Πρόσληψη Έξι (06) Ατόμων Με Συμβαση Εργασιας Ορισμενου Χρονου

Πρόσληψη Έξι (06) Ατόμων Με Συμβαση Εργασιας Ορισμενου Χρονου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


για την Πρόσληψη
Έξι (06) Ατόμων Με Συμβαση Εργασιας Ορισμενου Χρονου τεσσάρων (04) μηνών για την αντιμετώπιση έκτακτων, απρόβλεπτων και κατεπειγουσών αναγκών και συγκεκριμένα για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.

 

Ο ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ Ν. ΧΑΝΙΩΝ

 

 

Έχοντας υπόψη:

 

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 3584/2007
 2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α΄), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
 3. Τις διατάξεις του άρθρου 24 παρ.2 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία δημοσιεύθηκε στο υπ’αρίθ. ΦΕΚ 64/τ.Α΄/14-03-2020 «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19»
 4. Τις διατάξεις του άρθρου 37 παρ.1 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία δημοσιεύθηκε στο υπ’αρίθ. ΦΕΚ 68/τ.Α΄/20-03-2020 «Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης»
 5. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΟΕΥ) (ΦΕΚ 2186/Β΄/29.9.2011) του Δήμου Πλατανιά όπως τροποποιήθηκε με την αρ.16357/24-11-2014 απόφαση της Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης (ΦΕΚ 3201/τ.Β/28-11-2014) και την αρ. 11070/24-8-2017 Απόφαση της Συντονίστριας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης  ΦΕΚ.3077/Β/6-9-2017 & την αριθμ. 2245/26-02-2019 Απόφαση της Συντονίστριας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης (ΦΕΚ 688/τ.Β΄/28-02-2019) και ισχύει.
 6. Την υπ΄ αριθ.85/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πλατανιά που αφορά την πρόσληψη έξι (6)  Ατόμων, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου  (ΙΔΟΧ),  χρονικής διάρκειας τεσσάρων (04)  μηνών.
 7. Τη με αρ.πρωτ. 4877/24-4-2020 Βεβαίωση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου αναφορικά με την ύπαρξη πιστώσεων για την κάλυψη μισθοδοσίας.

Ανακοινώνει

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά έξι (06) ατόμων για την κάλυψη έκτακτων αναγκών για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός

θέσης

Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης Αριθμός

ατόμων

101 Δήμος  Πλατανιά Γεράνι

 (Ν. Χανίων)

ΥΕ Εργατών (Αποκομιδής Απορριμμάτων)    4 μήνες 4
102 Δήμος  Πλατανιά Γεράνι

 (Ν. Χανίων)

ΥΕ Εργατών (Εξωτερικών Χώρων)    4 μήνες 2

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός θέσης Τίτλος σπουδών

και

λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα

101 & 102 Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα (άρθρο 5 παρ.2 Ν.2527/1997).

Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών

Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση καθηκόντων της ειδικότητας που επιλέγουν. Επίσης κατά την επιλογή των υποψηφίων, θα ληφθεί υπόψη η τυχόν προηγούμενη εμπειρία τους, σε ανάλογη θέση και φορέα απασχόλησης.

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικά τα κατωτέρω δικαιολογητικά:

 1. Ευκρινές φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας
 2. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης πρόσφατης έκδοσης
 3. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του Ν.3584/2007, άρθρα 11 έως 17.
 4. Βεβαίωση προϋπηρεσίας σε ανάλογη θέση.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με όλα τα ζητούμενα στοιχεία και να την υποβάλουν μαζί με αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας και με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και συγκεκριμένα στα e-mail: mgiakovidou@platanias.gr & andreadaki@platanias.gr  , από 7-5-2020 έως και 13-5-2020.

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν το έντυπο της αίτησης και της Υπεύθυνης Δήλωσης  στον δικτυακό τόπο του Δήμου Πλατανιά www.platanias.gr

 

                                                      Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ

 

                                                     ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΛΑΝΔΡΑΚΗΣ

Αρχεία