Πρόσληψη Ενός (1) Ατόμου ΠΕ Νηπιαγωγού Για Τη Σύναψη Σύμβασης Εργασίας Ορισμένου Χρόνου 11/Μηνης Απασχόλησης Για Τη Δομή Του Παιδικού Σταθμού Βουκολιών

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ  1/2018

για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

 

ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ του ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ

Ανακοινώνει

 

       Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός (1) ατόμου για τη στελέχωση της δομής «Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Βουκολιών» του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου Δήμου Πλατανιά, που εδρεύει στο Δήμο Πλατανιά Ν. Χανίων και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός

θέσης

Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης Αριθμός

ατόμων

101 Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου Δήμου Πλατανιά

για τη στελέχωση της δομής «Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Βουκολιών»

Γεράνι Χανιά Νηπιαγωγός ΠΕ «από την υπογραφή της σύμβασης και για 11 μήνες 1

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός θέσης Τίτλος σπουδών

και λοιπά απαιτούμενα

(τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα

101 ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

Πτυχίο ή δίπλωμα Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών ή Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία ή Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης ή Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία ή Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία ή Παιδαγωγικού Νηπιαγωγών ή Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού ή Παιδαγωγού Προσχολικής Εκπαίδευσης ή Ειδικής Αγωγής με κατευθύνσεις:

α) Νηπιαγωγού είτε β) Παιδαγωγού Προσχολικής Εκπαίδευσης ΑΕΙ ή το

ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας

 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: η ειδικότητα ΠΕ Νηπιαγωγών εξαιρείται της διαδικασίας ελέγχου από το ΑΣΕΠ σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 14 του Ν.2190/194 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 1 του Ν.3812/2009 και ως εκ τούτου δεν υπάγεται στις διατάξεις των κεφ. Α΄, Β΄και Γ΄  του νόμου 2190/94.

 

Α.ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

  1. Οι υποψήφιοι της ειδικότητας ΠΕ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ πρέπει να είναι ηλικίας από  22 έως 65  ετών.2. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν 3. Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα ( καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση )
Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου Δήμου Πλατανιά, Δημαρχείο Πλατανιά, Γεράνι Χανίων Κρήτης, Τ.Κ.73014, (αρμόδια υπάλληλος Γιακουμάκη Βαρβάρα τηλ. επικοινωνίας: 2821340026).

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται από  19 Μαΐου 2018 μέχρι 29 Μαΐου 2018.

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) στα γραφεία της υπηρεσία μας στο Γεράνι Χανίων, από την υπάλληλο Γιακουμάκη Βαρβάρα β) στο δικτυακό τόπο του Δήμου Πλατανιά www.platanias.gr και συγκεκριμένα ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Νέα-δραστηριότητες – προσλήψεις.

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

του Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Πλατανιά

ΣΗΜΑΝΤΗΡΑΚΗΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ

Αρχεία