Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών Για Προμήθεια Σχεδιογράφου (plotter) Με Δυνατότητα Σάρωσης

Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών Για Προμήθεια Σχεδιογράφου (plotter) Με Δυνατότητα Σάρωσης

Ο Δήμος Πλατανιά πρόκειται να προχωρήσει στην απευθείας ανάθεση προμήθειας «Προμήθεια σχεδιογράφου (plotter) με δυνατότητα σάρωσης» με προϋπολογισμό δαπάνης συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 10.974,00€ (ΚΑ 10.7134.001) και καλεί κάθε ενδιαφερόμενο για την υποβολή σχετικής τεχνικής και οικονομικής προσφοράς σας.Για την κάλυψη της δαπάνης έχει εκδοθεί α) η υπ’ αριθμ. 358 /22-6-2020 (ΑΔΑ ΩΦ07ΩΞ5-1ΙΚ) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και β) η βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στα οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης.

ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Η προσφορές θα κατατίθενται σε σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη στο εξωτερικό μέρος «Προσφορά για Προμήθεια σχεδιογράφου (plotter) με δυνατότητα σάρωσης» ο οποίος θα περιέχει σφραγισμένους επιμέρους φακέλους: Α) Τεχνικής, Β) Οικονομικής Προσφοράς και Γ) Δικαιολογητικών Συμμετοχής.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Οι προσφορές μπορούν να κατατίθενται ή να αποστέλλονται ταχυδρομικά η αυτοπροσώπως στην υπηρεσία πρωτοκόλλου του Δήμου στο Δημαρχείο Πλατανιά (Ταχ. Δ/νση: Δημαρχείο Πλατανιά, Γερανι Χανιων, ΤΚ 73014) έως την Δευτέρα 6 Ιουλίου 2020 ώρα 11:00 π.μ. (τελική ημερομηνία παραλαβής φακέλου).

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν επίσημο φυλλάδια/τεχνικές περιγραφές της κατασκευάστριας εταιρείας και μόνον ως επιβεβαίωση συμμόρφωσης με τα ζητούμενα χαρακτηριστικά. Το φυλλάδιο προδιαγραφών του παρεχόμενου είδους, θα αριθμείται εντός της προσφοράς και θα σημειώνεται στους πίνακες προδιαγραφών στην στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ – ΚΑΤΑΤΕΘΕΝ ΦΥΛΛΟ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ». Σε κάθε άλλη περίπτωση, η προσφορά ορίζεται ως μη αποδεκτή.

Β. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Για την κατάθεση της οικονομικής προσφοράς διατίθεται το έντυπο προϋπολογισμού προσφοράς, παρόμοιας μορφής με τον πίνακα ενδεικτικού προϋπολογισμού της παρούσας μελέτης, το οποίο ο υποψήφιος προμηθευτής θα συμπληρώσει για την κατάθεση της οικονομικής προσφοράς του. Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς βάσει της τιμής.

Γ. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α. Απόδειξη για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 Ν.4412:

  • Είτε απόσπασμα ποινικού μητρώου που έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. Ιδίως στις περιπτώσεις εταιρειών, η υποχρέωση αφορά: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου γγ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου,
  • Είτε υποβολή υπεύθυνης δήλωσης εκ μέρους του νομίμου εκπροσώπου (όπως αυτός ορίζεται στην περίπτωση 79Α του Ν. 4412).

β. Φορολογική ενημερότητα της επιχείρησης για κάθε νόμιμη χρήση πλην είσπραξης και μεταβίβασης

γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (για συμμετοχή σε διαγωνισμό προμηθειών Δημοσίου και ΝΠΔΔ) της επιχείρησης για το απασχολούμενο προσωπικό της. Σε περίπτωση ατομικής επιχείρησης απαιτείται και ενημερότητα από τον ατομικό ασφαλιστικό φορέα ΕΦΚΑ.

δ. Εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του νομικού προσώπου (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του προσφέροντα) από όπου να προκύπτει κατά το χρονικό στάδιο της υποβολής της προσφοράς ο διαχειριστής του νομικού προσώπου, τα μέλη του Δ.Σ. κλπ. .

Τα ανωτέρω δικαιολογητικά (β και γ) γίνονται αποδεκτά εφόσον είναι σε ισχύ κατά το χρόνο υποβολής τους ή στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος (όπως τα ποινικά μητρώα),  εφόσον έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους (άρθρο 80 παρ.12 του Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ.7αδ του άρθρου 43 του Ν.4605/2019). Επισημαίνεται ότι γίνονται αποδεκτές οι υπεύθυνες δηλώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών . Σημειώνεται ότι δεν απαιτείται θεώρηση του γνησίου της υπογραφής τους.

Στις περιπτώσεις που με την προσφορά υποβάλλονται ιδιωτικά έγγραφα, αυτά γίνονται αποδεκτά είτε κατά τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του ν. 4250/2014 (Α΄ 94) είτε και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση, στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους.

Η περιγραφή των προς προμήθεια ειδών περιλαμβάνεται στην 6698/1-6-2020 Τεχνική Περιγραφή Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας.

Ο Δήμαρχος

Ιωάννης Μαλανδράκης

 

 

Αρχεία