Προμήθεια ειδών καθαριότητας και συναφούς εξοπλισμού – ειδών παντοπωλείου για τις ανάγκες του Δήμου Πλατανιά και των Νομικών του Προσώπων

Προμήθεια ειδών καθαριότητας και συναφούς εξοπλισμού – ειδών παντοπωλείου για τις ανάγκες του Δήμου Πλατανιά και των Νομικών του Προσώπων

Ο Δήμος Πλατανιά προκηρύσσει  συνοπτικό διαγωνισμό, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια ειδών καθαριότητας και συναφούς εξοπλισμού – ειδών παντοπωλείου για τις ανάγκες του Δήμου Πλατανιά και των Νομικών του Προσώπων» (CPV: 39830000-9). Συγκεκριμένα, η προμήθεια θα γίνει με αναθέτουσα αρχή το Δήμο Πλατανιά και αφορά την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Πλατανιά, του Νομικού Πρόσωπου Δημοσίου Δικαίου Δήμου Πλατανιά, της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Πλατανιά και της Α΄βαθμιας Σχολικής Επιτροπής Δήμου Πλατανιά. Η διάρκεια των συμβάσεων προβλέπεται 12 μήνες ή έως εξάντλησης των ποσοτήτων.

Η προμήθεια  χωρίζεται σε τμήματα ως εξής:

 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΦΠΑ (6% ή 13% ή 24%).
ΤΜΗΜΑ 1: ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ 15.604,45 € 2.781,59 €
ΤΜΗΜΑ 2: ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 10.452,01 € 2.359,79 €
ΤΜΗΜΑ 3: ΕΙΔΗ  ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΤΜ. ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ) 9.919,75 € 1.899,24 €
ΤΜΗΜΑ 4: ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 7.102,50 € 1.245,60 €
ΣΥΝΟΛΟ 43.078,71 € 8.286,22 €

 

Οι προσφέροντες μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για ένα ή περισσότερα τμήματα της σύμβασης. Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει τιμής (χαμηλότερης τιμής) ανά τμήμα.

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτά φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά, ενώσεις των ανωτέρω φυσικών ή νομικών προσώπων που πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς κατά τους όρους της παρ. 1α του άρθρου 72 του ν. 4412/2016.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία του Δήμου Πλατανιά (Δημαρχείο), Γεράνι Πλατανιά Χανίων την Πέμπτη 10 Ιουνίου 2021  ώρα 10:30 π.μ. (καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών, έναρξη αποσφράγισης), ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού.

Τα έγγραφα του διαγωνισμού αναρτώνται στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στο ΚΗΜΔΗΣ, καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου www.platanias. gr  στην διαδρομή: Αρχική ► Νέα- Δραστηριότητες ► Διακηρύξεις.

Πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν από το Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου και Προμήθειών, τηλ. 2821340025, 2821340029 τις εργάσιμες μέρες και ώρες και στο e-mail: promitheies@platanias.gr.

Ο Δήμαρχος Πλατανιά

Ιωάννης Μαλανδράκης

Αρχεία