Πρόσκλησης Υποβολής Προσφοράς

Πρόσκλησης Υποβολής Προσφοράς

Πρόσκλησης Υποβολής Προσφοράς

για ανάθεση μετά από διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση του άρθρου 32, παρ2. α: «λόγω άγονου» του Ν.4412/2016  της Μίσθωσης Μηχανημάτων για καθαρισμό Περιαστικών Δασών – Αντιπυρικών & Δασικών Δρόμων – Αντιπυρικών Ζωνών Δ. Πλατανιά 2018 προϋπολογισμός: 135.105,44€ με Φ.Π.Α., ΣΑΤΑ πυροπροστασία,

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Πηγή χρηματοδότησης: ΣΑΤΑ πυροπροστασία

Η διαπραγμάτευση θα διενεργηθεί στα γραφεία του Δήμου Πλατανιά στον Αλικιανό την Τετάρτη 19-9-2018 και ώρα 12 :30 ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού.

δυνάμει των:

α)  274 /2018 Απόφασης O.E. Πλατανιά (ΑΔΑ: 684ΧΩΞ5-ΠΞ8 ), περί:

  1. Ματαίωση της διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης δεδομένου ότι η διαδικασία απέβη άγονη λόγω μη υποβολής προσφοράς (άρθρο 106, παρ 1α. του Ν.4412/2016)

 

  1. 2. Τη συνέχιση της διαδικασίας με προσφυγή στη διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, βάσει των διατάξεων του άρθρου 32 του Ν.4412/2016, παρ.2α δεδομένου ότι ύστερα από τη διαγωνιστική διαδικασία δεν υποβλήθηκε καμία προσφορά, με τους ίδιους όρους της με αρ. πρωτ: 9717/7-8-2018 και ΑΔΑΜ: 18PROC003542702 Διακήρυξης Δημάρχου Πλατανιά, Δημόσιου, Μειοδοτικού, Ανοιχτού, Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού περί Μίσθωσης Μηχανημάτων για καθαρισμό Περιαστικών Δασών – Αντιπυρικών & Δασικών Δρόμων – Αντιπυρικών Ζωνών Δ. Πλατανιά 2018 προϋπολογισμός: 135.105,44€ με Φ.Π.Α., ΣΑΤΑ πυροπροστασία

 

β) τη με αρ. πρωτ.: 9717/7-8-2018  και ΑΔΑΜ: 18PROC003542702  Διακήρυξης Δημάρχου Πλατανιά, Δημόσιου, Μειοδοτικού, Ανοιχτού, Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού περί Μίσθωσης Μηχανημάτων για καθαρισμό Περιαστικών Δασών – Αντιπυρικών & Δασικών Δρόμων – Αντιπυρικών Ζωνών Δ. Πλατανιά 2018 προϋπολογισμός: 135.105,44€ με Φ.Π.Α., ΣΑΤΑ πυροπροστασία

γ) ΠΡΑΞΗ 11/2018 ΣΤ΄ ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ του ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

δ)  452/2018 απόφαση του VI Τμήματος του ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

  1. τη με αρ. πρωτ: 10932 / 5-9-2018 πρόσκληση υποβολής προσφοράς σε διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση του άρθρου 32, παρ2. α: «λόγω άγονου» του Ν.4412/2016 της Μίσθωσης Μηχανημάτων για καθαρισμό Περιαστικών Δασών – Αντιπυρικών & Δασικών Δρόμων – Αντιπυρικών Ζωνών Δ. Πλατανιά 2018 προϋπολογισμός: 135.105,44€ με Φ.Π.Α., ΣΑΤΑ πυροπροστασία
  2. τη 279/2018 Απόφαση Ο.Ε. (ΑΔΑ: ΩΚ4ΗΩΞ5-Λ54) περί ματαίωσης της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης, λόγω αδυναμίας σύγκλησης της Επιτροπής Διαγωνισμού στα γραφεία του Δήμου Πλατανιά στον Αλικιανό, την Παρασκευή 7-9-2018 και ώρα 15:00, για αντικειμενικούς λόγους και την επανάληψη της διαδικασίας διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, βάσει των διατάξεων του άρθρου 32 του Ν.4412/2016, παρ. 2α, και την έκδοση νέας Πρόσκλησης του Δημάρχου Πλατανιά για την υποβολή προσφοράς για ανάθεση μετά από διαπραγμάτευση, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση προκήρυξης και χωρίς να τροποποιούνται ουσιωδώς, οι όροι της υπ’ αρ. πρωτ. 9717/7-8- 2018 και ΑΔΑΜ 18PROC003542702 Διακήρυξης.

