Πρόσκληση υποβολής προσφορών για προμήθεια αδρανών υλικών ΔΕ Μουσούρων

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για προμήθεια αδρανών υλικών ΔΕ Μουσούρων

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Προμήθεια αδρανών υλικών ΔΕ Μουσούρων

Ο Δήμος Πλατανιά πρόκειται να προχωρήσει στην ανάθεση προμήθειας Προμήθεια αδρανών υλικών ΔΕ Μουσούρων με προϋπολογισμό δαπάνης συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 14.794,44€ (ΚΑ 30.6662.020) και παρακαλούμε για την υποβολή σχετικής προσφοράς σας, όπως αναλύεται παρακάτω.

Α) Τεχνική προσφορά που να αναλύει τα τεχνικά χαρακτηριστικά των προσφερόμενων ειδών συνοδευόμενα από τα κατάλληλα τεχνικά φυλλάδια- πιστοποιήσεις ΕΛΟΤ ΕΝ 1260.

Β) Οικονομική Προσφορά σύμφωνα με το συνημμένο έντυπο

Γ) Δικαιολογητικά συμμετοχής προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016:

α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου.

Ιδίως στις περιπτώσεις εταιρειών, η υποχρέωση αφορά: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

β. Φορολογική ενημερότητα της επιχείρησης για κάθε νόμιμη χρήση πλην είσπραξης και μεταβίβασης.

γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (για συμμετοχή σε διαγωνισμό προμηθειών Δημοσίου και ΝΠΔΔ) της επιχείρησης για το απασχολούμενο προσωπικό της. Σε περίπτωση ατομικής επιχείρησης απαιτείται και ενημερότητα από τον ατομικό ασφαλιστικό φορέα ΕΦΚΑ.

δ. Εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του νομικού προσώπου (άρθρο 93 του Ν.4412/2016) από όπου να προκύπτει ο διαχειριστής του νομικού προσώπου, τα μέλη του Δ.Σ. κλπ

Δικαιολογητικά που εκδόθηκαν από Δημόσιες Υ πηρεσίες μπορούν να κατατίθενται πρωτότυπα ή ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων. Δικαιολογητικά τα οποία είναι ιδιωτικά έγγραφα μπορούν να κατατίθενται πρωτότυπα ή ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων (Ν. 4250/2014, ΔΙΣΚΠΟ/Φ.15/11932/11-6-2014).

Η περιγραφή των προς προμήθεια ειδών περιλαμβάνεται στην 14472/5-11-2018 Τεχνική Περιγραφή που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας.

Η υποβολή των προσφορών γίνεται είτε απευθείας στο Δημαρχείο του Δήμου Πλατανιά στο Γεράνι έως και την Παρασκευή 7 Δεκεμβρίου ώρα 12:00 το μεσημέρι.

Ο Δήμαρχος

Ιωάννης Μαλανδράκης

Αρχεία