ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ «Αμοιβή παιδιάτρου για παροχή υπηρεσιών παιδιατρικής υποστήριξης για τις προνοιακές δομές προσχολικής ηλικίας του ΝΠΔΔ»

Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου Δήμου Πλατανιά πρόκειται να προχωρήσει στην ανάθεση υπηρεσίας «Αμοιβή παιδιάτρου για παροχή υπηρεσιών παιδιατρικής υποστήριξης για τις προνοιακές δομές προσχολικής ηλικίας του ΝΠΔΔ» με
προϋπολογισμό δαπάνης (απαλλάσσεται ΦΠΑ) 6800.00€ (ΚΑ 00-6117.002) και παρακαλούμε για την υποβολή σχετικής προσφοράς σας.
Για την κάλυψη της δαπάνης έχει εκδοθεί α) η υπ’ αριθμ. 53 /14-04-2022 (ΑΔΑ 6ΘΜΑΟΚ64-Ο27) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και β) η βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, για την
ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στα οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης.
Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:
α. Απόδειξη για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 Ν.4412: • Είτε απόσπασμα ποινικού μητρώου που έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. Για τα νομικά
πρόσωπα, η υποχρέωση αφορά: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ή β) στις περιπτώσεις
ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα σύμβουλο, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και τα πρόσωπα στα οποία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ανατεθεί το σύνολο της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας,
ή γ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ή δ) στις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, τον κατά περίπτωση νόμιμο εκπρόσωπο.(άρθρο 80 παρ. 9 του Ν.4412/2016 και άρθρο 73 παρ.1 του Ν.4412/2016)
• Είτε υποβολή υπεύθυνης δήλωσης ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016. Σε περίπτωση νομικού προσώπου η προαναφερόμενη υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται εκ μέρους του
νόμιμου εκπροσώπου, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 79Α του Ν.4412/2016.

β. Φορολογική ενημερότητα της επιχείρησης

γ. Ασφαλιστική ενημερότητα της επιχείρησης για το απασχολούμενο προσωπικό της. Σε περίπτωση ατομικής επιχείρησης απαιτείται
να βεβαιώνεται και η ενημερότητα ως ελεύθερος επαγγελματίας, αυτοαπασχολούμενος.

δ. Υπεύθυνη δήλωση περί μη επιβολής σε βάρος του οικονομικού φορέα της κύρωσης του οριζόντιου αποκλεισμού, σύμφωνα τις
διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας. (άρθρο 74 παρ.4 Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 23 του Ν.4782/2021). Σε
περίπτωση νομικού προσώπου η προαναφερόμενη υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται εκ μέρους του νόμιμου εκπροσώπου, όπως αυτός
ορίζεται στο άρθρο 79Α του Ν.4412/2016.

ε. Τα αναφερόμενα αποδεικτικά της υπ’ αριθμ. 110/10-3-2022 Τεχνικής Έκθεσης ΝΠΔΔ.: α)πτυχίο ιατρικής σχολής, β)ειδικότητα παιδιάτρου και γ)άδεια ασκήσεως επαγγέλματος.
Τα ανωτέρω δικαιολογητικά (β και γ) γίνονται αποδεκτά εφόσον είναι σε ισχύ κατά το χρόνο υποβολής τους ή στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος (όπως τα ποινικά μητρώα), εφόσον έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή
τους (άρθρο 80 παρ.12 του Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ.7αδ του άρθρου 43 του Ν.4605/2019). Τα αποδεικτικά ισχύουσας εκπροσώπησης, σε περίπτωση νομικών προσώπων, γίνονται αποδεκτά εφόσον έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30)
εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους.

Στις περιπτώσεις που με την προσφορά υποβάλλονται ιδιωτικά έγγραφα, αυτά γίνονται αποδεκτά είτε κατά τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του ν. 4250/2014 (Α΄ 94) είτε και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση, στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους.

Αποδεκτές γίνονται ιδιόγραφες πρωτότυπες υπεύθυνες δηλώσεις του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α’ 75) χωρίς να απαιτείται θεώρηση του γνησίου της υπογραφής ή ψηφιακά υπογεγραμμένες υπεύθυνες δηλώσεις ή ηλεκτρονικές υπεύθυνες δηλώσεις μέσω
της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της παρούσας πρόσκλησης.(άρθρο 80 παρ.12 του Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ.7αδ του άρθρου 43 του Ν.4605/2019).
Η περιγραφή των προς προμήθεια ειδών/ζητούμενων υπηρεσιών περιλαμβάνεται στην 110/10-03-2022 Τεχνική Περιγραφή Ν.Π.Δ.Δ.Δήμου Πλατανιά που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας.
Η κατάθεση των προσφορών γίνεται είτε απευθείας στο Δημαρχείο του Δήμου Πλατανιά στο Γεράνι είτε μέσω email:koukounaki@platanias.gr έως την 27η Ιουνίου 2022 και ώρα 14:00μ.μ.
Σημειώνεται ότι δεν λαμβάνονται υπόψη προσφορές οικονομικών φορέων που δεν προσκλήθηκαν να υποβάλουν προσφορά.(άρθρο 120 παρ.3α του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 53 του Ν.4782/2021)

Η Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ.

Χρυσάνθη Μαραγκουδάκη

Αρχεία