Τροποποίηση του Νόμου, για κάλυψη παροδικών αναγκών προσωπικού σε βρεφονηπιακούς σταθμούς, συγχρηματοδοτούμενους από Ευρωπαϊκά Προγράμματα» πρόταση του Δήμου Πλατανιά.

Τροποποίηση του Νόμου, για κάλυψη παροδικών αναγκών προσωπικού σε βρεφονηπιακούς σταθμούς, συγχρηματοδοτούμενους από Ευρωπαϊκά Προγράμματα» πρόταση του Δήμου Πλατανιά.

Με δεδομένο την ανάγκη που προέκυψε πρόσφατα για την εύρυθμη λειτουργία
βρεφονηπιακών σταθμών του Δήμου Πλατανιά, συγχρηματοδοτούμενων από Ευρωπαϊκό
Πρόγραμμα, λόγω μακροχρόνιας άδειας απασχολούμενου προσωπικού με σύμβαση
εργασίας ΙΔΟΧ, εξαιτίας άδειας κύησης-λοχείας, αναδείχθηκε μείζον θέμα στο χρόνο και
τρόπο αντικατάστασής του προσωπικού σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
Όπως γίνεται εύκολα αντιληπτό, σε περίπτωση άδειας λόγω κύησης-λοχείας,
ανατροφής τέκνου ή και μακροχρόνιας αναρρωτικής άδειας απασχολούμενου
προσωπικού με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ σε βρεφονηπιακούς σταθμούς
συγχρηματοδοτούμενους από Ευρωπαϊκά Προγράμματα, μειώνεται η προαπαιτούμενη
στελέχωση των βρεφονηπιακών σταθμών. Ως εκ τούτου, οι οικείοι δήμοι, είτε αναγκάζονται
να μειώνουν τη δυναμικότητα εξυπηρέτησης παιδιών, είτε να προβαίνουν σε δίμηνες
συμβάσεις ΙΔΟΧ, οι οποίες σε καμία περίπτωση δεν καλύπτουν το απαραίτητο διάστημα
λειτουργίας των βρεφονηπιακών σταθμών.
Στο πλαίσιο αυτό ο Δήμος Πλατανιά απέστειλε έγγραφο στα αρμόδια Υπουργεία και
Φορείς προτείνοντας, όπως σε πρόνοιες του σχετικού Νόμου 4765 / αρθρ.37-42, να
προστεθεί άρθρο, που να δίνει τη δυνατότητα προσωρινής αντικατάστασης των
εργαζομένων, που κάνουν χρήση των εργασιακών τους δικαιωμάτων, από τους εν
ισχύ πίνακες του ΑΣΕΠ για τις εν λόγω προκηρύξεις πρόσληψης προσωπικού.
Ο Δήμαρχος Πλατανιά κος Ιωάννης Μαλανδράκης υπογράμμισε ότι «….με την
παραπάνω προσθήκη αφενός επιτυγχάνουμε την εύρυθμη και αδιάλειπτη
λειτουργία των βρεφονηπιακών σταθμών, τη μη μείωση της δυναμικότητας για τα
ωφελούμενα παιδιά και τις οικογένειες τους και αφετέρου την απορρόφηση των
Ευρωπαϊκών πόρων για την αξιοποίηση του συνόλου των voucher, με δεδομένο ότι
οι Δήμοι έχουν την κύρια ευθύνη για μια σειρά από ζητήματα που σχετίζονται με την
εύρυθμη λειτουργία των βρεφονηπιακών σταθμών τους»