Πρόσκλησης Υποβολής Προσφοράς

Πρόσκλησης Υποβολής Προσφοράς

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

για ανάθεση μετά από διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση της προμήθειας τροφίμων και ειδών παντοπωλείου για τις ανάγκες του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Πλατανιά, σίτισης των παιδιών των παιδικών σταθμών του Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Πλατανιά και γάλακτος για τους εργαζομένους του Δήμου, του ΝΠΔΔ, της ΚΕΔΗΠ και των Σχολικών Επιτροπών, για 12 μήνες, αρχής γενομένης της υπογραφής της σύμβασης, 2018-2019, βάσει των διατάξεων του άρθρου 32 του Ν.4412/2016, παρ.2α δεδομένου ότι δεν υποβλήθηκε καμία προσφορά κατά τη διαγωνιστική διαδικασία της με αρ. πρωτ.: 9501 / 2-8-2018 και ΑΔΑΜ: 18PROC003523936 2018-08-02 διακήρυξης Δημάρχου Πλατανιά

δυνάμει:

α)  της 271/2018 Απόφαση Ο.Ε. (ΑΔΑ:73Χ5ΩΞ5-97) περί έγκρισης Πρακτικού αποσφράγισης του συνοπτικού δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού προμήθειας τροφίμων και ειδών παντοπωλείου για τις ανάγκες του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Πλατανιά, σίτισης των παιδιών των παιδικών σταθμών του Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Πλατανιά και γάλακτος για τους εργαζομένους του Δήμου, του ΝΠΔΔ, της ΚΕΔΗΠ και των Σχολικών Επιτροπών, για 12 μήνες, αρχής γενομένης της υπογραφής της σύμβασης, 2018-2019, της    με αρ. πρωτ.: 9501 / 2-8-2018 και ΑΔΑΜ: 18PROC003523936 2018-08-02 διακήρυξης Δημάρχου Πλατανιά

β) της με αρ. πρωτ.: 9501 / 2-8-2018 και ΑΔΑΜ: 18PROC003523936 2018-08-02 διακήρυξης Δημάρχου Πλατανιά

Ο Δήμαρχος Πλατανιά σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ. 2α. του Ν.4412/2016 απευθύνει πρόσκληση σε διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση προκήρυξης και χωρίς να τροποποιούνται οι ουσιώδεις όροι της υπ’ αρ. πρωτ.: 9501 / 2-8-2018 και ΑΔΑΜ: 18PROC003523936 2018-08-02 διακήρυξης Δημάρχου Πλατανιά του συνοπτικού δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού προμήθειας τροφίμων και ειδών παντοπωλείου για τις ανάγκες του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Πλατανιά, σίτισης των παιδιών των παιδικών σταθμών του Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Πλατανιά και γάλακτος για τους εργαζομένους του Δήμου, του ΝΠΔΔ, της ΚΕΔΗΠ και των Σχολικών Επιτροπών, για 12 μήνες, αρχής γενομένης της υπογραφής της σύμβασης, 2018-2019 δεδομένου ότι η ως άνω διαγωνιστική διαδικασία απέβη άγονη (δεν υποβλήθηκε καμία προσφορά), σύμφωνα με την 271/2018  Απόφαση Ο.Ε. (ΑΔΑ:73Χ5ΩΞ5-97) περί έγκρισης Πρακτικού αποσφράγισης του παραπάνω διαγωνισμού τροφίμων

 

Η παραπάνω προμήθεια, γίνεται συγκεντρωτικά από το Δήμο Πλατανιά για τις ανάγκες του Δήμου και των  νομικών του προσώπων αλλά οι συμβάσεις με τον προμηθευτή ή τους προμηθευτές που θα αναδειχθούν, θα υπογραφούν από τον κάθε φορέα προμήθειας ξεχωριστά. Οι αναφερόμενες ποσότητες, των υπό προμήθεια ειδών, είναι ενδεικτικές και έκαστος Φορέας προμήθειας δεν είναι υποχρεωμένος να καταναλώσει όλες τις αναφερόμενες ποσότητες των υπό προμήθεια ειδών.