 

Ο Δήμαρχος Πλατανιά σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ. 1, 2α. του Ν.4412/2016 και τη Πράξη 11/2018 του ΣΤ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου απευθύνει πρόσκληση σε διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση προκήρυξης και χωρίς να τροποποιούνται ουσιωδώς οι όροι της υπ’ αρ. πρωτ.: 9717/7-8-2018  και ΑΔΑΜ: ΑΔΑΜ: 18PROC003542702 Διακήρυξης Δημάρχου Πλατανιά, Δημόσιου, Μειοδοτικού, Ανοιχτού, Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού περί Μίσθωσης Μηχανημάτων για καθαρισμό Περιαστικών Δασών – Αντιπυρικών & Δασικών Δρόμων – Αντιπυρικών Ζωνών Δ. Πλατανιά 2018 προϋπολογισμός: 135.105,44€ με Φ.Π.Α., ΣΑΤΑ πυροπροστασία της παραπάνω διακήρυξης.

Η διαδικασία ΔΕΝ θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), λαμβάνοντας υπόψη:

– τη 11η/2018 Πράξη  ΣΤ΄ ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ του ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

– τη 452/2018 απόφαση του VI Τμήματος του ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των 2.179,12  ευρώ

 

Καλούμε τους ενδιαφερόμενους και εφόσον πληρούν τα κριτήρια για την υποβολή προσφοράς, σύμφωνα με τους όρους της σχετικής υπ’ αρ. πρωτ.:  9717/7-8-2018  και ΑΔΑΜ: ΑΔΑΜ: 18PROC003542702 Διακήρυξης Δημάρχου Πλατανιά, Δημόσιου, Μειοδοτικού, Ανοιχτού, Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού περί Μίσθωσης Μηχανημάτων για καθαρισμό Περιαστικών Δασών – Αντιπυρικών & Δασικών Δρόμων – Αντιπυρικών Ζωνών Δ. Πλατανιά 2018 προϋπολογισμός: 135.105,44€ με Φ.Π.Α., να συμμετέχουν στην παρούσα διαδικασία διαπραγμάτευσης για την επιλογή αναδόχου που θα αναλάβει την εκτέλεση της παραπάνω περιγραφόμενης προμήθειας υποβάλλοντας, επί ποινή αποκλεισμού,  όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά της προαναφερόμενης Διακήρυξης.

Προκειμένου να συμμετάσχετε στην παραπάνω διαδικασία παρακαλούμε όπως μας υποβάλετε προσφορά μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, αναφέροντας τα στοιχεία της παρούσας πρόσκλησης), ο οποίος θα περιέχει τρεις σφραγισμένους (υπό) φακέλους:

 

  1. Φάκελος Δικαιολογητικών Συμμετοχής

Σύμφωνα με τα παραπάνω  ο φάκελος «δικαιολογητικά συμμετοχής» περιλαμβάνει:

α) Tο τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.), όπως προβλέπεται στην παρ. 4 του άρθρου 79 του ν. 4412/2016, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.9.1. της παρούσας διακήρυξης. Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το σχετικό πρότυπο ΤΕΥΔ το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της με αρ. πρωτ.: 9717/7-8-2018  και ΑΔΑΜ: ΑΔΑΜ: 18PROC003542702 Διακήρυξης Δημάρχου Πλατανιά

β) εγγύηση συμμετοχής, σύμφωνα με τo άρθρο 72 του Ν.4412/2016, ποσού:  2.179,12  ευρώ

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το ΤΕΥΔ για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση.

 

2.Φάκελος Τεχνικής Προσφορά

H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί από την αναθέτουσα αρχή με το κεφάλαιο “Απαιτήσεις-Τεχνικές Προδιαγραφές” του Παραρτήματος Ι της με αρ. πρωτ.: 9717/7-8-2018  και ΑΔΑΜ: ΑΔΑΜ: 18PROC003542702 Διακήρυξης Δημάρχου Πλατανιά  περιγράφοντας ακριβώς πώς οι συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται.

Περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η καταλληλότητα των προσφερόμενων ειδών -εργασιών, με βάση το κριτήριο ανάθεσης, σύμφωνα με τα αναλυτικώς αναφερόμενα στο ως άνω Παράρτημα, Πρβλ άρθρο 94 παρ. 4 του ν. 4412/2016

Πιο συγκεκριμένα, ο φάκελος τεχνικής προσφοράς περιλαμβάνει , επί ποινή αποκλεισμού:

α) Υπεύθυνη δήλωση, στην οποία θα αναφέρει ότι συμμορφώνεται πλήρως με τις απαιτήσεις της με αρ. πρωτ: 6833/12-06-2018 Τεχνικής Έκθεσης περί μίσθωσης μηχανημάτων , συμπεριλαμβανομένης και της εργασίας, για καθαρισμό περιαστικών δασών, αντιπυρικών & δασικών δρόμων και αντιπυρικών ζωνών του Δήμου Πλατανιά για το έτος 2018, παρέχοντας τόσο

β) όλα τα απαραίτητα έγγραφα που απαιτούνται προς απόδειξη ότι πληρούνται οι τεχνικές προδιαγραφές της με αρ. πρωτ: 6833/12-06-2018 Τεχνικής Έκθεσης περί μίσθωσης μηχανημάτων για καθαρισμό περιαστικών δασών, αντιπυρικών & δασικών δρόμων και αντιπυρικών ζωνών του Δήμου Πλατανιά για το έτος 2018,

ήτοι για το σύνολο του πίνακα των μηχανημάτων έργου και για κάθε ένα από τα υπό μίσθωση είδη ο υποψήφιος ανάδοχος, επί ποινή αποκλεισμού, προσκομίζει:

  1. την άδεια κυκλοφορίας του μηχανήματος
  2. την ασφάλεια του μηχανήματος το οποίο θα διαθέσουν για την εκτέλεση της υπηρεσίας.

Στην περίπτωση μη κατοχής αδειών κυκλοφορίας προσκομίζεται:

α. Υπεύθυνη Δήλωση από τον Οικονομικό Φορέα ότι σε περίπτωση που από την διαδικασία διαπραγμάτευσης ανακηρυχθεί μειοδότης θα προσκομίσει τα ενοικιαστήρια των απαιτούμενων από την μελέτη μηχανημάτων συνοδευόμενα ομοίως από την άδεια κυκλοφορίας και την ασφάλεια των μηχανημάτων , καθώς και

β. αντίστοιχη Υπεύθυνη Δήλωση από τον κάτοχο των μηχανημάτων ότι προτίθεται να τα νοικιάσει στον Οικονομικό Φορέα.

Οι οικονομικοί φορείς αναφέρουν το τμήμα της σύμβασης που προτίθενται να αναθέσουν υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνουν, Βλ. άρθρο 58 του ν. 4412/2016.

 

3.Φάκελος Οικονομικής Προσφοράς

Συμπληρώνεται το έντυπο οικονομικής προσφοράς της υπ’ αρ. πρωτ.:  9717/7-8-2018  και ΑΔΑΜ:   18PROC003542702 Διακήρυξης Δημάρχου Πλατανιά,   το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα αυτής.

 

Οι φάκελοι των προσφορών υποβάλλονται μέσα στην παραπάνω προθεσμία α) είτε με ταχυδρομική αποστολή  β) είτε  με κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής. Οι φάκελοι προσφοράς γίνονται δεκτοί εφόσον έχουν πρωτοκολληθεί στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής που διεξάγει την διαπραγμάτευση, το αργότερο μέχρι την ημερομηνία και ώρα, όπως ορίζονται παραπάνω. Η αναθέτουσα αρχή δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ελλείψεις του περιεχομένου των προσφορών που αποστέλλονται ταχυδρομικά ούτε για καθυστερήσεις στην άφιξή τους. Δεν θα παραληφθούν φάκελοι ή άλλα έγγραφα από οποιοδήποτε ταχυδρομικό κατάστημα, ακόμα κι αν η αναθέτουσα αρχή ειδοποιηθεί εγκαίρως.

