Πρόσκληση υποβολής προσφοράς

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς

για ανάθεση μετά από διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση του άρθρου 32, παρ2. γ: «λόγω κατεπείγουσας ανάγκης» του Ν.4412/2016  για την μίσθωση απορριμματοφόρου, προϋπολογισμού 3600,00€ χωρίς Φ.ΠΑ 24%, ήτοι 4464,00€ με ΦΠΑ .

 • Η ανωτέρω μίσθωση απορριμματοφόρου θα διεξαχθεί σύμφωνα με:
 • τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 203 του Ν.4555/2018
 • τις διατάξεις του Ν.4412/2016
 • τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/2006
 • το άρθρο 32 παρ. 2γ. του Ν.4412/2016  περί διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση (λόγω                 κατεπείγουσας ανάγκης)
 • την 504/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 6Α48Ωξ5-Β22) περί συγκρότησης της επιτροπής γνωμοδοτικού οργάνου προμηθειών και υπηρεσιών
 • το αριθ. Πρωτ.: 10467/24-8-2018 πρωτογενές αίτημα, ποσού 4464,00 €  και ΑΔΑΜ 18REQ003608402   -CPV: 60183000-4
 • Τις διατάξεις του άρθρου 158 παρ. 7 του Ν.3463/06, στις περιπτώσεις απ΄ ευθείας ανάθεσης προμηθειών, παροχής υπηρεσιών, εκπόνηση μελετών και εκτέλεσης έργων, όταν συντρέχει κατεπείγουσα ανάγκη, εάν δεν υπάρχει στον προϋπολογισμό πίστωση ή αυτή που υπάρχει είναι ανεπαρκής, η αναγκαία τροποποίηση του προϋπολογισμού γίνεται στην πρώτη, μετά την ανάθεση, συνεδρίαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου
 • Η δαπάνη για το Δήμο Πλατανιά θα βαρύνει τον ΚΑ: 20.6233.004  μετά από σχετική αναμόρφωση. Η αντίστοιχη σχετική για τη διάθεση της πίστωσης ανάληψη υποχρέωσης, η βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και η δέσμευση στα οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης θα γίνει μετά την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί αναμόρφωσης
 • Την υπ΄αριθμ. 272/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί προσφυγής στην διαδικασία για διαπράγματευση
 • Η περιγραφή των ζητούμενων περιλαμβάνεται στην 10466/27-8-2018 Τεχνική Περιγραφή που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

Αναθέτουσα Αρχή

 

Επωνυμία Δήμος Πλατανιά
Ταχυδρομική διεύθυνση Γεράνι
Πόλη Χανιά
Ταχυδρομικός Κωδικός 73014
Χώρα Ελλάδα
Τηλέφωνο 2821340029
Φαξ 2821340090
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο koukounaki@platanias.gr
Αρμόδιος για πληροφορίες Κουκουνάκη Αικατερίνη
Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο  (URL) www.platanias.gr

 

Κριτήρια κατακύρωσης:

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει τιμής, CPV: 60183000-4

Ημερομηνία διεξαγωγής διαπραγμάτευσης:

Η διαπραγμάτευση θα διενεργηθεί στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας του   Δήμου Πλατανιά στον  Αλικιανό, την Δευτέρα  03/09/2018, ώρα 14.00, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού.

Προϋπολογισμός της σύμβασης

 

Περιγραφή

Μονάδα μέτρησης  Ποσότητα Τιμή Μονάδος Δαπάνη 

σε  €

 

Μίσθωμα μικρού οχήματος ανοικτού τύπου-ανατρεπόμενο για αποκομιδή απορριμμάτων

 

Ημέρα

 

 

60

 

60,00 € 3.600,00
ΣΥΝΟΛΟ χωρίς ΦΠΑ 3.600,00
ΦΠΑ 24% 864,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 4.464,00

 

Διάρκεια σύμβασης

 

Η “Μίσθωση του απορριμματοφόρου (μικρό όχημα ανοιχτού τύπου-ανατρεπόμενο για αποκομιδή απορριμμάτων) αφορά διάστημα έως 2 μηνών (60 ημερών) ή έως της υπογραφής σύμβασης του αναδόχου επικείμενων διαγωνιστικών διαδικασιών αρχής γενομένης της υπογραφής της σύμβασης. Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση που εκλείψουν οι λόγοι της μίσθωσης (όπως παρουσιάζονται στην τεχνική περιγραφή), ο Δήμος δύναται να επιστρέψει το όχημα στον ανάδοχο με ανάλογη μείωση της δαπάνης.

