Πρόσληψη Ενός (01) Ατόμου Με Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


για την πρόσληψη ενός (01) ατόμου με ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ, 8μηνης , για την αντιμετώπιση έκτακτων, απρόβλεπτων και κατεπειγουσών αναγκών και συγκεκριμένα για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού
COVID-19.

 

Ο ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ Ν. ΧΑΝΙΩΝ

 Έχοντας υπόψη:

 Τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 3584/2007

  1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α΄), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
  2. Τις διατάξεις του άρθρου 37 παρ.1 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία δημοσιεύθηκε στο υπ’αρίθ. ΦΕΚ 68/τ.Α΄/20-03-2020 «Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης»
  3. Τις διατάξεις του άρθρου 175 του Ν.4764/2020
  4. Το με αρ.πρωτ.91546/24-12-2020 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα : Θέματα προσωπικού ΟΤΑ που ρυθμίζονται με τις διατάξεις του ν.4764/2020
  5. Το με αρ.πρωτ. 9755/08-02-2021 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, Δ/νση Προσωπικού Τ.Α.
  6. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΟΕΥ) (ΦΕΚ 2186/Β΄/29.9.2011) του Δήμου Πλατανιά όπως τροποποιήθηκε με την αρ.16357/24-11-2014 απόφαση της Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης (ΦΕΚ 3201/τ.Β/28-11-2014) και την αρ. 11070/24-8-2017 Απόφαση της Συντονίστριας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης  ΦΕΚ.3077/Β/6-9-2017 & την αριθμ. 2245/26-02-2019 Απόφαση της Συντονίστριας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης (ΦΕΚ 688/τ.Β΄/28-02-2019) και ισχύει.
  7. Την υπ΄ αριθ. 45/2021 (ΑΔΑ:6Φ2ΨΩΞ5-3ΡΨ ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πλατανιά που αφορά την πρόσληψη ενός (01)  ατόμου, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου  (ΙΔΟΧ),  8μηνης διάρκειας .
  8. Την με αρ.πρωτ. 2559/23-02-2021 Βεβαίωση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου αναφορικά με την ύπαρξη πιστώσεων για την κάλυψη μισθοδοσίας.

Ανακοινώνει

 

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός (01) ατόμου για την κάλυψη έκτακτων αναγκών για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός

θέσης

Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης Αριθμός

ατόμων

101 Δήμος  Πλατανιά Γεράνι

 (Ν. Χανίων)

ΥΕ Εργατών Καθαριότητας (Αποκομιδής Απορριμμάτων) 8 (οκτώ μήνες) 1

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός θέσης Τίτλος σπουδών

και

λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα

101 Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα (άρθρο 5 παρ.2 Ν.2527/1997).  

 

 

 

 

Οι υποψήφιοι  πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών

 

Οι υποψήφιοι της ανωτέρω ειδικότητας πρέπει να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση καθηκόντων της εν λόγω ειδικότητας.

 

 

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ υποβάλλοντας επιπλέον τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1.Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας.

  1. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης

3.Υπεύθυνη δήλωση (Συμπεριλαμβάνεται στην αίτηση) στην οποία θα αναφέρεται ότι: δεν έχουν καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή ή στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, καθ’ υποτροπή συκοφαντική δυσφήμιση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

 

Δημοσίευση της παρούσας Ανακοίνωσης θα γίνει στο χώρο των ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Πλατανιά και στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου Πλατανιά προς ενημέρωση των ενδιαφερομένων. Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν το έντυπο της αίτησης και της Υπεύθυνης Δήλωσης  στον δικτυακό τόπο του Δήμου Πλατανιά www.platanias.gr

 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με όλα τα ζητούμενα στοιχεία και να την υποβάλουν μαζί με αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας και με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και συγκεκριμένα στο e-mail: mgiakovidou@platanias.gr από 24-02-2021 έως 25-02-2021 και ώρα 12:00 το μεσημέρι.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ

 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΛΑΝΔΡΑΚΗΣ

Αρχεία