Πρόσληψη τεσσάρων (04) ατόμων με Συμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου

Πρόσληψη τεσσάρων (04) ατόμων με Συμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


για την πρόσληψη
τεσσάρων (04) ατόμων με ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ τεσσάρων (04) μηνών για την αντιμετώπιση έκτακτων, απρόβλεπτων και κατεπειγουσών αναγκών και συγκεκριμένα για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.

 

Ο ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ Ν. ΧΑΝΙΩΝ

 

 

Έχοντας υπόψη:

 

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 3584/2007
  2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α΄), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
  3. Τις διατάξεις του άρθρου 24 παρ.2 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία δημοσιεύθηκε στο υπ’αρίθ. ΦΕΚ 64/τ.Α΄/14-03-2020 «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19»
  4. Τις διατάξεις του άρθρου 37 παρ.1 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία δημοσιεύθηκε στο υπ’αρίθ. ΦΕΚ 68/τ.Α΄/20-03-2020 «Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης»
  5. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΟΕΥ) (ΦΕΚ 2186/Β΄/29.9.2011) του Δήμου Πλατανιά όπως τροποποιήθηκε με την αρ.16357/24-11-2014 απόφαση της Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης (ΦΕΚ 3201/τ.Β/28-11-2014) και την αρ. 11070/24-8-2017 Απόφαση της Συντονίστριας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης  ΦΕΚ.3077/Β/6-9-2017 & την αριθμ. 2245/26-02-2019 Απόφαση της Συντονίστριας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης (ΦΕΚ 688/τ.Β΄/28-02-2019) και ισχύει.
  6. Την υπ΄ αριθ. 150/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πλατανιά που αφορά την πρόσληψη τεσσάρων (4)  ατόμων, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου  (ΙΔΟΧ),  χρονικής διάρκειας τεσσάρων (04)  μηνών.
  7. Τις με αρ.πρωτ. 8025/25-06-2020 και 8026/25-06-2020 Βεβαιώσεις της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου αναφορικά με την ύπαρξη πιστώσεων για την κάλυψη μισθοδοσίας.

Ανακοινώνει

 

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τεσσάρων (04) ατόμων για την κάλυψη έκτακτων αναγκών για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός

θέσης

Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης Αριθμός

ατόμων

101 Δήμος  Πλατανιά-Δ/νση Περιβάλλοντος & Ανάπτυξης Γεράνι

 (Ν. Χανίων)

ΔΕ  Χειριστών Μηχανημάτων Έργων

(εκσκαφέα φορτωτή)

   4 μήνες 1
102 Δήμος  Πλατανιά- Δ/νση Περιβάλλοντος & Ανάπτυξης Γεράνι

 (Ν. Χανίων)

ΔΕ 28 Χειριστής μηχανήματος έργου (ισοπεδωτή γαιών)

 

   4 μήνες 1
103 Δήμος  Πλατανιά- Δ/νση Περιβάλλοντος & Ανάπτυξης Γεράνι

 (Ν. Χανίων)

ΔΕ 28 Χειριστής μηχανήματος έργου (προωθητήρα γαιών)

 

   4 μήνες 1
104 Δήμος  Πλατανιά- Δ/νση Δ.Υ.Κ.Π.Π.&Π. Γεράνι

 (Ν. Χανίων)

          ΔΕ Διοικητικού    4 μήνες 1

 

Αρχεία