Συνοπτικός Διαγωνισμός Για Την Παροχή Υπηρεσιών Για Την Εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (ΣΦΗΟ) Στο Δήμο Πλατανιά, 32.000,00 € Χωρίς Φπα, Φπα 24% : 7.680,00 €, Σύνολο Με  Φπα 24% : 39.680,00€

Συνοπτικός Διαγωνισμός Για Την Παροχή Υπηρεσιών Για Την Εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (ΣΦΗΟ) Στο Δήμο Πλατανιά, 32.000,00 € Χωρίς Φπα, Φπα 24% : 7.680,00 €, Σύνολο Με  Φπα 24% : 39.680,00€

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμαρχος Πλατανιά προκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό για την Παροχή υπηρεσιών για την Εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (ΣΦΗΟ) στο Δήμο Πλατανιά, 32.000,00 € χωρίς ΦΠΑ, ΦΠΑ 24% : 7.680,00 €, Σύνολο με ΦΠΑ 24% : 39.680,00€, κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής για την επιλογή αναδόχου του έργου Πηγή χρηματοδότησης: «Σχέδια φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.)» βάσει της αρ. απόφ. 201.6/23-12-2020 (ΑΔΑ Ψ2ΟΤ46Ψ844-ΙΞΑ) και του χρηματοδοτικού προγράμματος του ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» για το 2020. Αρχή – Στοιχεία επικοινωνίας: Δήμος Πλατανιά, Γεράνι, Χανιά, Κουκουνάκη Αικατερίνη, 2821340029, fax: 2821340090, site: www.platanias.gr. Ο υποψήφιος ανάδοχος, επί ποινή αποκλεισμού, οφείλει να καταθέσει προσφορά για το σύνολο της δημοπρατούμενης υπηρεσίας

 

Αρχεία