Ο Δήμος Πλατανιά και τα τέσσερα (4) νομικά του πρόσωπα για την κάλυψη των αναγκών σε καύσιμα των οποίων, διενεργείται ο διαγωνισμός αυτός, ονομάζονται στην παρούσα διακήρυξη ως «Φορείς Προμήθειας», ενώ ο καταμερισμός του συνολικού προϋπολογισμού ανά φορέα προμήθειας έχει ως ακολούθως:

  ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΥΠ/ΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ για 12 μήνες, μη  συμπ  ΦΠΑ13% ή  24%
Ι Δήμου Πλατανιά  40.894,20€
ΙΙ Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου Δήμου Πλατανιά (Ν.Π.Δ.Δ.) 13.542,44€
ΙΙΙ Κοινωφελής Επιχείρησης Δήμου Πλατανιά (Κ.Ε.Δ.Η.Π.) 545,60
ΙV Α΄βάθμιας Σχολικής Επιτροπής Δήμου Πλατανιά 2.418,00
V B΄βάθμιας Σχολικής Επιτροπής Δήμου Πλατανιά 1.209,00
ΣΥΝΟΛΟ χωρίς ΦΠΑ: 58.609,24
ΦΠΑ 13% ή 24% 8.099,05
ΣΥΝΟΛΟ: 66708,29

 

Καλούμε τους ενδιαφερόμενους και εφόσον πληρούν τα κριτήρια για την υποβολή προσφοράς, σύμφωνα με τους όρους της σχετικής υπ’ αρ. πρωτ.: 9501/2-8-2018 και ΑΔΑΜ: 18PROC003523936 2018-08-02 διακήρυξης Δημάρχου Πλατανιά να συμμετέχουν στην παρούσα διαδικασία διαπραγμάτευσης για την επιλογή αναδόχου/ων που θα αναλάβει την εκτέλεση της παραπάνω περιγραφόμενης προμήθειας, υποβάλλοντας, επί ποινή αποκλεισμού,  όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά της προαναφερόμενης Διακήρυξης.

Η παραπάνω προμήθεια υποδιαιρείται στις παρακάτω πέντε (5) κατηγορίες:

Κατηγορία 1: Είδη Αρτοποιείου για τη σίτιση παιδικών σταθμών του ΝΠΔΔ του Δήμου Πλατανιά, προϋπολογισμός κατηγορίας: 1.100,05€, με Φ.Π.Α. (Φορέας Προμήθειας: Ν.Π.Δ.Δ.)

Κατηγορία 2:  Είδη οπωροπωλείου για τη σίτιση παιδικών σταθμών του ΝΠΔΔ του Δήμου Πλατανιά, προϋπολογισμός κατηγορίας: 2.979,03€, με Φ.Π.Α. (Φορέας Προμήθειας: Ν.Π.Δ.Δ.)

Κατηγορία 3: Είδη κρεοπωλείου για τη σίτιση παιδικών σταθμών του ΝΠΔΔ του Δήμου Πλατανιά, προϋπολογισμός κατηγορίας: 3.120,15€, με Φ.Π.Α. (Φορέας Προμήθειας: Ν.Π.Δ.Δ.)

Κατηγορία 4: Είδη παντοπωλείου, προϋπολογισμός κατηγορίας: 29.769,99€, με Φ.Π.Α.

Υποκατηγορία 4.1: Είδη παντοπωλείου για τη σίτιση παιδικών σταθμών του ΝΠΔΔ του Δήμου Πλατανιά, προϋπολογισμός κατηγορίας:  7.346,42 με Φ.Π.Α.  (Φορέας Προμήθειας: Ν.Π.Δ.Δ.)

Υποκατηγορία 4.2: Είδη παντοπωλείου για τις ανάγκες του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου         Πλατανιά, προϋπολογισμός κατηγορίας: 22.423,57 με Φ.Π.Α. (Φορέας Προμήθειας:  Δήμος             Πλατανιά)

 

Κατηγορία 5: Προμήθεια γάλατος  προϋπολογισμός κατηγορίας:  29.739,08 €, με Φ.Π.Α.

