ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

για ανάθεση μετά από διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση του άρθρου 32, παρ2. α: «λόγω άγονου» του Ν.4412/2016  για την παροχή υπηρεσιών ναυαγοσωστικής κάλυψης πολυσύχναστων παραλιών του Δήμου Πλατανιά, προϋπολογισμού 76.150,19€ χωρίς Φ.ΠΑ 24%, ήτοι 94.426,24€ για διάστημα 48 ημερών αρχής γενομένης της υπογραφής της σύμβασης η οποία είναι η 14/8/2018 και μέχρι και τις 30/9/2018.

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Η διαπραγμάτευση θα διενεργηθεί στα γραφεία του Δήμου Πλατανιά στο Γεράνι, τη Τετάρτη  1-8-2018 και ώρα 12:00 ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού,

 

δυνάμει των:

α) 258 /2018 Απόφασης O.E. Πλατανιά (ΑΔΑ: ΨΗΕΒΩΞ5-3ΕΞ ), περί κήρυξης  του ηλεκτρονικού ανοικτού δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού  της υπ’ αρ. πρωτ.:  5805/18-05-2018 Διακήρυξη Δημάρχου Πλατανιά, έτους 2018, ΑΔΑΜ: 18PROC003123451 2018-05-18 ως άγονου, δεδομένου ότι μέρος των δικαιολογητικών κατακύρωσης δεν είναι σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης  καθώς και Τη συνέχιση της διαδικασίας με προσφυγή στο άρθρο 32, παρ. 2α του Ν. 4412/2016 περί διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση λόγω άγονου.

β) τη με αρ. πρωτ.: 5805/18-05-2018 Διακήρυξη Δημάρχου Πλατανιά, έτους 2018, ΑΔΑΜ: 18PROC003123451 2018-05-18

γ) ΠΡΑΞΗ 11/2018 ΣΤ΄ ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ του ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

δ)  452/2018 απόφαση του VI Τμήματος του ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

 

Ο Δήμαρχος Πλατανιά σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ. 1, 2α. του Ν.4412/2016 και τη Πράξη 11/2018 του ΣΤ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου απευθύνει πρόσκληση σε διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση προκήρυξης και χωρίς να τροποποιούνται ουσιωδώς οι όροι της υπ’ αρ. πρωτ.:  5805/18-05-2018 Διακήρυξη Δημάρχου Πλατανιά, έτους 2018, ΑΔΑΜ: 18PROC003123451 2018-05-18 του ηλεκτρονικού ανοικτού δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού , σύμφωνα με την 258 /2018 Απόφαση της Ο.Ε. Δήμου Πλατανιά (ΑΔΑ:ΨΗΕΒΩΞ5-3ΕΞ), για διάστημα  48 ημερών αντί των 122 ημερών του διαγωνισμού της παραπάνω διακήρυξης.

 

Οι όροι της εν λόγω διακήρυξης τροποποιούνται ως προς τα παρακάτω άρθρα:

– 1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η ναυαγοσωστική κάλυψη των παραλιών σε 14 ναυαγοσωστικούς πύργους σύμφωνα με την με αρ.πρωτ: 5682/16-5-2018 τεχνική έκθεση υπηρεσιών για την ναυαγοσωστική κάλυψη πολυσύχναστων παραλιών του δήμου πλατανιά ετους 2018, (εναρμονισμένη με το Π.Δ. 31/2018 – ΦΕΚ 61/04.04.2018 τεύχος Α’ και το με αρ. πρωτ.: 2131.17/1497/2018, 27-4-2018 του από 24/ 04/2018 πρακτικού του Κεντρικού Λιμεναρχείου Χανίων περί χαρακτηρισμού των παραλιών ως πολυσύχναστων του Νομού Χανίων )

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 76.150,19 € χωρίς Φ.ΠΑ 24%, ήτοι 94.426,24€.

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε 48 ημέρες, αρχής γενομένης της υπογραφής της σύμβασης η οποία είναι η 14/8/2018 και μέχρι και τις 30/9/2018

 

Οι δαπάνες διαχωρίζονται σε δύο (2) κατηγορίες:

(α) τις δαπάνες μισθοδοσίας και ασφάλισης του προσωπικού που θα απασχοληθεί στην εκτέλεση της εργασίας καθώς και όσων επιπρόσθετων απαιτούνται για την επάνδρωση όλων των πύργων για 7 ημέρες την εβδομάδα καθόλην την διάρκεια της σύμβασης , και

(β) τις δαπάνες χρήσης και λειτουργίας   τεχνικών μέσων και αναλωσίμων – λειτουργικές δαπάνες (όπως την ανανέωση, συντήρηση, αποσβέσεις εξοπλισμού  – καύσιμα κλπ) και λοιπά λειτουργικά έξοδα  που ζητάει η παρούσα τεχνική έκθεση

Η ενδεικτική κατανομή των προϋπολογιζόμενων δαπανών γίνεται στον παρακάτω πίνακα:

Πρόβλεψη δαπάνης για την επάνδρωση 14 Πύργων για 48 ημέρες και του επιπλέον προσωπικού :

Α/Α Κατηγορία δαπάνης Εκτιμώμενη Δαπάνη (€)
1 Δαπάνες προσωπικού (μισθοί, ασφαλιστική κάλυψη πλήρους απασχόλησης, δώρα) 39.344,28
2 Δαπάνες χρήσης και λειτουργίας   τεχνικών μέσων και αναλωσίμων – λειτουργικές δαπάνες (ανανέωση, συντήρηση, αποσβέσεις εξοπλισμού  – καύσιμα κλπ)  36.805,91
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 76.150,19
Φ.Π.Α. 24% 18.276,05
Σύνολο δαπάνης 94.426,24€

 

 

– 1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού

Η καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των προσφορών είναι η 27/07 /2018 και ώρα 12:00.

