Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς

για ανάθεση μετά από διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση του άρθρου 32, παρ2. γ: «λόγω κατεπείγουσας ανάγκης» του Ν.4412/2016  για την παροχή υπηρεσιών Άρση καταπτώσεων και άμεση αποκατάσταση βατότητας στο οδικό δίκτυο του Δήμου Πλατανιά, προϋπολογισμού 161.287,76 € χωρίς Φ.ΠΑ 24%, ήτοι 199.996,82€ με ΦΠΑ .

  • Η ανωτέρω παροχή υπηρεσίας θα διεξαχθεί σύμφωνα με:
  • τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010
  • τις διατάξεις του Ν.4412/2016
  • τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/2006
  • το άρθρο 32 παρ. 2γ. του Ν.4412/2016  περί διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση (λόγω                 κατεπείγουσας ανάγκης)
  • την 505/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 6ΤΣΨΩΞ5-ΡΙ9) περί συγκρότησης της επιτροπής γνωμοδοτικού οργάνου προμηθειών και υπηρεσιών
  • το αριθ. Πρωτ.: 8044/5-7-2018 πρωτογενές αίτημα σε βάρος του ΚΑ: 64.6233.001 , ποσού 996,82 €  και ΑΔΑΜ 18REQ003401298  -CPV: 45500000-2
  • Η δαπάνη για το Δήμο Πλατανιά βαρύνει τον ΚΑ: 64.6233.001  με την αντίστοιχη σχετική για τη διάθεση της πίστωσης (ανάληψη υποχρέωσης) ενώ η βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης (ή πρότασης) ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στα οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης με α/α  466  του Δήμου Πλατανιά σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 243/11-7-2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πλατανιά ,  ΑΔΑΜ:18REQ003417382 ,  ΑΔΑ: 7Μ1ΑΩΞ5-ΨΛΛ
  • Η υπ΄αριθμ. 452/2018 πράξης του VII τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου και η υπ΄αριθμ. 11/2018 πράξη του ΣΤ΄Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου

 

 

Άρθρο 1: Αναθέτουσα Αρχή  –  Ημερομηνία διεξαγωγής διαπραγμάτευσης

 

Επωνυμία Δήμος Πλατανιά
Ταχυδρομική διεύθυνση Γεράνι
Πόλη Χανιά
Ταχυδρομικός Κωδικός 73014
Χώρα Ελλάδα
Τηλέφωνο 2821340029
Φαξ 2821340090
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο koukounaki@platanias.gr
Αρμόδιος για πληροφορίες Κουκουνάκη Αικατερίνη
Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο  (URL) www.platanias.gr

 

Η διαπραγμάτευση θα διενεργηθεί στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας του   Δήμου Πλατανιά στον  Αλικιανό, την Δευτέρα  16/07/2018, ώρα 14.00, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού.

 

 

Αρχεία