ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

για ανάθεση μετά από διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση του άρθρου 32, παρ2. α: «λόγω άγονου» του Ν.4412/2016  της Μίσθωσης Μηχανημάτων για καθαρισμό Περιαστικών Δασών – Αντιπυρικών & Δασικών Δρόμων – Αντιπυρικών Ζωνών Δ. Πλατανιά 2018 προϋπολογισμός: 135.105,44€ με Φ.Π.Α., ΣΑΤΑ πυροπροστασία,

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Πηγή χρηματοδότησης: ΣΑΤΑ πυροπροστασία

Η διαπραγμάτευση θα διενεργηθεί στα γραφεία του Δήμου Πλατανιά στον Αλικιανό, την Παρασκευή  7-9-2018 και ώρα 15 :00 ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού.

δυνάμει των:

α)  274 /2018 Απόφασης O.E. Πλατανιά (ΑΔΑ: 684ΧΩΞ5-ΠΞ8 ), περί:

  1. Ματαίωση της διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης δεδομένου ότι η διαδικασία απέβη άγονη λόγω μη υποβολής προσφοράς (άρθρο 106, παρ 1α. του Ν.4412/2016)

 

  1. 2. Τη συνέχιση της διαδικασίας με προσφυγή στη διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, βάσει των διατάξεων του άρθρου 32 του Ν.4412/2016, παρ.2α δεδομένου ότι ύστερα από τη διαγωνιστική διαδικασία δεν υποβλήθηκε καμία προσφορά, με τους ίδιους όρους της με αρ. πρωτ: 9717/7-8-2018 και ΑΔΑΜ: ΑΔΑΜ: 18PROC003542702 Διακήρυξης Δημάρχου Πλατανιά, Δημόσιου, Μειοδοτικού, Ανοιχτού, Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού περί Μίσθωσης Μηχανημάτων για καθαρισμό Περιαστικών Δασών – Αντιπυρικών & Δασικών Δρόμων – Αντιπυρικών Ζωνών Δ. Πλατανιά 2018 προϋπολογισμός: 135.105,44€ με Φ.Π.Α., ΣΑΤΑ πυροπροστασία

 

β) τη με αρ. πρωτ.: 9717/7-8-2018  και ΑΔΑΜ: 18PROC003542702  Διακήρυξης Δημάρχου Πλατανιά, Δημόσιου, Μειοδοτικού, Ανοιχτού, Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού περί Μίσθωσης Μηχανημάτων για καθαρισμό Περιαστικών Δασών – Αντιπυρικών & Δασικών Δρόμων – Αντιπυρικών Ζωνών Δ. Πλατανιά 2018 προϋπολογισμός: 135.105,44€ με Φ.Π.Α., ΣΑΤΑ πυροπροστασία

γ) ΠΡΑΞΗ 11/2018 ΣΤ΄ ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ του ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

δ)  452/2018 απόφαση του VI Τμήματος του ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Ο Δήμαρχος Πλατανιά σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ. 1, 2α. του Ν.4412/2016 και τη Πράξη 11/2018 του ΣΤ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου απευθύνει πρόσκληση σε διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση προκήρυξης και χωρίς να τροποποιούνται ουσιωδώς οι όροι της υπ’ αρ. πρωτ.: 9717/7-8-2018  και ΑΔΑΜ: ΑΔΑΜ: 18PROC003542702 Διακήρυξης Δημάρχου Πλατανιά, Δημόσιου, Μειοδοτικού, Ανοιχτού, Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού περί Μίσθωσης Μηχανημάτων για καθαρισμό Περιαστικών Δασών – Αντιπυρικών & Δασικών Δρόμων – Αντιπυρικών Ζωνών Δ. Πλατανιά 2018 προϋπολογισμός: 135.105,44€ με Φ.Π.Α., ΣΑΤΑ πυροπροστασία της παραπάνω διακήρυξης.