Η διαδικασία ΔΕΝ θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, δυνάμει:

της 11η/2018 Πράξη  ΣΤ΄ ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ του ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

της 452/2018 απόφαση του VI Τμήματος του ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

 

 

– 2.2.2 Εγγύηση συμμετοχής ( Πρβλ παρ. 1 α, 3, 4, 5 του άρθρου 72 του ν.4 412/2016)

2.2.2.1. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των 1.523,00ευρώ

 

– 3.1 Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών

Η αποσφράγιση της διαδικασίας θα πραγματοποιηθεί εκτός διαδικασιών της ηλεκτρονικής αποσφράγισης ΕΣΗΔΗΣ

 

 

Καλούμε τους ενδιαφερόμενους και εφόσον πληρούν τα κριτήρια για την υποβολή προσφοράς, σύμφωνα με τους όρους της σχετικής υπ’ αρ. πρωτ.:  5805/18-05-2018 Διακήρυξη Δημάρχου Πλατανιά, έτους 2018, ΑΔΑΜ: 18PROC003123451 2018-05-18 να συμμετέχουν στην παρούσα διαδικασία διαπραγμάτευσης για την επιλογή αναδόχου που θα αναλάβει την εκτέλεση της παραπάνω περιγραφόμενης υπηρεσίας, υποβάλλοντας, επί ποινή αποκλεισμού,  όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά της προαναφερόμενης Διακήρυξης.

Προκειμένου να συμμετάσχετε στην παραπάνω διαδικασία παρακαλούμε όπως μας υποβάλετε προσφορά μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, αναφέροντας τα στοιχεία της παρούσας πρόσκλησης), ο οποίος θα περιέχει τρεις σφραγισμένους (υπό) φακέλους:

 

  1. Φάκελος Δικαιολογητικών Συμμετοχής

Σύμφωνα με τα παραπάνω  ο φάκελος «δικαιολογητικά συμμετοχής» περιλαμβάνει:

α) Tο τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.), όπως προβλέπεται στην παρ. 4 του άρθρου 79 του ν. 4412/2016, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.9.1. της παρούσας διακήρυξης. Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το σχετικό πρότυπο ΤΕΥΔ το οποίο έχει αναρτηθεί, και σε επεξεργάσιμη μορφή αρχείου doc, στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης ,

β) εγγύηση συμμετοχής, σύμφωνα με τo άρθρο 72 του Ν.4412/2016

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το ΤΕΥΔ για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση.

 

2.Φάκελος Τεχνικής Προσφορά

Ο φάκελος Τεχνική Προσφορά περιέχει τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς,

Ο φάκελος της Τεχνικής Προσφοράς περιλαμβάνει επίσης

α) όλα τα απαραίτητα έγγραφα που απαιτούνται προς απόδειξη ότι πληρούνται οι τεχνικές προδιαγραφές της με αρ. πρωτ: 5682/16-05-2018 Μελέτης Παροχής Υπηρεσιών για τη Ναυαγοσωστική Κάλυψη Πολυσύχναστων Παραλιών του Δήμου Πλατανιά, έτους 2018, (εναρμονισμένη με το Π.Δ. 31/2018 – ΦΕΚ 61/04.04.2018 τεύχος Α’ και το με αρ. πρωτ.: 2131.17/1497/2018, 27-4-2018 του από 24/ 04/2018 πρακτικού του Κεντρικού Λιμεναρχείου Χανίων περί χαρακτηρισμού των παραλιών ως πολυσύχναστων του Νομού Χανίων)

β) Υπεύθυνη δήλωση,   στην οποία θα αναφέρει ότι συμμορφώνεται πλήρως με τις απαιτήσεις της τεχνικής έκθεσης της διακήρυξης και ότι διαθέτει το προσωπικό, τον τεχνικό, μηχανικό κλπ εξοπλισμό που θα διατεθεί αποκλειστικά για την εκτέλεση της εργασίας στον Δήμο Πλατανιά σύμφωνα με τις απαιτήσεις της μελέτης

γ) Υπεύθυνη δήλωση,  ότι διαθέτει βεβαίωση σχολής ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης από Λιμενική Αρχή

δ) Υπεύθυνη δήλωση,  στην οποία θα αναφέρονται ότι ο συμμετέχων παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσης για απόφαση του Δήμου Πλατανιά περί ματαίωσης, ακύρωσης ή διακοπής του διαγωνισμού στην περίπτωση που δεν εκδοθεί η σχετική Κ.Υ.Α για την «Απευθείας παραχώρηση, με αντάλλαγμα, του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών, στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης

(Ο.Τ.Α.) Α΄ Βαθμού»

 

3.Φάκελος Οικονομικής Προσφοράς

Συμπληρώνεται το έντυπο οικονομικής προσφοράς, όπως συμπεριλαμβάνεται στο παράρτημα Ι της παρούσας πρόσκλησης.

Η διαπραγμάτευση θα διενεργηθεί στα γραφεία του Δήμου Πλατανιά στο Γεράνι, τη Τετάρτη 1-8-2018 και ώρα 12:00 ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού.

 

Ο Δήμαρχος Πλατανιάς

 

Μαλανδράκης Ιωάννης

Αρχεία