Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την υπηρεσία: «Εκπόνηση Σχεδίου Δράσης του Δήμου Πλατανιά για τη Συμμόρφωση των Λειτουργιών & Διαδικασιών του στις απαιτήσεις του Κανονισμού Ε/Ε 679/2016 για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων (GDPR)»

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την υπηρεσία: «Εκπόνηση Σχεδίου Δράσης του Δήμου Πλατανιά για τη Συμμόρφωση των Λειτουργιών & Διαδικασιών του στις απαιτήσεις του Κανονισμού Ε/Ε 679/2016 για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων (GDPR)»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

 

περί «Εκπόνηση Σχεδίου Δράσης του Δήμου  Πλατανιά για τη Συμμόρφωση των Λειτουργιών & Διαδικασιών του στις απαιτήσεις του  Κανονισμού Ε/Ε 679/2016 για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων (GDPR)»

 

Ο Δήμος Πλατανιά πρόκειται να προχωρήσει στην ανάθεση υπηρεσίας  «Εκπόνηση Σχεδίου Δράσης του Δήμου  Πλατανιά για τη Συμμόρφωση των Λειτουργιών & Διαδικασιών του στις απαιτήσεις του  Κανονισμού Ε/Ε 679/2016 για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων (GDPR)» με προϋπολογισμό δαπάνης συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24.800,00€ , δυνάμει:

  1. της 4637/ 24-4-2018 μελέτης του Αυτ. τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής Δήμου Πλατανιά
  2. της 180/2018 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής ψήφισης της πίστωσης ΑΔΑ: 6KΨ3ΩΞ5-Θ7Υ και ΑΔΑΜ: 18REQ003174779)

 

και καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει προσφορά σύμφωνα με τα παρακάτω.

Για την υποβολή Προσφοράς καλείστε να καταθέσετε ενιαίο φάκελο, ο οποίος περιλαμβάνει τρεις (υπο)φακέλους:

  1. (υπό) φάκελο «Δικαιολογητικά συμμετοχής» συμπεριλαμβάνει, επί ποινή αποκλεισμού όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά του άρθρου όπως αυτά περιγράφονται στα άρθρα 73 και 74 ν. 4412/2016, όπως τροπ/καν με το αρ. 107 του ν. 4497/2017). Πιο συγκεκριμένα:

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά τα οποία πρέπει να είναι σε ισχύ κατά την καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφοράς (1/6/2018):

1α.  Απόσπασμα ποινικού μητρώου.

Ιδίως στις περιπτώσεις εταιρειών, η υποχρέωση αφορά: αα) περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), I.K.E. και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

1β. Φορολογική ενημερότητα της επιχείρησης για κάθε νόμιμη χρήση πλην είσπραξης και μεταβίβασης.

1γ. Ασφαλιστική ενημερότητα της επιχείρησης για το απασχολούμενο προσωπικό της. Σε περίπτωση ατομικής επιχείρησης απαιτείται και ατομική ασφαλιστική ενημερότητα .

1δ. Εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του νομικού προσώπου

1ε. Πιστοποιητικό του οικείου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του κράτους εγκατάστασης. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο, έκδοσης τελευταίου εξαμήνου, με το οποίο πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους, ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος από αρμόδια δημόσια αρχή.

  1. (Υπό)Φάκελος με την ένδειξη Τεχνική Προσφορά

Ο φάκελος τεχνικής προσφοράς περιέχει το έντυπο του Παραρτήματος Ι της  της 4637/ 24-4-2018 μελέτης του Αυτ. τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής Δήμου Πλατανιά

  1. (Υπό)Φάκελος με την ένδειξη Οικονομική Προσφορά

Ο φάκελος οικονομικής προσφοράς περιέχει το έντυπο του Παραρτήματος ΙΙ της  της 4637/ 24-4-2018 μελέτης του Αυτ. τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής Δήμου Πλατανιά.

Η περιγραφή των εργασιών περιλαμβάνεται στην 4637/ 24-4-2018 μελέτη  του Αυτ. τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής Δήμου Πλατανιά που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας.

  • Τρόπος- Προθεσμία υποβολής προσφορών: Η υποβολή των προσφορών γίνεται απευθείας στο Δημαρχείο του Δήμου Πλατανιά στο Γεράνι (κεντρικό πρωτόκολλο) έως τη Παρασκευή 1 Ιουνίου 2018, ώρα 14:00.
  • Πληροφορίες για τη διαδικασία υποβολής προσφοράς και τα ζητούμενα δικαιολογητικά: Τμήμα Προϋπολογισμού Λογιστηρίου και Προμηθειών, τηλ. 2821340025, 21, 29, email: promitheies@platanias.gr.
  • Πληροφορίες για τα τεχνικά χαρακτηριστικά και τα ζητούμενα είδη (4637/24-4-2018 Τεχνική Περιγραφή): Αυτ. τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής, Μπερτσουλάκη Όλγα, τηλ. 2821340012, email: olgabert@platanias.gr

 

 

Ο Δήμαρχος

Ιωάννης Μαλανδράκης

 

Αρχεία