Συγκρότηση Επιτροπής

Συγκρότηση Επιτροπής

Συγκρότηση Επιτροπής για την καταγραφή & αποτίμηση  ζημιών και για τον υπολογισμό και  επικύρωση των  οικονομικών ενισχύσεων από τις ζημιές  σε κύριες κατοικίες και  οικοσκευές,  που προκλήθηκαν από τα έντονα πλημμυρικά φαινόμενα  την  1η  και 2η  Ιανουαρίου έτους  2019 στο Δήμο Πλατανιά.

 

 

   ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 26/2018 

 

Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΠΛΑΤΑΝΙΑ

 

Έχοντας υπόψη:

 

1) To άρθρο 58 (Αρμοδιότητες του Δημάρχου) του Ν.3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης)

2) Το άρθρο 94 (Πρόσθετες αρμοδιότητες Δήμων) του Ν. 3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης)

3) Την Αριθ.Π2/οικ.2673 ΚΥΑ/29-08-2001 (ΦΕΚ 1185/Τ.Β΄/11-09-2001) των Υπουργών Οικονομικών-Υγείας και Πρόνοιας περί “Τροποποίησης και συμπλήρωσης Προγραμματικών Αποφάσεων περί παροχής Κοινωνικής Προστασίας”

4) Το άρθρο 4 του Παραρτήματος της ως άνω ΚΥΑ

5) Την υπ’ αριθ. Π2Α/ΓΠ/οικ.36937/29-11-2001 Διευκρινιστική Εγκύκλιο του Υφυπουργού Υγείας-Πρόνοιας (Διεύθυνση Κοινωνικής Αντίληψης και Αλληλεγγύης/Γενική Διεύθυνση Πρόνοιας/Υπουργείο Υγείας & Πρόνοιας) περί «Εφαρμογής προγραμμάτων κοινωνικής προστασίας»

6) Την ανάγκη κοινωνικής προστασίας των μόνιμων κατοίκων του Δήμου μας, συμπεριλαμβανομένων και των ομογενών ή αλλοδαπών, που έχουν τις προϋποθέσεις και περιέρχονται σε κατάσταση ανάγκης σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών και θεομηνιών, όπως σεισμούς, πλημμύρες, πυρκαγιές ή άλλα απρόβλεπτα συμβάντα,

7) Την ανάγκη καταγραφής, αποτίμησης και υπολογισμού των ζημιών που προκλήθηκαν σε κύριες οικίες και οικοσκευές από τις έντονες βροχοπτώσεις την 1η και 2η Ιανουαρίου του έτους  2019, στο Δήμο Πλατανιά.

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

 

Την συγκρότηση τριμελούς   Επιτροπής  καταγραφής και  αποτίμησης ζημιών και για τον υπολογισμό και επικύρωση  των  οικονομικών ενισχύσεων για τις ζημιές που προκλήθηκαν, σε όλο το Δήμο Πλατανιά, σε κύριες κατοικίες και  οικοσκευές από την θεομηνία που προκλήθηκε την 1η και 2η Ιανουαρίου, έτους  2019 κατ’ εφαρμογή των διατάξεων, σε  περιπτώσεις φυσικών καταστροφών και θεομηνιών,  του άρθρου 4 του Παραρτήματος της Αριθ.Π2/οικ.2673 ΚΥΑ/29-08-2001 (ΦΕΚ 1185/Τ.Β΄/11-09-2001) των Υπουργών Οικονομικών-Υγείας και Πρόνοιας περί “Τροποποίησης και συμπλήρωσης Προγραμματικών Αποφάσεων περί παροχής Κοινωνικής Προστασίας”,αποτελούμενη από τους:

 

1) Την Πιμπλή Ναταλία του Νικολάο, ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών, υπάλληλος της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου , με αναπληρωματικό την Πριναράκη Ζωή, Προϊσταμένη του Τμήματος Η/Μ Έργων, Συγκοινωνιών, Άρδευσης – Ομβρίων, υπάλληλος  της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου.

2) Τον κ. Καμπουράκη Γεώργιο,  κλάδου ΔΕ  Διοικητικού,  Προϊστάμενος Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού  της Δ/νσης Δ.Υ.Κ.Π.Π.&Π. με αναπληρωματικό του τον κ. Λουφαρδάκη Αναστάσιο,  κλάδου ΔΕ Διοικητικού, υπάλληλο του Τμήματος Κ.Π.Π.&Π.

3) Τον κ. Ματαλλιωτάκη Νικόλαο, υπάλληλο του Δήμου, επόπτης τους Τμήματος Καθαριότητας  & Ανακύκλωσης της Δ/νσης Περιβ/ντος & Ανάπτυξης, με αναπληρωματικό του τον κ. Δασκαλάκη Κων/νο του Μιχαήλ,Αναπληρωτής Προϊστάμενος   ΔΕ  Εποπτών Καθαριότητας,  υπάλληλο του  Τμήματος Καθαριότητας και Ανακύκλωσης της Δ/νσης Περιβ/ντος & Ανάπτυξης.

 

Ως συντονιστής το έργου της τριμελούς επιτροπής του Δήμου Πλατανιά ορίζεται  ο κ. Μπεμπλιδάκης Κωνσταντίνος, Αντιδήμαρχος της  Δ.Ε Πλατανιά με αναπληρωματικό του τον κ. Καλαϊτζάκη Γεώργιο , Αντιδήμαρχο της ΔΕ Βουκολιών.

 

Έργο της ανωτέρω Επιτροπής είναι αφενός η καταγραφή και αποτίμηση των ζημιών που προκλήθηκαν στις κύριες κατοικίες και  στις  οικοσκευές αυτών από τις έντονες βροχοπτώσεις στις 01/01 και 02/01, έτους 2019, στα διοικητικά όρια του Δήμου Πλατανιά και αφετέρου η επικύρωση της οικονομικής ενίσχυσης με βάση την καταγραφή των ζημιών.   Θα ακολουθήσει υπολογισμός της οικονομικής ενίσχυσης οικογενειών ή μεμονωμένων ατόμων που επλήγησαν  και καταβολή του συνόλου της προβλεπόμενης οικονομικής ενίσχυσης σε κάθε δικαιούχο.

 

Η δαπάνη για τις ανωτέρω οικονομικές ενισχύσεις σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών και θεομηνιών θα επιβαρύνει αποκλειστικά τον προϋπολογισμό του Τμήματος Προστασίας Ευπαθών Ομάδων/Διεύθυνση Κοινωνικής Αντίληψης & Αλληλεγγύης/Γενική Διεύθυνση Πρόνοιας του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας, κατόπιν σχετικού αιτήματος του Δήμου.

 

Οι δικαιούχοι της ενίσχυσης, τα απαραίτητα δικαιολογητικά, το ύψος των εφάπαξ χρηματικών βοηθημάτων, τα κριτήρια υπολογισμού της ενίσχυσης και ο τρόπος καταγραφής συνθηκών της ενίσχυσης ορίζονται αναλυτικά στην προαναφερόμενη ΚΥΑ και στο Παράρτημα αυτής.

 

 

Ο Δήμαρχος Πλατανιά

 

Μαλανδράκης Ιωάννης