 

 

Ο Αντιδήμαρχος Πλατανιά

 

Σολιδάκης Εμμανουήλ

 

 

 

Συνημμένα:

α) η 274 /2018 Απόφασης O.E. Πλατανιά (ΑΔΑ: 684ΧΩΞ5-ΠΞ8 ), περί:

  1. Ματαίωση της διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης δεδομένου ότι η διαδικασία απέβη άγονη λόγω μη υποβολής προσφοράς (άρθρο 106, παρ 1α. του Ν.4412/2016)

 

  1. 2. Τη συνέχιση της διαδικασίας με προσφυγή στη διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, βάσει των διατάξεων του άρθρου 32 του Ν.4412/2016, παρ.2α δεδομένου ότι ύστερα από τη διαγωνιστική διαδικασία δεν υποβλήθηκε καμία προσφορά, με τους ίδιους όρους της με αρ. πρωτ: 9717/7-8-2018 και ΑΔΑΜ: ΑΔΑΜ: 18PROC003542702 Διακήρυξης Δημάρχου Πλατανιά, Δημόσιου, Μειοδοτικού, Ανοιχτού, Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού περί Μίσθωσης Μηχανημάτων για καθαρισμό Περιαστικών Δασών – Αντιπυρικών & Δασικών Δρόμων – Αντιπυρικών Ζωνών Δ. Πλατανιά 2018 προϋπολογισμός: 135.105,44€ με Φ.Π.Α., ΣΑΤΑ πυροπροστασία

 

β) η με αρ. πρωτ.: 9717/7-8-2018  και ΑΔΑΜ: 18PROC003542702  Διακήρυξης Δημάρχου Πλατανιά, Δημόσιου, Μειοδοτικού, Ανοιχτού, Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού περί Μίσθωσης Μηχανημάτων για καθαρισμό Περιαστικών Δασών – Αντιπυρικών & Δασικών Δρόμων – Αντιπυρικών Ζωνών Δ. Πλατανιά 2018 προϋπολογισμός: 135.105,44€ με Φ.Π.Α., ΣΑΤΑ πυροπροστασία

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV  – Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς

ΠΡΟΣ: ΔΗΜΟ ΠΛΑΤΑΝΙΑ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ ΔΑΣΩΝ –  ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ – ΔΑΣΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ – ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΩΝ ΖΩΝΩΝ  Δ.ΠΛΑΤΑΝΙΑ

Προϋπολογισμού δαπάνης: 135.105,44 € ΜΕ ΦΠΑ

 

Μηχάνημα

Κόστος ωριαίας απασχόλησης

σε  €/ώρα

Ποσότητα  Μονάδα μέτρησης Δαπάνη σε ευρώ
Μηχ/κός εκσκαφέας  τύπου JCB ή αναλόγων

μηχανημάτων,  διαφόρου  οίκου κατασκευής, με

ελάχιστη ιπποδύναμη 70PS

   

416

ΩΡΑ  
Φορτηγό  ανατρεπόμενο οφέλιμου φορτίου άνω των 9 τόννων   300 ΩΡΑ  
Μηχανικός ελαστιχοφόρος εκσκαφέας (τσάπα)  ελάχιστης ιπποδύναμης 95PS   300 ΩΡΑ  
Μηχανικός ερπυστριοφόρος εκσκαφέας (τσάπα)  ελάχιστης ιπποδύναμης 180PS   100 ΩΡΑ  
Μικρός μηχανικός εκσκαφέας (τσαπάκι) μέγιστης ιπποδύναμης 50ΡS   250 ΩΡΑ  
Ισοπεδωτής με ελάχιστη ιπποδύναμη 150 PS   200 ΩΡΑ  
Προωθητήρας με  ιπποδύναμη εως 150PS   300 ΩΡΑ  
Προωθητήρας με  ιπποδύναμη  150PS – 199PS   100 ΩΡΑ  
Φορτωτής ελάχιστης ιπποδύναμης 100PS   150 ΩΡΑ  
Μεταφορά των προϊόντων εκσκαφών –μπάζα (υλικά βυθοσκόπησης) σε αδειοδοτημένο χώρο   200 Μ3  
ΔΑΠΑΝΗ        
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ        
Υποδοχή σε αδειδοτημένο χώρο των  προϊόντων εκσκαφών –μπάζα (υλικά βυθοσκόπησης) (κωδικός ΕΚΑ170506) 3,02 €/τόνος 200   604,00
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ        
ΦΠΑ 24%        
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ        

 

 

……/…… /2018

 

Ο Προσφέρων/ουσα

(σφραγίδα- υπογραφή)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αρχεία