Υποκατηγορία 5.1: Προμήθεια γάλατος για τους εργαζομένους του Δήμου Πλατανιά, προϋπολογισμός:  24.107,65€ με Φ.Π.Α. (Φορέας   Προμήθειας: Δήμος Πλατανιά)

Υποκατηγορία 5.2: Προμήθεια γάλατος για τους εργαζομένους του Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Πλατανιά,                 προϋπολογισμός:  916,39€ με Φ.Π.Α.  (Φορέας Προμήθειας: Ν.Π.Δ.Δ)

Υποκατηγορία 5.3: Προμήθεια γάλατος για τους εργαζομένους της Κοινωφελούς Επιχείρησης του         Δήμου Πλατανιά, προϋπολογισμός:  616,53 € με Φ.Π.Α. (Φορέας Προμήθειας: ΚΕΔΗΠ)

Υποκατηγορία 5.4Α: Προμήθεια γάλατος τους εργαζομένους της Α΄βαθμιας Σχολικής Επιτροπής             του Δήμου Πλατανιά, προϋπολογισμός: 2.732,34€ με Φ.Π.Α. (Φορέας Προμήθειας: Α΄βαθμιας        Σχολικής Επιτροπής)

Υποκατηγορία 5.4Β: Προμήθεια γάλατος τους εργαζομένους της Β΄βαθμιας Σχολικής Επιτροπής             του Δήμου Πλατανιά, προϋπολογισμός: 1.366,17€ με Φ.Π.Α. (Φορέας Προμήθειας: Β΄βαθμιας        Σχολικής Επιτροπής)

 

Κριτήρια ανάθεσης:

Α. η  χαμηλότερη τιμή για τις κατηγορίες:

1: Είδη Αρτοποιείου για τη σίτιση παιδικών σταθμών του ΝΠΔΔ του Δήμου Πλατανιά, προϋπολογισμός κατηγορίας: 1.100,05€, με Φ.Π.Α. (Φορέας Προμήθειας: Ν.Π.Δ.Δ.)

4: Είδη παντοπωλείου, για όλα τα είδη εκτός του βακαλάου βραστού και του ελαιολάδου

5: Προμήθεια γάλατος

 

 

 

Β. η χαμηλότερη τιμή που προκύπτει από το προσφερόμενο  ποσοστό έκπτωσης επί τις εκατό (%) επί της εκάστοτε νόμιμα διαμορφούμενης και πιστοποιούμενης μέσης τιμής  λιανικής πώλησης του  είδους την ημέρα παράδοσης  του όπως αυτή προκύπτει από τις ενδεικτικές τιμές με στοιχεία από δελτίο τιμών τμήματος εμπορίου Ν.Χανίων -Περιφέρεια Κρήτης-Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης-Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Χανίων Τμήμα Εμπορίου- Ηλεκτρονική Διεύθυνση :emporiou@crete.gov.gr για  τις κατηγορίες:

2:  Είδη οπωροπωλείου για τη σίτιση παιδικών σταθμών του ΝΠΔΔ του Δήμου Πλατανιά, προϋπολογισμός κατηγορίας: 2.979,03€, με Φ.Π.Α. (Φορέας Προμήθειας: Ν.Π.Δ.Δ.)

3: Είδη κρεοπωλείου για τη σίτιση παιδικών σταθμών του ΝΠΔΔ του Δήμ ου Πλατανιά, προϋπολογισμός κατηγορίας: 3.120,15€, με Φ.Π.Α. (Φορέας Προμήθειας: Ν.Π.Δ.Δ.)

4: Είδη παντοπωλείου, για τον βακαλάο βραστό και  ελαιολάδο

 

Προκειμένου να συμμετάσχετε στην παραπάνω διαδικασία παρακαλούμε όπως μας υποβάλετε προσφορά μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, αναφέροντας τα στοιχεία της παρούσας πρόσκλησης), ο οποίος θα περιέχει τρεις σφραγισμένους (υπό) φακέλους:

 

  1. Φάκελος Δικαιολογητικών Συμμετοχής

 

Σύμφωνα με τα παραπάνω  ο φάκελος «δικαιολογητικά συμμετοχής» περιλαμβάνει:

