Πρόσκλησης Υποβολής Προσφοράς

Πρόσκλησης Υποβολής Προσφοράς

για ανάθεση μετά από διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση  της προμήθειας  καυσίμων κίνησης οχημάτων και μηχανημάτων καθώς και θέρμανσης των εγκαταστάσεων  του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων,   βάσει των διατάξεων του άρθρου 32 του Ν.4412/2016, παρ.2α δεδομένου ότι δεν υποβλήθηκε καμία προσφορά

δυνάμει των:

α) 76/2018 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Πλατανιά (ΑΔΑ:  Ω1Γ3ΩΞ5-ΡΘ4),

β) ΠΡΑΞΗ 11/2018 ΣΤ΄ ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ του ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

γ)  452/2018 απόφαση του VI Τμήματος του ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

 

Ο Δήμαρχος Πλατανιά σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ. 1, 2α. του Ν.4412/2016 και τη Πράξη 11 / 2018 του ΣΤ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου απευθύνει πρόσκληση σε διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση προκήρυξης και χωρίς να τροποποιούνται οι ουσιώδεις όροι της υπ’ αρ. πρωτ.: 2164/27-02-2018 Διακήρυξης Δημάρχου Πλατανιά (ΑΔΑΜ:18PROC002726180 2018-02-27) του ηλεκτρονικού ανοικτού δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για τις ανάγκες των εγκαταστάσεων,  μηχανημάτων & οχημάτων  του Δήμου Πλατανιά  και των νομικών του προσώπων 2018 – 2019 για δώδεκα (12) μήνες, προϋπολογισμού 219.471,49€ συμπ. Φ.Π.Α.:24%: 52.673,16€ ήτοι 272.144,65€ και μόνο για τις  ομάδες όπου η ως άνω διαγωνιστική διαδικασία απέβη άγονη (δεν υποβλήθηκε καμία προσφορά), σύμφωνα με την 83/2018 Απόφαση της Ο.Ε. Δήμου Πλατανιά (ΑΔΑ:  72ΟΦΩΞ5-8ΛΙ)

ήτοι :

ΟΜΑΔΑ 1: ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΒΟΥΚΟΛΙΩΝ

ΟΜΑΔΑ 2: ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΛΥΜΒΑΡΙΟΥ

ΟΜΑΔΑ 3: ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΜΟΥΣΟΥΡΩΝ

ΟΜΑΔΑ 4: ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ

ΟΜΑΔΑ 5.  ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή που προκύπτει από το προσφερόμενο μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης στο νομό Χανίων για τα υγρά καύσιμα. Το ανωτέρω ποσοστό μπορεί να είναι και αρνητικό, χωρίς να υπερβαίνει το 5%, σύμφωνα με το άρθρο 63 Ν. 4257/14

Τα CPV των ειδών είναι τα ακόλουθα:

Πετρέλαιο κίνησης: 09134100-8

Βενζίνη αμόλυβδη οχημάτων    09132100-4

Πετρέλαιο θέρμανσης κτιρίων  09135100-5

 

Η παραπάνω προμήθεια, γίνεται συγκεντρωτικά από το Δήμο Πλατανιά για τις ανάγκες του Δήμου και των τεσσάρων (4)  νομικών του προσώπων αλλά οι συμβάσεις με τον προμηθευτή ή τους προμηθευτές που θα αναδειχθούν, θα υπογραφούν από τον κάθε φορέα προμήθειας ξεχωριστά. Οι αναφερόμενες ποσότητες, των υπό προμήθεια ειδών, είναι ενδεικτικές και έκαστος Φορέας προμήθειας δεν είναι υποχρεωμένος να καταναλώσει όλες τις αναφερόμενες ποσότητες των υπό προμήθεια ειδών.

Ο Δήμος Πλατανιά και τα τέσσερα (4) νομικά του πρόσωπα για την κάλυψη των αναγκών σε καύσιμα των οποίων, διενεργείται ο διαγωνισμός αυτός, ονομάζονται στην παρούσα διακήρυξη ως «Φορείς Προμήθειας», ενώ ο καταμερισμός του συνολικού προϋπολογισμού ανά φορέα προμήθειας έχει ως ακολούθως:

ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΥΠ/ΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ για 12 μήνες, συμπ  ΦΠΑ 24%
Ι Δήμου Πλατανιά 224.996,58
ΙΙ Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου Δήμου Πλατανιά (Ν.Π.Δ.Δ.) 6.000,00
ΙΙΙ Κοινωφελής Επιχείρησης Δήμου Πλατανιά (Κ.Ε.Δ.Η.Π.) 11.148,07
ΙV Α΄βάθμιας Σχολικής Επιτροπής Δήμου Πλατανιά 17.000,00
V B΄βάθμιας Σχολικής Επιτροπής Δήμου Πλατανιά 13.000,00
ΣΥΝΟΛΟ: 272.144,65

 

Καλούμε τους ενδιαφερόμενους και εφόσον πληρούν τα κριτήρια για την υποβολή προσφοράς, σύμφωνα με τους όρους της σχετικής υπ’ αρ. πρωτ.: 2164/27-02-2018 Διακήρυξης Δημάρχου Πλατανιά (ΑΔΑΜ:18PROC002726180 2018-02-27) να συμμετέχουν στην παρούσα διαδικασία διαπραγμάτευσης για την επιλογή αναδόχου/ων που θα αναλάβει την εκτέλεση της παραπάνω περιγραφόμενης προμήθειας, υποβάλλοντας, επί ποινή αποκλεισμού,  όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά της προαναφερόμενης Διακήρυξης.

Προκειμένου να συμμετάσχετε στην παραπάνω διαδικασία παρακαλούμε όπως μας υποβάλετε προσφορά μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, αναφέροντας τα στοιχεία της παρούσας πρόσκλησης), ο οποίος θα περιέχει τρεις σφραγισμένους (υπό) φακέλους:

 

  1. Φάκελος Δικαιολογητικών Συμμετοχής

 

Σύμφωνα με τα παραπάνω  ο φάκελος «δικαιολογητικά συμμετοχής» περιλαμβάνει:

α) Tο τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.), όπως προβλέπεται στην παρ. 4 του άρθρου 79 του ν. 4412/2016, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.9.1. της παρούσας διακήρυξης. Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το σχετικό πρότυπο ΤΕΥΔ το οποίο έχει αναρτηθεί, και σε επεξεργάσιμη μορφή αρχείου doc, στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης ,

β) εγγύηση συμμετοχής, σύμφωνα με τo άρθρο 72 του Ν.4412/2016 και τις παραγράφους 2.1.5 και 2.2.2 της παρούσας διακήρυξης.

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το ΤΕΥΔ για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση.

 

2.Φάκελος Τεχνικής Προσφορά

Ο φάκελος Τεχνική Προσφορά περιέχει τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στα έγγραφα της σύμβασης. Τα τεχνικά στοιχεία αυτά δύναται να δηλωθούν με υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου ότι πληρούνται οι τεχνικές προδιαγραφές, όπως ορίζονται στη με αρ. πρωτ: 2164/27-02-2018 Διακήρυξης Δημάρχου Πλατανιά (ΑΔΑΜ:18PROC002726180 2018-02-27)

 

3.Φάκελος Οικονομικής Προσφοράς

Συμπληρώνεται το έντυπο οικονομικής προσφοράς , όπως συμπεριλαμβάνεται στο παράρτημα της με αρ. πρωτ.:  2164/27-02-2018 Διακήρυξης Δημάρχου Πλατανιά (ΑΔΑΜ:18PROC002726180 2018-02-27)

 

Η διαπραγμάτευση θα διενεργηθεί στα γραφεία του Δήμου Πλατανιά στο Γεράνι, την Πέμπτη 19-4-2018 και ώρα 12:00 ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού.

 

 

Ο Δήμαρχος Πλατανιάς

 

Μαλανδράκης Ιωάννης

 

 

 

Συνημμένα:

α) η υπ’ αρ. πρωτ.: 2164/27-02-2018 Διακήρυξης Δημάρχου Πλατανιά (ΑΔΑΜ:18PROC002726180 2018-02-27) του ηλεκτρονικού ανοικτού δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για τις ανάγκες των εγκαταστάσεων,  μηχανημάτων & οχημάτων  του Δήμου Πλατανιά  και των νομικών του προσώπων 2018 – 2019 για δώδεκα (12) μήνες, προϋπολογισμού 219.471,49€ συμπ. Φ.Π.Α.:24%: 52.673,16€ ήτοι 272.144,65€

 

β) η 76η/2018 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Πλατανιά (ΑΔΑ: Ω1Γ3ΩΞ5-ΡΘ4),

γ) η 11η/2018 Πράξη  ΣΤ΄ ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ του ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

δ) η 452/2018 απόφαση του VI Τμήματος του ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

 

Αρχεία