Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών για την υπηρεσία “Δαπάνες Διαχείρισης Ανεπιτήρητων Παραγωγικών Ζώων Δήμου Πλατανιά”.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

«Δαπάνες διαχείρισης ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων Δήμου Πλατανιά.»

 Ο Δήμος Πλατανιά πρόκειται να προχωρήσει στην ανάθεση (άρθρ.118 N. 4412/2016) υπηρεσίας «Δαπάνες διαχείρισης ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων Δήμου Πλατανιά.» με προϋπολογισμό δαπάνης συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 3.465,80€ (ΚΑ 15.6117.015) και παρακαλούμε για την υποβολή σχετικής προσφοράς σας σύμφωνα με το συνημμένο πρότυπο έντυπο.

Για την κάλυψη της δαπάνης έχει εκδοθεί α) η υπ’ αριθμ. 385 /19-09-2022 (ΑΔΑ: 6Ο5ΓΩΞ5-2ΥΤ) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και β) η βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στα οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης.

Περιεχόμενο Προσφοράς:

Οικονομοτεχνική προσφορά

Η προσφορά σας πρέπει να είναι συμπληρωμένη κατάλληλα σύμφωνα με το συνημμένο Πρότυπο Προσφοράς.

Προσφορές που υπερβαίνουν τον προϋπολογισμό δαπάνης απορρίπτονται ως μη αποδεκτές.

Μαζί με την οικονομική προσφορά σας ανάλογα την ομάδα εργασιών, θα πρέπει να καταθέσετε αντίγραφα:

Ομάδα Εργασιών Α:

            1.        Άδεια κυκλοφορίας και άδεια διακίνησης ζώων για το όχημα που θα χρησιμοποιηθεί για τη μεταφορά των ζώων.

  1. Υπεύθυνη δήλωση που να αναφέρει ότι αυτός έλαβε γνώση των όρων της παρούσης μελέτης και τους αποδέχεται ανεπιφύλακτα και υποχρεωτικά.

Ομάδα Εργασιών Β:

  1. Άδεια λειτουργίας κτηνοτροφικής εγκατάστασης.
  2. Υπεύθυνη δήλωση που να αναφέρει ότι αυτός έλαβε γνώση των όρων της παρούσης μελέτης και τους αποδέχεται ανεπιφύλακτα και υποχρεωτικά

Ομάδα Εργασιών Α & Β:

  1. Άδεια κυκλοφορίας και άδεια διακίνησης ζώων για το όχημα που θα χρησιμοποιηθεί για τη μεταφορά των ζώων.
  2. Άδεια λειτουργίας κτηνοτροφικής εγκατάστασης.
  3. Υπεύθυνη δήλωση που να αναφέρει ότι αυτός έλαβε γνώση των όρων της παρούσης μελέτης και τους αποδέχεται ανεπιφύλακτα και υποχρεωτικά

Δικαιολογητικά συμμετοχής

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 α. Απόδειξη για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 Ν.4412:

  • Είτε απόσπασμα ποινικού μητρώου που έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. Για τα νομικά πρόσωπα, η υποχρέωση αφορά: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ή β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα σύμβουλο, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και τα πρόσωπα στα οποία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ανατεθεί το σύνολο της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας, ή γ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ή δ) στις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, τον κατά περίπτωση νόμιμο εκπρόσωπο.(άρθρο 80 παρ. 9 του Ν.4412/2016 και άρθρο 73 παρ.1 του Ν.4412/2016)
  • Είτε υποβολή υπεύθυνης δήλωσης ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73  του Ν.4412/2016. Σε περίπτωση νομικού προσώπου η προαναφερόμενη υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται εκ μέρους του νομίμου εκπροσώπου, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 79Α του Ν.4412/2016.

β.  Φορολογική ενημερότητα της επιχείρησης

γ. Ασφαλιστική ενημερότητα της επιχείρησης για το απασχολούμενο προσωπικό της. Σε περίπτωση ατομικής επιχείρησης απαιτείται να βεβαιώνεται και η ενημερότητα ως ελεύθερος επαγγελματίας, αυτοαπασχολούμενος.

δ. Υπεύθυνη δήλωση περί μη επιβολής σε βάρος του οικονομικού φορέα της κύρωσης του οριζόντιου αποκλεισμού, σύμφωνα τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.  (άρθρο 74 παρ.4 Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 23 του Ν.4782/2021). Σε περίπτωση νομικού προσώπου η προαναφερόμενη υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται εκ μέρους του νομίμου εκπροσώπου, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 79Α του Ν.4412/2016.

ε. Εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του νομικού προσώπου από όπου να προκύπτει κατά το χρονικό στάδιο της υποβολής της προσφοράς σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν (όπως ενδεικτικά: το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του προσφέροντα).

Τα ανωτέρω δικαιολογητικά (β και γ) γίνονται αποδεκτά εφόσον είναι σε ισχύ κατά το χρόνο υποβολής τους ή στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος (όπως τα ποινικά μητρώα),  εφόσον έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους (άρθρο 80 παρ.12 του Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ.7αδ του άρθρου 43 του Ν.4605/2019). Τα αποδεικτικά ισχύουσας εκπροσώπησης, σε περίπτωση νομικών προσώπων, γίνονται αποδεκτά εφόσον έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους.

Στις περιπτώσεις που με την προσφορά υποβάλλονται ιδιωτικά έγγραφα, αυτά γίνονται αποδεκτά είτε κατά τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του ν. 4250/2014 (Α΄ 94) είτε και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση, στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους.

Αποδεκτές γίνονται ιδιόγραφες πρωτότυπες υπεύθυνες δηλώσεις του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α’ 75) χωρίς να απαιτείται θεώρηση του γνησίου της υπογραφής ή ψηφιακά υπογεγραμμένες υπεύθυνες δηλώσεις ή ηλεκτρονικές υπεύθυνες δηλώσεις μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της παρούσας πρόσκλησης. (άρθρο 80 παρ.12 του Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ.7αδ του άρθρου 43 του Ν.4605/2019).

Η περιγραφή των προς ζητούμενων υπηρεσιών  περιλαμβάνεται στην 11132/30-08-2022 Τεχνική Περιγραφή Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης (Δ/νση Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης) που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας.

Η κατάθεση των προσφορών γίνεται είτε απευθείας στο Δημαρχείο του Δήμου Πλατανιά στο Γεράνι είτε  μέσω email: apolaki@platanias.gr έως την Παρασκευή 30 Σεπτεμβρίου 2022 στις 14:00 μ.μ.

Σημειώνεται ότι δεν λαμβάνονται υπόψη προσφορές οικονομικών φορέων που δεν προσκλήθηκαν να υποβάλουν προσφορά. (άρθρο 120 παρ.3α του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 53 του Ν.4782/2021)

 Ο Δήμαρχος

 Ιωάννης Μαλανδράκης

Αρχεία