Πρόσκλησης Υποβολής Προσφοράς

Πρόσκλησης Υποβολής Προσφοράς

Πρόσκλησης Υποβολής Προσφοράς

για ανάθεση μετά από διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση της προμήθειας ηλεκτρολογικού υλικού Δήμου Πλατανιά, βάσει των διατάξεων του άρθρου 32 του Ν.4412/2016, παρ.2α δεδομένου ότι ομάδες ΣΤ και για την ομάδα Ε κατέστησαν άγονες κατά τη διαγωνιστική διαδικασία της με αρ. 6212/30-05-2018 Διακήρυξης Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού

δυνάμει:

α) της 277/4-9-2018 Απόφασης Ο.Ε. (ΑΔΑ: ΨΨΔΜΩΞ5-5Τ2) περί έγκρισης πρακτικού κατάταξης οικονομικών προσφορών μετά από εξέταση ένστασης για το συνοπτικό δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό προμήθειας ηλεκτρολογικού υλικού μέχρι 31-12-2018 ή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων,  προϋπολογισμού μελέτης 59.991,75 € χωρίς ΦΠΑ ήτοι 74.389,77 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ

β) της με αρ. Πρωτ.: 6212/30-5-2018 διακήρυξης Δημάρχου Πλατανιά (ΑΔΑΜ: 18PROC003176991 2018-05-30)

γ) της με αρ. 188/12-6-2018 απόφασης ΟΕ (ΑΔΑ: ΨΘ36ΩΞ5-6ΝΖ- ΑΔΑΜ 18PROC003248866 2018-06-12) περί παράτασης της ημερομηνίας υποβολής των προσφορών μέχρι την 20-6-2018 και τροποποίησης του εντύπου οικονομικής προσφοράς

Ο Δήμαρχος Πλατανιά σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ. 2α. του Ν.4412/2016 απευθύνει πρόσκληση σε διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση προκήρυξης και χωρίς να τροποποιούνται οι ουσιώδεις όροι της υπ’ αρ. Πρωτ.: 6212/30-5-2018 και ΑΔΑΜ: 18PROC003176991 2018-05-30  διακήρυξης Δημάρχου Πλατανιά του συνοπτικού δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού προμήθειας ηλεκτρολογικού υλικού έως 31-12-2018 δεδομένου ότι η ως άνω διαγωνιστική διαδικασία απέβη άγονη. Ειδικότερα:

  • – Για την ομάδα Ε (Ηλεκτρικός πίνακας δημαρχείου) δεν προέκυψε καμία παραδεκτή προσφορά  και κατά συνέπεια η διαδικασία, για την εν λόγω ομάδα, καθίστανται άγονη άρα και ματαιώνεται, σύμφωνα με το άρθρο 106 παρ 1α του Ν. 4412/2016 (Άρθρο 106: Ματαίωση διαδικασίας 1.Η αναθέτουσα αρχή με ειδικά αιτιολογημένη απόφασή της, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, ματαιώνει τη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης: α εφόσον η διαδικασία απέβη άγονη είτε λόγω μη υποβολής προσφοράς είτε λόγω απόρριψης όλων των προσφορών ….)
  • – Για την ομάδα ΣΤ (Υλικά Επισκευής Υφιστάμενου χαμηλού φωτισμού) δεν δόθηκε προσφορά από κανένα συμμετέχοντα και κατά συνέπεια η διαδικασία, για την εν λόγω ομάδα, καθίστανται άγονη άρα και ματαιώνεται, σύμφωνα με το άρθρο 106 παρ 1α του Ν. 4412/2016 (Άρθρο 106: Ματαίωση διαδικασίας 1.Η αναθέτουσα αρχή με ειδικά αιτιολογημένη απόφασή της, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, ματαιώνει τη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης: α εφόσον η διαδικασία απέβη άγονη είτε λόγω μη υποβολής προσφοράς είτε λόγω απόρριψης όλων των προσφορών ….)

