Προσκληση Υποβολης Προσφορας

Προσκληση Υποβολης Προσφορας

Προσκληση Υποβολης Προσφορας

για ανάθεση μετά από διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση του άρθρου 32, παρ2. γ: «λόγω κατεπείγουσας ανάγκης» του Ν.4412/2016  για την παροχή υπηρεσιών, »Κατασκευή μεταλλικής υποστύλωσης τμήματος Γυμνασίου  Λυκείου Κολυμβαρίου» προϋπολογισμού 39.162,50 € χωρίς Φ.ΠΑ 24%, ήτοι 48.561,50€ με ΦΠΑ .

  • Η ανωτέρω παροχή υπηρεσίας θα διεξαχθεί σύμφωνα με:
  • τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010
  • τις διατάξεις του Ν.4412/2016
  • τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/2006
  • Την παρ. 7 του άρθρου 158 του Ν.3463/2006 (….για τις περιπτώσεις  απευθείας ανάθεσης προμηθειών, παροχής υπηρεσιών, εκπόνησης μελετών και εκτέλεσης έργων όταν συντρέχει κατεπείγουσα ανάγκη, εάν δεν υπάρχει στον  προϋπολογισμό πίστωση ή αυτή που υπάρχει είναι ανεπαρκής, η αναγκαία τροποποίηση του  προϋπολογισμού γίνεται στην πρώτη, μετά την ανάθεση, συνεδρίαση του δημοτικού ή  κοινοτικού συμβουλίου.
  • το άρθρο 32 παρ. 2γ. του Ν.4412/2016  περί διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση (λόγω                 κατεπείγουσας ανάγκης)
  • την 505/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 6ΤΣΨΩΞ5-ΡΙ9) περί συγκρότησης της επιτροπής γνωμοδοτικού οργάνου προμηθειών και υπηρεσιών
  • Την υπ΄αριθμ. 12709/10-10-2018 τεχνική έκθεση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι)
  • το αριθ. Πρωτ.: 13422/22-10-2018 πρωτογενές αίτημα ποσού 561,50 €  και ΑΔΑΜ 18REQ003872681  -CPV: 45223210-1.
  • Η δαπάνη για το Δήμο Πλατανιά θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του 2018 και του 2019 μετά από αναμόρφωση τον ΚΑ: 30.6262.028  και στη συνέχεια θα εκδοθεί αντίστοιχη σχετική για τη διάθεση της πίστωσης ανάληψη υποχρέωσης με αντίστοιχη βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης  ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στο οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης

 

Άρθρο 1: Αναθέτουσα Αρχή  –  Ημερομηνία διεξαγωγής διαπραγμάτευσης

 

Επωνυμία Δήμος Πλατανιά
Ταχυδρομική διεύθυνση Γεράνι
Πόλη Χανιά
Ταχυδρομικός Κωδικός 73014
Χώρα Ελλάδα
Τηλέφωνο 2821340029
Φαξ 2821340090
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο koukounaki@platanias.gr
Αρμόδιος για πληροφορίες Κουκουνάκη Αικατερίνη
Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο  (URL) www.platanias.gr

 

Η διαπραγμάτευση θα διενεργηθεί στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας του   Δήμου Πλατανιά στον  Αλικιανό στον α΄όροφο, την Παρασκευή  26-10-2018 και ώρα 12.00, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού.

 

Αρχεία