Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για προμήθεια οικοδομικών υλικών

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για προμήθεια οικοδομικών υλικών

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Ο Δήμος Πλατανιά πρόκειται να προχωρήσει στην ανάθεση προμήθειας οικοδομικών υλικών με προϋπολογισμό δαπάνης συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 2.139,00 (Απόφαση Δημάρχου για την έγκριση δέσμευσης πίστωσης ΚΑ 30.6662.031 (701/2018 με ΑΔΑ 7ΜΑ2ΩΞ5-Γ17)) σύμφωνα με την 12698/10-10-2018 Τεχνική Έκθεση του Πολιτικού Μηχανικού της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών που επισυνάπτεται:

Περιεχόμενο Προσφοράς:

Στην προσφορά σας πρέπει να περιλαμβάνονται τα παρακάτω:

Α) Σφραγισμένος φάκελος Τεχνικής προσφοράς όπου θα αναλύονται οι τεχνικές προδιαγραφές των υπό προμήθεια υλικών, τα οποία θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τις Ελληνικές και Ευρωπαϊκές προδιαγραφές και να φέρουν σήμανση CE σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό πρότυπο, όπως αναφέρονται στην τεχνική έκθεση με αριθμό πρωτοκόλλου 12698/10-10-2018.

Β) Σφραγισμένος φάκελος Οικονομικής Προσφοράς, σύμφωνα με το συνημμένο πρότυπο έντυπο οικονομικής προσφοράς.

Τρόπος υποβολής προσφορών:

Η υποβολή των προσφορών με πλήρη στοιχεία (σφραγισμένη προσφορά) γίνεται απευθείας στο Δημοτικό κατάστημα του Δήμου Πλατανιά στο Γεράνι έως τις 05-12-2018 και ώρα 15:00.

Πληροφορίες για τα τεχνικά χαρακτηριστικά:

Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

Δημήτρης Λυκογιάννης :Τηλ. 2821341034

Πληροφορίες για τη διαδικασία υποβολής προσφορών:

Τμήμα Προϋπολογισμού, λογιστηρίου και προμηθειών, τηλ. 28213 40052, email: dapanes @ platanias.gr

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΛΑΝΔΡΑΚΗΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Στοιχεία προσφέρουσας επιχείρησης:

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Προμήθεια οικοδομικών υλικών

ΑΡ. Πρωτ. Πρόσκλησης 15800/29-11-2018

Προϋπολογισμού δαπάνης: 2.139,00με ΦΠΑ

Α/Α

ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (ΕΥΡΩ)

ΔΑΠΑΝΗ (ΕΥΡΩ)

1

Χαλίκι (σάκος 1/2m³)

τεμ.

5

2

Άμμος (σάκος 1/2m³)

τεμ.

15

3

Tσιμέντο γκρι (συσκ. 40kg)

τεμ.

50

4

Α3 (συσκ. 35kg)

τεμ.

10

5

Κεραμικά πλακίδια διαστ. 33×33

τεμ.

30

6

Κόλλα πλακιδίων (συσκ. 25kg)

τεμ.

10

7

Σταυροί Νο3 (συσκ. 500τεμ.)

τεμ.

1

8

Στόκοι πλακιδίων (συσκ. 5kg)

τεμ.

5

9

Πυριτική άμμο (σάκος 1/2m³)

1

10

Έτοιμο σοβάς τελικής στρώσης (συσκ. 25kg)

τεμ.

20

11

Πλάκες πεζοδρομίου διαστ. 40×40

τεμ.

30

12

Κυβόλιθοι διαστ. 10x6x3

τεμ.

50

13

Δομικό πλέγμα 10x10x2

τεμ.

5

14

Τούβλα 8x19x19

τεμ.

300

15

Τούβλα 8x9x19

τεμ.

100

Σύνολο

Φ.Π.Α. 24%

Τελικό Σύνολο (€)

Ημ/νία

Σφραγίδα

Υπογραφή

Αρχεία