Συμμετοχή στην παραδοσιακή Εμποροπανήγυρη-Παζάρι που διεξάγεται την Μεγάλη Παρασκευή (03-05-2024), στην Κοινότητα Βουκολιών του Δήμου Πλατανιά

Συμμετοχή στην παραδοσιακή Εμποροπανήγυρη-Παζάρι που διεξάγεται την Μεγάλη Παρασκευή (03-05-2024), στην Κοινότητα Βουκολιών του Δήμου Πλατανιά

Ο Δήμος Πλατανιά καλεί τους ενδιαφερόμενους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής σε
εμποροπανηγύρεις, να υποβάλλουν αιτήσεις έως την Μεγάλη Τετάρτη 01-05-2024 στο Κατάστημα
της Δημοτικής Ενότητας Βουκολιών, ώστε να τους χορηγηθούν οι σχετικές άδειες συμμετοχής.
Οι προς χρήση χώροι της εμποροπανήγυρης φαίνονται στο διάγραμμα που συνέταξε η Δ/νση
Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου και θα είναι αναρτημένο στο παραπάνω αναφερόμενο Δημοτικό
Κατάστημα Βουκολιών .
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν κάτοχοι:
1. βεβαίωσης δραστηριοποίησης ετήσιας διάρκειας στις βραχυχρόνιες αγορές.
2. άδειας παραγωγού πωλητή και επαγγελματία πωλητή που δραστηριοποιούνται στις λαϊκές
αγορές.
3. άδειας δραστηριοποίησης στο στάσιμο ή πλανόδιο εμπόριο
4. άδεια χειροτέχνη -καλλιτέχνη
Η αίτηση (άρθρο 8 Ν. 1599/1986 και άρθρο 3 Ν. 2690/1999) θα συνοδεύεται απαραίτητα από τα
παρακάτω δικαιολογητικά:
1. Φωτ/φο αστυνομικού δελτίου ταυτότητας ή το διαβατήριο κατά περίπτωση.
2. Άδεια διαμονής σε ισχύ, κατά περίπτωση.
3. Πιστοποιητικό υγείας (εφόσον πρόκειται για διάθεση τροφίμων)
4. Βεβαίωση δραστηριοποίησης υπαίθριου εμπορίου ετήσιας διάρκειας.
5. Άδεια άσκησης υπαίθριου εμπορίου.
6. Πιστοποιητικό κατοχής ζώων που προορίζονται για μεταβίβαση οι κτηνοτρόφοι.
7. Δημοτική ενημερότητα (περί μη οφειλής στο Δήμο).
8. Παράβολο υπέρ του Δήμου για την αίτηση συμμετοχής στην εμποροπανήγυρη
Την αίτηση μαζί με τα δικαιολογητικά μπορεί να υποβάλλει ο ενδιαφερόμενος είτε αυτοπροσώπως ή
με εξουσιοδοτημένο άτομο. Στη συνέχεια θα εκδίδονται οι άδειες συμμετοχής που ισχύουν για
συγκεκριμένο χώρο και θέση.
Tηλέφωνα επικοινωνίας:
Δημοτικό Κατ/μα Βουκολιών: τηλ: 28243-40023 , 28243-40012

Αρχεία