Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων Για Τις Προσλήψεις Υδρονομέων Άρδευσης Και Επόπτη Υδρονομέων Στις Τοπικές Κοινότητες Του Δήμου Πλατανιά

Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων Για Τις Προσλήψεις Υδρονομέων Άρδευσης Και Επόπτη Υδρονομέων Στις Τοπικές Κοινότητες Του Δήμου Πλατανιά

Η ΔΕΥΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΞΟΝΑ ΧΑΝΙΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 211 του Ν.3584/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών & Κοινοτικών Υπαλλήλων» (ΦΕΚ 143/Α’/28-6-2007).
2. Το άρθρ. 8 της υπ’ αριθμό πρωτ. 3449/05-02-18 εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών όπου αναφέρει ότι «Με τη διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 94 του ν. 4483/2017 επεκτάθηκε και στις ΔΕΥΑ ο τρόπος πρόσληψης των υδρονομέων άρδευσης, ο οποίος ήδη εφαρμόζεται από τους πρωτοβάθμιους ΟΤΑ, σύμφωνα με το άρθρο 211 του ΚΚΔΚΥ, όπου δεν απαιτείται έγκριση της ΠΥΣ 33/2006 (ΦΕΚ 60Α΄) ή άλλου οργάνου, ούτε η τήρηση των κριτηρίων και της διαδικασίας του ν.2190/1994, όπως ισχύει και εφαρμόζονται οι ειδικές ρυθμίσεις του από 28.3/15.4.1957 β.δ/τος «Περί της αστυνομίας επί των Αρδευτικών Υδάτων» (ΦΕΚ 280 Α.)
3. Τα άρθρα 6 και 7 του Β.Δ 28.3/15.4.1957 (ΦΕΚ 60/Α/1957)
4. Την ανάγκη άμεσης πρόσληψης υδρονομέων άρδευσης στις Τοπικές Κοινότητες του Δήμου Πλατανιά για την κάλυψη των αυξημένων, λόγω του θέρους, αναγκών άρδευσης, τη συντήρηση και καταμέτρηση των αρδευτικών υδρομέτρων και την εύρυθμη λειτουργία των συστημάτων άρδευσης (εκτεταμένα δίκτυα, γεωτρήσεις και δεξαμενές).
5. Την με αρ. πρωτ. 1017/16-03-2018 βεβαίωση της Οικονομικής Υπηρεσίας περί ύπαρξης των αναγκαίων πιστώσεων στον προϋπολογισμό της ΔΕΥΑ Βορείου Άξονα Χανίων του οικονομικού έτους 2018.
6. Την υπ’ αριθμόν 157/2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: 78ΛΛΟΕΠ3-5Μ8) με την οποία αποφασίστηκε η πρόσληψη ειδικών υδρονομικών οργάνων, ορίζει το χρόνο έναρξης και λήξης της αρδευτικής περιόδου, τον αριθμό των θέσεων υδρονομέων και εποπτών υδρονομέων, τον τομέα για τον οποίο προορίζεται κάθε θέση, η οποία εγκρίθηκε από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης με την 5339/24-4-2018 απόφαση της Συντονίστριας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ
όσους ενδιαφέρονται να προσληφθούν ως υδρονομείς, με τους όρους που αναφέρονται παρακάτω, να καταθέσουν τις αιτήσεις τους από Πέμπτη 26 Απριλίου 2018 έως Τετάρτη 02 Μαΐου 2018 στο Γραφείο Προσωπικού της ΔΕΥΑ Βορείου Άξονα Χανίων στο Γεράνι του Δήμου Πλατανιά, ώρες 09:00 έως 14:00.
1. Αριθμός θέσεων
Το διοικητικό συμβούλιο με την υπ’ αριθμόν 157/2018 απόφαση του, καθόρισε τον αριθμό των θέσεων των υδρονομέων ως εξής:
Α. Υδρονομείς δεκαεννέα άτομα (19) και επόπτη υδρονομέων ένα άτομο (1) όπως παρακάτω:

ΠΕΡΙΟΧΕΣ – ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ
Δ.Ε. ΜΟΥΣΟΥΡΩΝ
Τ.Κ. Σκινέ 1
Τ.Κ. Ψαθογιάννου 1
Τ.Κ. Πρασέ 1
Τ.Κ. Σέμπρωνα 1