Η διαδικασία ΔΕΝ θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), λαμβάνοντας υπόψη:

– τη 11η/2018 Πράξη  ΣΤ΄ ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ του ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

– τη 452/2018 απόφαση του VI Τμήματος του ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των 2.179,12  ευρώ

 

Καλούμε τους ενδιαφερόμενους και εφόσον πληρούν τα κριτήρια για την υποβολή προσφοράς, σύμφωνα με τους όρους της σχετικής υπ’ αρ. πρωτ.:  9717/7-8-2018  και ΑΔΑΜ: ΑΔΑΜ: 18PROC003542702 Διακήρυξης Δημάρχου Πλατανιά, Δημόσιου, Μειοδοτικού, Ανοιχτού, Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού περί Μίσθωσης Μηχανημάτων για καθαρισμό Περιαστικών Δασών – Αντιπυρικών & Δασικών Δρόμων – Αντιπυρικών Ζωνών Δ. Πλατανιά 2018 προϋπολογισμός: 135.105,44€ με Φ.Π.Α., να συμμετέχουν στην παρούσα διαδικασία διαπραγμάτευσης για την επιλογή αναδόχου που θα αναλάβει την εκτέλεση της παραπάνω περιγραφόμενης προμήθειας υποβάλλοντας, επί ποινή αποκλεισμού,  όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά της προαναφερόμενης Διακήρυξης.

Προκειμένου να συμμετάσχετε στην παραπάνω διαδικασία παρακαλούμε όπως μας υποβάλετε προσφορά μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, αναφέροντας τα στοιχεία της παρούσας πρόσκλησης), ο οποίος θα περιέχει τρεις σφραγισμένους (υπό) φακέλους:

 

  1. Φάκελος Δικαιολογητικών Συμμετοχής

Σύμφωνα με τα παραπάνω  ο φάκελος «δικαιολογητικά συμμετοχής» περιλαμβάνει:

α) Tο τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.), όπως προβλέπεται στην παρ. 4 του άρθρου 79 του ν. 4412/2016, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.9.1. της παρούσας διακήρυξης. Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το σχετικό πρότυπο ΤΕΥΔ το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της με αρ. πρωτ.: 9717/7-8-2018  και ΑΔΑΜ: ΑΔΑΜ: 18PROC003542702 Διακήρυξης Δημάρχου Πλατανιά

β) εγγύηση συμμετοχής, σύμφωνα με τo άρθρο 72 του Ν.4412/2016, ποσού:  2.179,12  ευρώ

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το ΤΕΥΔ για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση.

 

2.Φάκελος Τεχνικής Προσφορά

H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί από την αναθέτουσα αρχή με το κεφάλαιο “Απαιτήσεις-Τεχνικές Προδιαγραφές” του Παραρτήματος Ι της με αρ. πρωτ.: 9717/7-8-2018  και ΑΔΑΜ: ΑΔΑΜ: 18PROC003542702 Διακήρυξης Δημάρχου Πλατανιά  περιγράφοντας ακριβώς πώς οι συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται.

Περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η καταλληλότητα των προσφερόμενων ειδών -εργασιών, με βάση το κριτήριο ανάθεσης, σύμφωνα με τα αναλυτικώς αναφερόμενα στο ως άνω Παράρτημα, Πρβλ άρθρο 94 παρ. 4 του ν. 4412/2016

Πιο συγκεκριμένα, ο φάκελος τεχνικής προσφοράς περιλαμβάνει , επί ποινή αποκλεισμού:

α) Υπεύθυνη δήλωση, στην οποία θα αναφέρει ότι συμμορφώνεται πλήρως με τις απαιτήσεις της με αρ. πρωτ: 6833/12-06-2018 Τεχνικής Έκθεσης περί μίσθωσης μηχανημάτων , συμπεριλαμβανομένης και της εργασίας, για καθαρισμό περιαστικών δασών, αντιπυρικών & δασικών δρόμων και αντιπυρικών ζωνών του Δήμου Πλατανιά για το έτος 2018, παρέχοντας τόσο

β) όλα τα απαραίτητα έγγραφα που απαιτούνται προς απόδειξη ότι πληρούνται οι τεχνικές προδιαγραφές της με αρ. πρωτ: 6833/12-06-2018 Τεχνικής Έκθεσης περί μίσθωσης μηχανημάτων για καθαρισμό περιαστικών δασών, αντιπυρικών & δασικών δρόμων και αντιπυρικών ζωνών του Δήμου Πλατανιά για το έτος 2018,