 

Καλούμε τους ενδιαφερόμενους και εφόσον πληρούν τα κριτήρια για την υποβολή προσφοράς, σύμφωνα με τους όρους της σχετικής υπ’ αρ. Πρωτ.: 6212/30-5-2018και ΑΔΑΜ: 18PROC003176991 2018-05-30 διακήρυξης Δημάρχου Πλατανιά να συμμετέχουν στην παρούσα διαδικασία διαπραγμάτευσης για την επιλογή αναδόχου/ων που θα αναλάβει την εκτέλεση των παραπάνω προμηθειών , υποβάλλοντας, επί ποινή αποκλεισμού,  όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά της προαναφερόμενης Διακήρυξης και μόνο για τις ομάδες Ε και ΣΤ. Ειδικότερα:

Για την ομάδα Ε (Ηλεκτρικός πίνακας δημαρχείου) προϋπολογισμού δαπάνης 13.700,00 € χωρίς ΦΠΑ ήτοι 16.988,00 € συμπεριλαμβανομένου του  ΦΠΑ

Για την ομάδα ΣΤ (Υλικά Επισκευής  Υφιστάμενου χαμηλού φωτισμού) προϋπολογισμού δαπάνης 3.780,00 € χωρίς ΦΠΑ, ήτοι 4.687,20 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ

 

Κριτήρια ανάθεσης:

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει της τιμής

 

Προκειμένου να συμμετάσχετε στην παραπάνω διαδικασία παρακαλούμε όπως μας υποβάλετε προσφορά μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, αναφέροντας τα στοιχεία της παρούσας πρόσκλησης), ο οποίος θα περιέχει τρεις σφραγισμένους (υπό) φακέλους:

  1. Φάκελος Δικαιολογητικών Συμμετοχής

Σύμφωνα με τα παραπάνω  ο φάκελος «δικαιολογητικά συμμετοχής» περιλαμβάνει:

α) Tο τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.), όπως προβλέπεται στην παρ. 4 του άρθρου 79 του ν. 4412/2016, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.9.1. της παρούσας διακήρυξης. Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το σχετικό πρότυπο ΤΕΥΔ σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV της διακήρυξης.

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το ΤΕΥΔ για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση.

β) Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες),  εγγυητική επιστολή συμμετοχής (Πρβλ παρ.1α, 3, 4, 5 του άρθρου 72 του Ν. 4412/2016) ποσοστού 2% επί του προϋπολογισμού για την/τις ομάδες  που θα υποβάλλουν σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα.

Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται κατά την υπογραφή  της σύμβασης.

Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες μετά:

α) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης προσφυγής ή την έκδοση απόφασης επί ασκηθείσας προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης και

β) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης ασφαλιστικών μέτρων ή την έκδοση απόφασης επ’ αυτών.

Η εγγύηση συμμετοχής υπολογίζεται στον παρακάτω πίνακα:

 

 

ΟΜΑΔΕΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ Εγγύηση συμμετοχής 2% με βάση το άρθρο 72  4412/2016
ΟΜΑΔΑ Ε Ηλεκτρικός πίνακας δημαρχείου 13.700,00 274,00 €
ΟΜΑΔΑ ΣΤ Υλικά Επισκευής  Υφιστάμενου χαμηλού φωτισμό 3.780,00 75,60 €

 

2.Φάκελος Τεχνικής Προσφοράς

H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί από την αναθέτουσα αρχή με το κεφάλαιο “Απαιτήσεις-Τεχνικές Προδιαγραφές” του Παραρτήματος I της υπ’ αρ. Πρωτ.: 6212/30-5-2018 και ΑΔΑΜ: 18PROC003176991 2018-05-30 διακήρυξης Δημάρχου Πλατανιά, περιγράφοντας ακριβώς πώς οι συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται. Περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η καταλληλότητα των προσφερόμενων ειδών, με βάση το κριτήριο ανάθεσης, σύμφωνα με τα αναλυτικώς αναφερόμενα στο ως άνω Παράρτημα Ι

Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να υποβάλλουν στην τεχνική τους προσφορά, επί ποινή αποκλεισμού, υπεύθυνη δήλωση της παρ.4 του αρθρου 8 του Ν.1599/1986, στην οποία να δηλώνεται η πλήρη αποδοχή και συμμόρφωση του προσφέροντα με τις τεχνικές προδιαγραφές και τους λοιπούς όρους της υπό ανάθεση σύμβάσης  όπως αυτά ορίζονται στο Παράρτημα Ι.

 

3.Φάκελος Οικονομικής Προσφοράς

Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται με βάση το αναγραφόμενο στην παρούσα κριτήριο ανάθεσης βάσει τιμής, σύμφωνα με τα οριζόμενα  της  παραγράφου 2.4.5 “Περιεχόμενα Φακέλου Οικονομική Προσφορά / Τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών προσφορών” της με   αρ. πρωτ.:  6212/30-5-2018 και ΑΔΑΜ: 18PROC003176991 2018-05-30 διακήρυξης και του   Παράρτηματος ΙΙ

 

Η διαπραγμάτευση θα διενεργηθεί στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Πλατανιά, Νομού Χανιών, Αλικιανό Χανίων, ΤΚ 73005, την 21η Σεπτεμβρίου 2018  (ημερομηνία και χρόνος διενέργειας του διαγωνισμού & έναρξη αποσφράγισης προσφορών), ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού η οποία έχει οριστεί με την 505/2017 απόφαση της ΟΕ (ΑΔΑ: 6ΤΣΨΩΞ5-ΡΙ9)

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, δηλαδή  21-9-2018 και ώρα 12:00

 

Οι φάκελοι των προσφορών υποβάλλονται μέσα στην παραπάνω προθεσμία α) είτε με ταχυδρομική αποστολή  β) είτε  με κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής. Οι φάκελοι προσφοράς γίνονται δεκτοί εφόσον έχουν πρωτοκολληθεί στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής που διεξάγει την διαπραγμάτευση, το αργότερο μέχρι την ημερομηνία και ώρα, όπως ορίζονται παραπάνω. Η αναθέτουσα αρχή δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ελλείψεις του περιεχομένου των προσφορών που αποστέλλονται ταχυδρομικά ούτε για καθυστερήσεις στην άφιξή τους. Δεν θα παραληφθούν φάκελοι ή άλλα έγγραφα από οποιοδήποτε ταχυδρομικό κατάστημα, ακόμα κι αν η αναθέτουσα αρχή ειδοποιηθεί εγκαίρως.

 

Ο Δήμαρχος Πλατανιάς

 

Μαλανδράκης Ιωάννης

 

 

Συνημμένα:

α) η    υπ’ αρ. Πρωτ.  6212/30-5-2018 και ΑΔΑΜ: 18PROC003176991 2018-05-30 διακήρυξη Δημάρχου Πλατανιά του συνοπτικού δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού προμήθειας ηλεκτρολογικού υλικού έως την 31η Δεκεμβρίου 2018

β) η με αρ. 188/12-6-2018 απόφασης ΟΕ (ΑΔΑ: ΨΘ36ΩΞ5-6ΝΖ- ΑΔΑΜ 18PROC003248866 2018-06-12) περί παράτασης της ημερομηνίας υποβολής των προσφορών μέχρι την 20-6-2018 και τροποποίησης του εντύπου οικονομικής προσφοράς

γ) η 277/4-9-2018  Απόφαση Ο.Ε. (ΑΔΑ: ΨΨΔΜΩΞ5-5Τ2) περί έγκρισης Πρακτικών αποσφράγισης του συνοπτικού δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού προμήθειας ηλεκτρολογικού υλικού

Αρχεία