ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ (ΒΟΥΚΟΛΙΕΣ-ΣΚΙΝΕ)

Στο Γεράνι και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα 16/08/2018, ημέρα  και ώρα 16.30 συνήλθε η Επιτροπή που συγκροτήθηκε με την 24/2018 (ΑΔΑ: 6ΒΓ1ΟΚ64-ΨΩΠ) απόφαση του Δ.Σ. Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Πλατανιά περί « Έγκριση κριτηρίων επιλογής αιτήσεων εγγραφής και επανεγγραφής στους Παιδικούς Σταθμούς του ΝΠΔΔ Δήμου Πλατανιά και ορισμός επιτροπής επεξεργασίας των αιτήσεων για τη σχολική περίοδο 2018-2019» , προκειμένου να ελέγξει τα δικαιολογητικά και να γίνει αξιολόγηση των αιτήσεων εγγραφών για τους παιδικούς σταθμούς Βουκολιών & Σκινέ του ΝΠΔΔ Δήμου Πλατανιά.

 

ΕΓΓΡΑΦΕΣ-ΒΟΥΚΟΛΙΕΣ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ -ΙΝΤΕΡΝΕΤ

ΕΓΓΡΑΦΕΣ-ΣΚΙΝΕΣ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ – ΙΝΤΕΡΝΕΤ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

Σας ενημερώνουμε ότι η προθεσμία για την υποβολή ενστάσεων επί των προσωρινών αποτελεσμάτων των αιτήσεων εγγραφών των Παιδικών Σταθμών Βουκολιών & Σκινέ , είναι μέχρι τις 29-8-2018 ημέρα Τετάρτη.

Αρχεία