Εγγυήσεις

 

Απαιτείται εγγύηση συμμετοχής (άρθρο 72 παρ.1α του Ν.4412/2016) ποσοστού 2% επί του προϋπολογισμού χωρίς ΦΠΑ (3600,00 €) ήτοι 72,00 €

Υπόδειγμα εγγύησης συμμετοχής δίνεται στο παράρτημα IΙΙ.

Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται κατά την υπογραφή του συμφωνητικού της σύμβασης.

Προκειμένου να συμμετάσχετε στην παραπάνω διαδικασία παρακαλούμε όπως μας υποβάλετε  προσφορά  μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος θα περιέχει τρεις σφραγισμένους φακέλους:

Α) Οικονομική προσφορά

 • Συμπληρώνεται το έντυπο οικονομικής προσφοράς, όπως συμπεριλαμβάνεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

Β) Τεχνική Προσφορά:

 

 • Αντίγραφο της Άδειας κυκλοφορίας του προς μίσθωση οχήματος.
 • Υπεύθυνη δήλωση ότι:

α) λάβατε γνώση της 10466/27-8-2018 Τεχνικής Περιγραφής, αποδέχεστε πλήρως τους όρους της και το προς μίσθωση όχημα πληροί τους τιθέμενους όρους,

β) Το προς μίσθωση όχημα θα διαθέτει σε ισχύ τόσο κατά την έναρξη της μίσθωσης όσο και κατά τη διάρκεια της μίσθωσης τα απαιτούμενα έγγραφα νόμιμης κυκλοφορίας του και πληροί όλες τις απαραίτητες από την νομοθεσία προδιαγραφές για την ασφαλή κίνηση και λειτουργιά του, καθώς και για την ασφάλεια του προσωπικού που το επανδρώνει.

γ) Το όχημα είναι απαλλαγμένο από άλλη σύμβαση για το διάστημα μίσθωσης στο Δήμο Πλατανιά.

δ) Όλες οι συντηρήσεις, οι φθορές και βλάβες που αφορούν την συνήθη χρήση του οχήματος θα επιβαρύνουν τον ανάδοχο της μίσθωσης του απορριμματοφόρου

ε) Σε περίπτωση που για οποιαδήποτε αιτία το όχημα το οποίο θα μισθωθεί δε δύναται να κυκλοφορήσει, ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να το αντικαταστήσει εντός προθεσμίας 48 ωρών, με άλλο απορριμματοφόρο που θα φέρει τα ίδια τεχνικά χαρακτηριστικά με το όχημα που θα μισθωθεί.

στ) Οι δαπάνες που αφορούν τα τέλη κυκλοφορίας, την ασφάλιση του οχήματος, τον τεχνικό έλεγχο (ΚΤΕΟ), κλπ οτιδήποτε αφορά τη νόμιμη κυκλοφορία του οχήματος βαρύνουν εξ ολοκλήρου τον εκμισθωτή.

 

Γ) Δικαιολογητικά προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016:

 • Απόσπασμα ποινικού μητρώου
 • Φορολογική ενημερότητα για κάθε νόμιμη χρήση πλην είσπραξης και μεταβίβασης
 • Ασφαλιστική ενημερότητα της επιχείρησης για το απασχολούμενο προσωπικό της. Σε περίπτωση ατομικής επιχείρησης απαιτείται και ατομική ασφαλιστική ενημερότητα ΕΦΚΑ

Ο Δήμαρχος

Ιωάννης Μαλανδράκης

 

Αρχεία