Προκήρυξη Δημόσιου Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού Παροχής Υπηρεσιών Ναυαγοσωστικής Κάλυψης Πολυσύχναστων Παραλιών Δήμου Πλατανιά

Προκήρυξη Δημόσιου Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού Παροχής Υπηρεσιών Ναυαγοσωστικής Κάλυψης Πολυσύχναστων Παραλιών Δήμου Πλατανιά

Ο Δήμαρχος Πλατανιά προκηρύσσει δημόσιο μειοδοτικό ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της υπηρεσίας  ναυαγοσωστική κάλυψη των παραλιών με προϋπολογισμό μελέτης με ΦΠΑ 24%:  357.161,86 για  87 ημέρες (έως και 30/9/21)  και 17 ναυαγοσωστικά βάθρα.

Αναθέτουσα Αρχή – Στοιχεία επικοινωνίας: Δήμος Πλατανιά, Γεράνι, Χανιά, 2821340011, 29, site : www.platanias.gr

Κωδικός CPV: 60443100-6

Προϋπολογισμός μελέτης Ναυαγοσωστικής κάλυψης πολυσύχναστων παραλιών Δήμου Πλατανιά 2021, για 17 βάθρα από 6-7-2021 έως και 30-9-2021, σύνολο ημερών: 87
1 Ημερήσια δαπάνη απασχόλησης εργαζομένων: 128.163,68 €
2 Δαπάνες χρήσης εξοπλισμού βάθρων καθώς και λειτουργικά έξοδα των ναυαγοσωστικών σκαφών 123.112,02 €
3 Δαπάνης χρήσης βάθρου(συμπ. Τοποθέτησης – απεγκατάστασης) και οριοθέτησης παραλιών – σήμανση – ορών 35.782,26 €
4 Δαπάνες οργάνωσης και διαχείρισης εργασιών 975,80 €
Σύνολο χωρίς ΦΠΑ 288.033,76 €
ΦΠΑ 24% 69.128,10 €
Γενικό Σύνολο: 357.161,86 €

Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν:

φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:
α) κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς.. Θα πρέπει όμως οι ενώσεις οικονομικών φορέων να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή, εφόσον τους ανατεθεί η σύμβαση.
Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.
Κριτήριο ανάθεσης είναι η  χαμηλότερη τιμή.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016.

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος, με συστημικο αριθμό: 93987

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 16/07/2021 και ώρα 15:30.

Αρχεία