Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για ανάθεση μετά από διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση του άρθρου 32, παρ. 2.γ του νόμου 4412/2012 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης προμήθειας λιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου Πλατανιά, η οποία δεν οφείλεται σε καμία περίπτωση σε ευθύνη του Δήμου για διάστημα έως 3 μηνών ή έως της υπογραφής της σύμβασης του αναδόχου/χων επικείμενων διαγωνιστικών διαδικασιών ή έως εξαντλήσεως του προϋπολογισμού 6.162,00 € χωρίς Φ.ΠΑ. 1.478,88€ ήτοι: 7.640,88€ με ΦΠΑ 24%,

δυνάμει της 52 /2018 Απόφασης της Ο.Ε. (Α.Δ.Α.: 64ΨΠΩΞ5-ΣΓ5, ΑΔΑΜ: 18REQ002768650 2018-03-07).

Προκειμένου να συμμετάσχετε στην παραπάνω διαδικασία παρακαλούμε όπως μας υποβάλλεται προσφορά μέσα σε σφραγισμένο φάκελο , ο οποίος θα περιέχει τρεις σφραγισμένους φακέλους:

1. Φάκελος Δικαιολογητικών Συμμετοχής

Ο φάκελος «δικαιολογητικά συμμετοχής» περιλαμβάνει επί ποινή αποκλεισμού:

Α)Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά του άρθρου 14: Δικαιολογητικά (Αποδεικτικά μέσα)

Β)Την εγγύηση συμμετοχής

2.Φάκελος Τεχνικής Προσφορά

Ο φάκελος Τεχνική Προσφορά περιέχει τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στα έγγραφα της σύμβασης. Τα τεχνικά στοιχεία αυτά δύναται να δηλωθούν με υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου ότι πληρούνται οι τεχνικές προδιαγραφές , όπως ορίζονται στις με αριθμό πρωτ.: 2452/53-2018 Τεχνικές Προδιαγραφές που αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας.

3.Φάκελος Οικονομικής Προσφοράς

Συμπληρώνεται το έντυπο οικονομικής προσφοράς, όπως συμπεριλαμβάνεται στο παράρτημα της 52/2018 Απόφασης της Ο.Ε. (Α.Δ.Α.: 64ΨΠΩΞ5-ΣΓ5, ΑΔΑΜ: 18REQ002768650 2018-03-07)

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία του Δήμου Πλατανιά στο Γεράνι, την Πέμπτη 15-3-2018 και ώρα 12:00 ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού.

Η προϊστ.τμήματος

Προϋπολ.-Λογιστηρίου-Προμηθειών

Κουκουνάκη Αικατερίνη

Αρχεία