ »

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020

 

ΜΕΤΡΟ 04: «Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού»

 

ΥΠΟΜΕΤΡΟ 4.3: «Στήριξη για επενδύσεις σε υποδομές που σχετίζονται με την ανάπτυξη, τον εκσυγχρονισμό ή την προσαρμογή της γεωργίας και της δασοπονίας»

 

ΔΡΑΣΗ 4.3.4: «Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις»

 

Η πίστωση προέρχεται από το Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014 – 2020» με  συγχρηματοδότηση από το Ε.Γ.Τ.Α.Α. και συγκεκριμένα από την ΣΑ 082/1.

 

Ο Κωδικός ΣΑΕ του έργου είναι 2018ΣΕ08210014

 

Δικαιούχος: ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ

Προϋπολογισμός Δ.Δ.: 454.400,00 €

Συγχρηματοδοτούμενη Δ.Δ.: 454.400,00 €

Ημερομηνία ένταξης: 27/07/2017

Κωδικός ΟΠΣAA: 0006179045

 

Το φυσικό αντικείμενο της Πράξης αποσκοπεί στην βελτίωση της αγροτικής οδού, ώστε να καταστεί ασφαλής για τα διερχόμενα οχήματα και να συμβάλει στην αγροτική ανάπτυξη της περιοχής. Προτείνεται η ασφαλτόστρωση της οδού σε πλάτος 5,5m και σε συνολικό μήκος 1.780,48m. Μεταξύ των προβλεπόμενων εργασιών δεν προτείνονται παρεμβάσεις εκτός των ορίων της υπάρχουσας χάραξης. Οι προτεινόμενες παρεμβάσεις αφορούν σε καθαρισμούς από καταπτώσεις, καθαρισμούς υφιστάμενων οχετών ομβρίων, αντικατάσταση ενός παλαιού οχετού στο τέλος του τμήματος παρέμβασης λόγω παλαιότητας,εξομάλυνση και βελτίωση της μηκοτομής της οδού, τμηματική κατασκευή επενδεδυμένης τάφρου, κατακόρυφη και οριζόντια σήμανση και τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας. Περιλαμβάνεται και το υποέργο της Αρχαιολογικής Παρακολούθησης των εκσκαφικών εργασιών.

Σύμβαση/Διάρκεια/Ποσό: 15-07-2019/ 12 ΜΗΝΕΣ/ 230.926,87€ (με Φ.Π.Α.)

 

Ανάδοχος:  Σταύρος Μαραβελάκης

Αρχεία