ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ «Αμοιβή παιδιάτρου για παροχή υπηρεσιών παιδιατρικής υποστήριξης για τις προνοιακές δομές προσχολικής ηλικίας του ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ »

Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου Δήμου Πλατανιά πρόκειται να προχωρήσει στην ανάθεση υπηρεσίας «Αμοιβή παιδιάτρου για παροχή υπηρεσιών παιδιατρικής υποστήριξης για τις προνοιακές δομές προσχολικής ηλικίας του ΝΠΔΔ»
με προϋπολογισμό δαπάνης (απαλλάσσεται ΦΠΑ) 6800€ (ΚΑ 00-6117.002) και παρακαλούμε για την υποβολή σχετικής προσφοράς σας.

Η περιγραφή των προς προμήθεια ειδών/ζητούμενων υπηρεσιών περιλαμβάνεται στην 110/10-03-2022 Τεχνική Περιγραφή Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Πλατανιά που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας.
Η κατάθεση των προσφορών γίνεται είτε απευθείας στο Δημαρχείο του Δήμου Πλατανιά στο Γεράνι είτε μέσω email: koukounaki@platanias.gr έως την 28η Νοεμβρίου 2022 και ώρα 14:00μ.μ.

Αρχεία