ήτοι για το σύνολο του πίνακα των μηχανημάτων έργου και για κάθε ένα από τα υπό μίσθωση είδη ο υποψήφιος ανάδοχος, επί ποινή αποκλεισμού, προσκομίζει:

  1. την άδεια κυκλοφορίας του μηχανήματος
  2. την ασφάλεια του μηχανήματος το οποίο θα διαθέσουν για την εκτέλεση της υπηρεσίας.

Στην περίπτωση μη κατοχής αδειών κυκλοφορίας προσκομίζεται:

α. Υπεύθυνη Δήλωση από τον Οικονομικό Φορέα ότι σε περίπτωση που από την διαδικασία διαπραγμάτευσης ανακηρυχθεί μειοδότης θα προσκομίσει τα ενοικιαστήρια των απαιτούμενων από την μελέτη μηχανημάτων συνοδευόμενα ομοίως από την άδεια κυκλοφορίας και την ασφάλεια των μηχανημάτων , καθώς και

β. αντίστοιχη Υπεύθυνη Δήλωση από τον κάτοχο των μηχανημάτων ότι προτίθεται να τα νοικιάσει στον Οικονομικό Φορέα.

Οι οικονομικοί φορείς αναφέρουν το τμήμα της σύμβασης που προτίθενται να αναθέσουν υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνουν, Βλ. άρθρο 58 του ν. 4412/2016.

 

3.Φάκελος Οικονομικής Προσφοράς

Συμπληρώνεται το έντυπο οικονομικής προσφοράς της υπ’ αρ. πρωτ.:  9717/7-8-2018  και ΑΔΑΜ: ΑΔΑΜ: 18PROC003542702 Διακήρυξης Δημάρχου Πλατανιά,   το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα αυτής.

 

 

Ο Δήμαρχος Πλατανιάς

 

Μαλανδράκης Ιωάννης

 

 

 

Συνημμένα:

α) η 274 /2018 Απόφασης O.E. Πλατανιά (ΑΔΑ: 684ΧΩΞ5-ΠΞ8 ), περί:

  1. Ματαίωση της διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης δεδομένου ότι η διαδικασία απέβη άγονη λόγω μη υποβολής προσφοράς (άρθρο 106, παρ 1α. του Ν.4412/2016)

 

  1. 2. Τη συνέχιση της διαδικασίας με προσφυγή στη διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, βάσει των διατάξεων του άρθρου 32 του Ν.4412/2016, παρ.2α δεδομένου ότι ύστερα από τη διαγωνιστική διαδικασία δεν υποβλήθηκε καμία προσφορά, με τους ίδιους όρους της με αρ. πρωτ: 9717/7-8-2018 και ΑΔΑΜ: ΑΔΑΜ: 18PROC003542702 Διακήρυξης Δημάρχου Πλατανιά, Δημόσιου, Μειοδοτικού, Ανοιχτού, Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού περί Μίσθωσης Μηχανημάτων για καθαρισμό Περιαστικών Δασών – Αντιπυρικών & Δασικών Δρόμων – Αντιπυρικών Ζωνών Δ. Πλατανιά 2018 προϋπολογισμός: 135.105,44€ με Φ.Π.Α., ΣΑΤΑ πυροπροστασία

 

β) η με αρ. πρωτ.: 9717/7-8-2018  και ΑΔΑΜ: 18PROC003542702  Διακήρυξης Δημάρχου Πλατανιά, Δημόσιου, Μειοδοτικού, Ανοιχτού, Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού περί Μίσθωσης Μηχανημάτων για καθαρισμό Περιαστικών Δασών – Αντιπυρικών & Δασικών Δρόμων – Αντιπυρικών Ζωνών Δ. Πλατανιά 2018 προϋπολογισμός: 135.105,44€ με Φ.Π.Α., ΣΑΤΑ πυροπροστασία

Αρχεία