α) Tο τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.), όπως προβλέπεται στην παρ. 4 του άρθρου 79 του ν. 4412/2016, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.9.1. της παρούσας διακήρυξης. Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το σχετικό πρότυπο ΤΕΥΔ το οποίο έχει αναρτηθεί, και σε επεξεργάσιμη μορφή αρχείου doc, στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης ,

β) εγγύηση συμμετοχής, σύμφωνα με τo άρθρο 72 του Ν.4412/2016, τις παραγράφους 2.1.5 και 2.2.2 της παρούσας διακήρυξης και το άρθρο 32 2α του Ν.4412/2016 -Προσφυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση (άρθρο 32 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το ΤΕΥΔ για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση.

Συγκεκριμένα:

  ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ Εγγύηση συμμετοχής 2% με βάση το άρθρο 72  4412/2016
1 ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ 973,5 19,47 €
2 ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ 2.636,31 € 52,73 €
3 ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ 2.761,2€ 55,22 €
4 ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 25.920,47€ 518,41 €
5 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 26.317,76 € 526,36 €

 

Διευκρινίζουμε ότι πρέπει να προσκομιστούν εγγυήσεις συμμετοχής για τις κατηγορίες που θα συμμετέχει ο κάθε ενδιαφερόμενος.

 

2.Φάκελος Τεχνικής Προσφορά

H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί από την αναθέτουσα αρχή με το κεφάλαιο “Απαιτήσεις-Τεχνικές Προδιαγραφές” του Παραρτήματος I της υπ’ αρ. πρωτ.: 9501 / 2-8-2018 και ΑΔΑΜ: 18PROC003523936 2018-08-02 διακήρυξης Δημάρχου Πλατανιά, περιγράφοντας ακριβώς πώς οι συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται. Περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η καταλληλότητα των προσφερόμενων ειδών, με βάση το κριτήριο ανάθεσης, σύμφωνα με τα αναλυτικώς αναφερόμενα στο ως άνω Παράρτημα Ι

 

3.Φάκελος Οικονομικής Προσφοράς

Συμπληρώνεται το έντυπο οικονομικής προσφοράς , όπως συμπεριλαμβάνεται στο παράρτημα της με     αρ. πρωτ.: 9501 / 2-8-2018 και ΑΔΑΜ: 18PROC003523936 2018-08-02 διακήρυξης Δημάρχου Πλατανιά

 

Η διαπραγμάτευση θα διενεργηθεί στα γραφεία του Δήμου Πλατανιά στο Γεράνι, την Πέμπτη 30-8-2018 και ώρα 12:00 ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού.

 

 

Ο Δήμαρχος Πλατανιάς

 

Μαλανδράκης Ιωάννης

 

 

Συνημμένα:

α) η    υπ’ αρ. πρωτ.: 9501 / 2-8-2018 και ΑΔΑΜ: 18PROC003523936 2018-08-02 διακήρυξης Δημάρχου Πλατανιά του συνοπτικού δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού προμήθειας τροφίμων και ειδών παντοπωλείου για τις ανάγκες του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Πλατανιά, σίτισης των παιδιών των παιδικών σταθμών του Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Πλατανιά και γάλακτος για τους εργαζομένους του Δήμου, του ΝΠΔΔ, της ΚΕΔΗΠ και των Σχολικών Επιτροπών, για 12 μήνες, αρχής γενομένης της υπογραφής της σύμβασης, 2018-2019

 

β) η 271/2018  Απόφαση Ο.Ε. (ΑΔΑ:73Χ5ΩΞ5-97) περί έγκρισης Πρακτικού αποσφράγισης του συνοπτικού δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού προμήθειας τροφίμων και ειδών παντοπωλείου για τις ανάγκες του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Πλατανιά, σίτισης των παιδιών των παιδικών σταθμών του Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Πλατανιά και γάλακτος για τους εργαζομένους του Δήμου, του ΝΠΔΔ, της ΚΕΔΗΠ και των Σχολικών Επιτροπών, για 12 μήνες, αρχής γενομένης της υπογραφής της σύμβασης, 2018-2019

Αρχεία