Δ.Ε. ΒΟΥΚΟΛΙΩΝ
Τ.Κ. Παλαιών Ρουμάτων και Ανώσκελης 1
Τ.Κ. Πολεμαρχίου, Χρυσαυγής και Γαβαλομουρίου 1
Τ.Κ. Νέου Χωριού και Νεριανών 1

Δ.Ε. ΠΛΑΤΑΝΙΑ
Τ.Κ. Ντερέ, Μανολιόπουλου 1
Τ.Κ. Ζουνακίου 1

Δ.Ε. ΚΟΛΥΜΒΑΡΙΟΥ
Τ.Κ. Κολυμβαρίου 1
Τ.Κ. Ροδωπού 1
Τ.Κ. Καληδωνίας 1
Τ.Κ. Αφράτων 1
Τ.Κ. Βουβών και Δρακώνας 1
Τ.Κ. Σπηλιάς 1
Τ.Κ. Νοχιών και Βασιλόπουλου 1
Τ.Κ. Πανεθύμου και Δελιανών 1
Τ.Κ. Καρρών 1
Τ.Κ. Επισκοπής και Γλώσσας 1
Σύνολο
19

(Για όλες τις Δημοτ. Ενότητες)

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΕΠΟΠΤΩΝ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ 1

2. Αρδευτική περίοδος Καθορίζεται σύμφωνα με την υπ’ αριθ. Πρωτ. 5339/24-4-2018 απόφαση της Συντονίστριας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, από την 1η Μαΐου 2018 έως την 31η Οκτωβρίου 2018.
3. Απαιτούμενα Προσόντα
Για να επιλεγεί κάποιος υδρονομέας ή επόπτης υδρονομέων πρέπει:
α. Να έχει την Ελληνική ιθαγένεια.
β. Να είναι μόνιμος κάτοικος του Δήμου Πλατανιά, να έχει συμπληρώσει το 23ο έτος της ηλικίας του και να μη έχει υπερβεί το 60ο (ελλείψει αυτού έως το 65 ο ).
γ. Να έχει απολυτήριο τουλάχιστον εξατάξιου Δημοτικού σχολείου.
4. Λόγοι αποκλεισμού
Δεν μπορούν να επιλεγούν υδρονομείς ή επόπτες υδρονομέων:
α. Οι καταδικασθέντες σε ποινή συνεπαγομένη κατά νόμο στέρηση της ικανότητος του διορισμού ως δημοσίου υπαλλήλου, εφ’ όσον διαρκεί η στέρηση αυτή. Δεν απαιτείται να έχουν απολυθεί από τις τάξεις του στρατού. Προτιμώνται όμως μεταξύ των εχόντων τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα υποψηφίων οι υπηρετήσαντες στις ένοπλες δυνάμεις και εκ τούτων οι έχοντες μάχιμο υπηρεσία εν τη ζώνη επαφής μετά του εχθρού.
5. Απαιτούμενα Δικαιολογητικά
Στην αίτηση που υποβάλλεται για τον διορισμό επισυνάπτονται:
α) Πιστοποιητικό του οικείου Δημάρχου περί της εγγραφής του υποψηφίου στο δημοτολόγιο. Στο πιστοποιητικό πρέπει να φαίνεται και η χρονολογία της γεννήσεως.
β) Πιστοποιητικό της οικείας σχολικής αρχής περί των γραμματικών γνώσεων του υποψηφίου (τουλάχιστον απολυτήριο Δημοτικού).
γ) Αντίγραφο του δελτίου ποινικού μητρώου των υποψηφίων, εκδιδόμενο ένα μήνα κατ’ ανώτατον όριο προ της αιτήσεως προς διορισμό.
Δ) Φωτοτυπία Ταυτότητας.
Η επιλογή και ο διορισμός μπορεί να γίνει και πριν την προσκόμιση των πιστοποιητικών, εφ’ όσον υποβληθεί υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου περί της συνδρομής των προσόντων και λοιπών προϋποθέσεων της επιλογής. Υποχρεούται όμως ο διορισθείς να προσκομίσει τα παραπάνω δικαιολογητικά εντός ευλόγου από του διορισμού προθεσμίας, άλλως απολύεται άνευ οιασδήποτε διατυπώσεως. Η προθεσμία αυτή, η οποία αναγράφεται στο έγγραφο του διορισμού, δεν δύναται να είναι μεγαλύτερη των 30 ημερών από την κοινοποίηση του εγγράφου του διορισμού.
Με την επιλογή προσκομίζονται επιπλέον:

