Σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου δια περιφοράς

Σας γνωρίζουμε ότι δεδομένης της αναγκαιότητας λήψης μέτρων για την αποφυγή της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, η προγραμματισμένη Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πλατανιά την Τρίτη 17/03/2020 και ώρα 15.00, θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς, όπως αυτό προβλέπεται στη με αριθμ. 194/2020 Απόφαση Δημάρχου Πλατανιά (ΑΔΑ: 6ΥΤΔΩΞ5-6Α7) & στο άρθρο 10 παρ.1 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου ΦΕΚ 55/11-3-2020 με τίτλο “Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID – 19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του”.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

                                                                         ΑΝΤΩΝΗΣ ΦΡΑΓΚΟΝΙΚΟΛΑΚΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ  ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ ΣΤΙΣ 17/03/2020

Θέμα 1ο: Αναμόρφωση Πρ/σμού Οικ. έτους 2020

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 2ο: Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής (τμηματικής ή μη)

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 3ο: Λήψη απόφασης για την τήρηση των ταμιακών διαθεσίμων του Δήμου Πλατανιά σε μη συστημικές τράπεζες στο ύψος που αυτά είχαν διαμορφωθεί την 30η μηνός Ιουνίου 2018 κατά σχετική πρόνοια της παραγράφου 13 του άρθρου 69Α του Ν. 4270/2014

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 4ο: Αποδοχή χρηματοδότησης της Πράξης με τίτλο «ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΜΟΝΟΠΑΤΙΟΥ ΤΗΣ Τ.Κ. ΠΡΑΣΕ» από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας (ΠΑΑ) 2014-2020

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 5ο: Έγκριση 3ης παράτασης της Προγραμματικής Σύμβασης για τη μελέτη και εκτέλεση δημόσιων δασοτεχνικών έργων Ανάδειξης και αξιοποίησης ιστορικού μονοπατιού της τοπικής κοινότητας Πρασέ σε δημόσια δάση και δασικές εκτάσεις στην περιοχή του Ο.Τ.Α.  Δ. ΠΛΑΤΑΝΙΑ  Νομού ΧΑΝΙΩΝ

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 6ο: Αποδοχή της Συμφωνίας Επιχορήγησης για την Ευρωπαϊκή Δράση με τίτλο «RET 3.2-A2: Behaviour change campaigns, engaging school communities towards sustainable mobility» που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο του έργου CIVITAS DESTINATIONS του ευρωπαϊκού χρηματοδοτικού προγράμματος “HORIZON 2020”

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 7ο: Έγκριση εισηγητικού χαρακτήρα Απόφασης ΕΠΖ περί μίσθωσης ακινήτου για τη λειτουργία της Εγκατάστασης Προσωρινής Αποθήκευσης, Διαλογής και Μεταφόρτωσης Ογκωδών, Μη Επικίνδυνων Αποβλήτων του Δήμου Πλατανιά – Ορισμός μελών/Συγκρότηση επιτροπής εκτίμησης ακινήτου

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 8ο: Ορισμός επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου με τίτλο: «ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ»

Εισηγητής: κ. Εμμανουήλ Σολιδάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 9ο: Ορισμός Επιτροπής Οριστικής Παραλαβής του έργου με τίτλο: «Έργα Πολιτικής Προστασίας Δήμου Πλατανιά»

Εισηγητής: κ. Εμμανουήλ Σολιδάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 10ο: Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου με τίτλο «Συντήρηση και αποκατάσταση Δημοτικής οδοποιίας και συναφή αντιδιαβρωτικά έργα»

Εισηγητής: κ. Εμμανουήλ Σολιδάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 11ο: Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και του 1ου ΠΚΝΤΜΕ του έργου «Έργα υποδομής – αντιπλημμυρικά έργα – αποκαταστάσεις ζημιών του οδικού δικτύου Περιφέρειας Κρήτης υποέργο: αντιπλημμυρικά έργα Τ.Κ. Αλικιανού – Φουρνέ»

Εισηγητής: κ. Εμμανουήλ Σολιδάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά

 Θέμα 12ο: Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου με τίτλο «Βελτίωση οδικού δικτύου ΤΚ Λάκκων- Μεσκλών»

Εισηγητής: κ. Εμμανουήλ Σολιδάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά

 Θέμα 13ο: Έγκριση παράτασης προθεσμίας για το έργο: «Βελτίωση οδικού δικτύου ΤΚ Λάκκων, Μεσκλών»

Εισηγητής: κ. Εμμανουήλ Σολιδάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 14ο: Έγκριση παράτασης προθεσμίας για το έργο: «Τεχνικά αντιπλημμυρικά έργα Τ.Κ. Αλικιανού – Φουρνέ»

Εισηγητής: κ. Εμμανουήλ Σολιδάκης, Αντιδήμαρχος ΠλατανιάΘέμα 15ο: Έγκριση παράτασης προθεσμίας για το έργο: «Βελτίωση οδικού δικτύου Δήμου Πλατανιά (πλην ΤΚ Λάκκων, Μεσκλών)»

Εισηγητής: κ. Εμμανουήλ Σολιδάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 16ο: Έγκριση για την συμμετοχή του  Δήμου Πλατανιά ως συνδιοργανωτής, με την Περιφέρεια Κρήτης – Περιφερειακή Ενότητα Χανίων, τον Δήμο Χανίων  και την Ορθόδοξο Ακαδημία Κρήτης, στην επιστημονική ημερίδα με κεντρικό θέμα την έμφυλη βία, που θα διοργανωθεί στις εγκαταστάσεις της Ορθοδόξου Ακαδημίας Κρήτης στο Κολυμβάρι, στις 21 Μαρτίου 2020

Εισηγήτρια: κ. Μαραγκουδάκη – Πλοκαμάκη Χρυσάνθη, εντεταλμένη Δημοτική Σύμβουλος

Θέμα 17ο: Τροποποίηση Κανονισμού Λειτουργίας και Διαχείρισης Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Πλατανιά

Εισηγήτρια: κ. Μαραγκουδάκη – Πλοκαμάκη Χρυσάνθη, εντεταλμένη Δημοτική Σύμβουλος

Θέμα 18ο: Ανανέωση άδειας παραγωγού πωλητή Λαϊκών Αγορών στον κ. Αλυγιζάκη Ζαχαρία του Εμμανουήλ, κάτοικο Γερανίου της Δ.Ε. Πλατανιά Δήμου Πλατανιά

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 19ο: Ανανέωση άδειας παραγωγού πωλητή Λαϊκών Αγορών στον κ. Βουράκη Παύλο του Αποστόλου, κάτοικο Μεσκλών της Δ.Ε. Μουσούρων Δήμου Πλατανιά

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 20ο: Ανανέωση άδειας παραγωγού πωλητή Λαϊκών Αγορών στον κ. Πορφυράκη Κωνσταντίνο του Αντωνίου, κάτοικο Σκουτελώνα της Δ.Ε. Κολυμβαρίου Δήμου Πλατανιά

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά

 Θέμα 21ο: Αναμόρφωση Πρ/σμού Οικ. έτους 2020

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά