ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Ο Δήμος Πλατανιά πρόκειται να προχωρήσει στην ανάθεση προμήθειας κυκλοφοριακών πινακίδων και πινακίδων πληροφόρησης με προϋπολογισμό δαπάνης συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 4.995,96 (Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής ψήφισης πίστωσης ΚΑ 30.7135.007 (213/2018 με ΑΔΑ 6Ω3ΘΩΞ5-Υ74)) σύμφωνα με την 7333/21-06-2018 Τεχνική Έκθεση του Πολιτικού Μηχανικού της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών που επισυνάπτεται:

 

Περιεχόμενο Προσφοράς:

Στην προσφορά σας πρέπει να περιλαμβάνονται τα παρακάτω:

 

Α) Σφραγισμένος φάκελος Τεχνικής προσφοράς όπου θα αναλύονται οι τεχνικές προδιαγραφές των πινακίδων οδοσήμανσης και πληροφόρησης, όπως αναφέρονται στην τεχνική έκθεση με αριθμό πρωτοκόλλου 7333/21-06-2018 και υπεύθυνη δήλωση ότι παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας επτά (7) έτη από την ημ/νία παραλαβής για όλα τα είδη που θα προμηθευτεί ο Δήμος.

Β) Σφραγισμένος φάκελος Οικονομικής Προσφοράς, σύμφωνα με το συνημμένο πρότυπο έντυπο οικονομικής προσφοράς.

Γ) Σφραγισμένος φάκελος Δικαιολογητικών συμμετοχής , ήτοι:

α) απόσπασμα ποινικού μητρώου. Ιδίως στις περιπτώσεις εταιρειών, η υποχρέωση αφορά: αα)περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) , προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και στις ιδιωτικές κεφαλαιουχικές εταιρείες (Ι.Κ.Ε.), τους διαχειριστές,ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

β) Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας για κάθε νόμιμη χρήση πλην είσπραξης και μεταβίβασης

γ) Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας της επιχείρησης

δ) Καταστατικό ή ΦΕΚ κλπ, ώστε να προκύπτει ο διαχειριστής του νομικού προσώπου, τα μέλη του Δ.Σ. κλπ

ε) Βεβαίωση ατομικής ασφαλιστικής ενημερότητας στις περιπτώσης όπου ο ανάδοχος είναι ατομική επιχείρηση.

Τρόπος υποβολής προσφορών:

Η υποβολή των προσφορών με πλήρη στοιχεία (σφραγισμένη προσφορά) γίνεται είτε απευθείας στο Δημοτικό κατάστημα του Δήμου Πλατανιά στο Γεράνι έως τις 31-07-2018.

Πληροφορίες για τα τεχνικά χαρακτηριστικά:

Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

Δημήτρης Λυκογιάννης :Τηλ. 2821341034

Πληροφορίες για τη διαδικασία υποβολής προσφορών:

Τμήμα Προϋπολογισμού, λογιστηρίου και προμηθειών, τηλ. 28213 40052, email: dapanes@platanias.gr

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΛΑΝΔΡΑΚΗΣ

Αρχεία