  • Αριθμός μητρώου ΙΚΑ (από επίσημο έγγραφο)
  • Βεβαίωση Α.Μ.Κ.Α. (από επίσημο έγγραφο)
  • Φωτοαντίγραφο του τελευταίου εκκαθαριστικού σημειώματος.

6. Επιλογή υδρονομικών οργάνων

Τα υδρονομικά όργανα θα επιλεγούν από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΥΑΒΑ.
7. Καθήκοντα Επόπτη Υδρονομέων
α. Προΐσταται των υδρονομέων, φέροντας την ευθύνη της καλής λειτουργίας του μηχανισμού της αρδεύσεως και των υπό τη δικαιοδοσία αυτών υπαγομένων αρδευτικών υδάτων.
β. Ασκεί έλεγχο στα έργα των υδρονομέων έχοντας όλες τις ευθύνες των οργάνων αυτών.
7. Καθήκοντα Υδρονομέων
α. Η επιτήρηση της κανονικής ροής των αρδευτικών υδάτων και η διανομή αυτών κατά τον ισχύοντα κανονισμό αρδεύσεως.
β. Η επιμέλεια της καλής συλλογής και διοχετεύσεως των αρδευτικών υδάτων και η επιτήρηση της ροής αυτών στους αρδευτικούς αύλακας, μέχρι της, εις έκαστο αρδευόμενο κτήμα, εκχύσεώς τους.
γ. Η φύλαξη και η προστασία των πάσης φύσεως αρδευτικών έργων και η επιμέλεια της καλής συντήρησής τους.
δ. Ο έλεγχος της εφαρμογής των υπό των αρμοδίων αρχών ή συμβουλίων ή επιτροπών εκδιδομένων διατάξεων, που αφορούν την διανομή των αρδευτικών υδάτων ή την εκτέλεση ή συντήρηση αρδευτικών έργων ή την καθαριότητα και υγιεινή των υδάτων.
ε. Η βεβαίωση και η καταγγελία των περί τα άνω αντικείμενα αδικημάτων.
στ. Η άμεσος γνωστοποίηση αρμοδίως παντός αγροτικού αδικήματος, το οποίο υπέπεσε στην αντίληψή τους.
ζ. Η φύλαξη των παρά των αυλάκων ή σε μικρή από αυτών απόσταση κειμένων αγροτικών κτημάτων.
η. Η εφαρμογή του κανονισμού άρδευσης της ΔΕΥΑΒΑ.
9 . Δημοσίευση Πρόσκλησης
Η πρόσκληση θα δημοσιευθεί τουλάχιστον επτά ημέρες πριν από την ημέρα επιλογής με τοιχοκόλληση αντιγράφου αυτής, στον πίνακα ανακοινώσεων της ΔΕΥΑΒΑ, στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Πλατανιά, στην ιστοσελίδα της Δ.Ε.Υ.Α. Βορείου Άξονα Χανίων και σε όλες τις περιγραφόμενες Τοπικές Κοινότητες του πίνακα.
10 . Πληροφόρηση ενδιαφερομένων
Πληροφορίες παρέχονται από το Γραφείο προσωπικού, ημέρες εργάσιμες και ώρες 09:00 έως 14:00 Διεύθυνση ΔΕΥΑΒΑ Γεράνι Χανίων, Τηλέφωνο 2821084008 και 2821084014.
Αντίγραφο της πρόσκλησης χορηγείται στους ενδιαφερόμενους ύστερα από αίτηση που υποβάλλεται στην παραπάνω διεύθυνση.

Για τη ΔΕΥΑΒΑ
Σταματάκης Θ. Ιωάννης
Πρόεδρος του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΒΑ

Αρχεία