Πρόσληψη Είκοσι Τεσσάρων (24) Ατόμων Με ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Πρόσληψη Είκοσι Τεσσάρων (24) Ατόμων Με ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


για την Πρόσληψη Είκοσι Τεσσάρων (24) Ατόμων Με ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ, από 20-01-2021 έως 05-07-2021, για την αντιμετώπιση έκτακτων, απρόβλεπτων και κατεπειγουσών αναγκών και συγκεκριμένα για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού
COVID-19.

 

Ο ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ Ν. ΧΑΝΙΩΝ

 

 

Έχοντας υπόψη:

 

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 3584/2007
  2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α΄), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
  3. Τις διατάξεις του άρθρου 37 παρ.1 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία δημοσιεύθηκε στο υπ’αρίθ. ΦΕΚ 68/τ.Α΄/20-03-2020 «Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης»
  4. Τις διατάξεις του άρθρου 175 του Ν.4764/2020
  5. Το με αρ.πρωτ.91546/24-12-2020 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα : Θέματα προσωπικού ΟΤΑ που ρυθμίζονται με τις διατάξεις του ν.4764/2020
  6. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΟΕΥ) (ΦΕΚ 2186/Β΄/29.9.2011) του Δήμου Πλατανιά όπως τροποποιήθηκε με την αρ.16357/24-11-2014 απόφαση της Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης (ΦΕΚ 3201/τ.Β/28-11-2014) και την αρ. 11070/24-8-2017 Απόφαση της Συντονίστριας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης  ΦΕΚ.3077/Β/6-9-2017 & την αριθμ. 2245/26-02-2019 Απόφαση της Συντονίστριας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης (ΦΕΚ 688/τ.Β΄/28-02-2019) και ισχύει.
  7. Την υπ΄ αριθ. 5/2021 (ΑΔΑ:ΩΗΔΕΩΞ5-2ΓΤ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πλατανιά που αφορά την πρόσληψη είκοσι τεσσάρων (24)  ατόμων, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου  (ΙΔΟΧ),  χρονικής διάρκειας από 20-01-2021 έως 05-07-2021.
  8. Την με αρ.πρωτ. 259/12-01-2021 Βεβαίωση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου αναφορικά με την ύπαρξη πιστώσεων για την κάλυψη μισθοδοσίας.

Ανακοινώνει

 

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά είκοσι τεσσάρων (24) ατόμων για την κάλυψη έκτακτων αναγκών για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός

θέσης

Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης Αριθμός

ατόμων

101 Δήμος  Πλατανιά Γεράνι

 (Ν. Χανίων)

ΔΕ  Χειριστών Μηχανημάτων Έργων

(εκσκαφέα φορτωτή)

Από 20-01-2021 έως 05-07-2021 2
102 Δήμος  Πλατανιά Γεράνι

 (Ν. Χανίων)

ΔΕ 28 Χειριστής μηχανήματος έργου (ισοπεδωτή γαιών)

 

Από 20-01-2021 έως 05-07-2021 2
103 Δήμος  Πλατανιά Γεράνι

 (Ν. Χανίων)

ΔΕ Οδηγών φορτηγών              (ανοικτού τύπου) Από 20-01-2021 έως 05-07-2021 1
104 Δήμος  Πλατανιά Γεράνι

 (Ν. Χανίων)

 

ΥΕ Εργατών καθαριότητας

 

Από 20-01-2021 έως 05-07-2021 2
105 Δήμος  Πλατανιά Γεράνι

 (Ν. Χανίων)

ΔΕ  Διοικητικού Από 20-01-2021 έως 05-07-2021 3
106 Δήμος  Πλατανιά Γεράνι

 (Ν. Χανίων)

ΤΕ Μηχανολόγων Μηχανικών Από 20-01-2021 έως 05-07-2021 1
107 Δήμος  Πλατανιά Γεράνι

 (Ν. Χανίων)

ΔΕ

Τεχνίτης υδραυλικός

Από 20-01-2021 έως 05-07-2021 1
108 Δήμος  Πλατανιά Γεράνι

 (Ν. Χανίων)

ΔΕ

Τεχνίτης Οικοδόμος

Από 20-01-2021 έως 05-07-2021 1
109 Δήμος  Πλατανιά Γεράνι

 (Ν. Χανίων)

ΔΕ 28 Χειριστής μηχανήματος έργου (προωθητήρα γαιών)

 

Από 20-01-2021 έως 05-07-2021 1
110 Δήμος  Πλατανιά Γεράνι

 (Ν. Χανίων)

ΤΕ Διοικητικού Από 20-01-2021 έως 05-07-2021 1
111 Δήμος  Πλατανιά Γεράνι

 (Ν. Χανίων)

ΠΕ Διοικητικού Από 20-01-2021 έως 05-07-2021 1
112 Δήμος  Πλατανιά Γεράνι

 (Ν. Χανίων)

ΤΕ17 Λογιστικού Από 20-01-2021 έως 05-07-2021 1
113 Δήμος  Πλατανιά Γεράνι

 (Ν. Χανίων)

ΠΕ Οικονομικού-Διοικητικού Από 20-01-2021 έως 05-07-2021 1
114 Δήμος  Πλατανιά Γεράνι

 (Ν. Χανίων)

ΤΕ Μηχανικών Έργων Υποδομής Από 20-01-2021 έως 05-07-2021 1
115 Δήμος  Πλατανιά Γεράνι

 (Ν. Χανίων)

ΔΕ Χειριστής Πολυμηχανήματος Από 20-01-2021 έως 05-07-2021 1
116 Δήμος  Πλατανιά Γεράνι

 (Ν. Χανίων)

ΔΕ Οδηγών φορτηγού ανοικτού τύπου & χειριστή φορτηγού με αρπαγή ειδικότητας ΜΕ 2.3 Από 20-01-2021 έως 05-07-2021 1
117 Δήμος  Πλατανιά Γεράνι

 (Ν. Χανίων)

ΥΕ Βοηθών Τεχνίτη Οικοδόμου Από 20-01-2021 έως 05-07-2021 1
118 Δήμος  Πλατανιά Γεράνι

 (Ν. Χανίων)

ΥΕ Γενικών Καθηκόντων Από 20-01-2021 έως 05-07-2021 2

Αρχεία