Προσκληση Υποβολης Αιτησεων Για Τις Προσληψεις Υδρονομεων Αρδευσης 2020 Στις Τοπικες Κοινοτητες Του Δημου Πλατανια

Προσκληση Υποβολης Αιτησεων Για Τις Προσληψεις Υδρονομεων Αρδευσης 2020 Στις Τοπικες Κοινοτητες Του Δημου Πλατανια

                                Ο πρόεδρος του Δ.Σ της ΔΕΥΑΒΑ έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87/Α΄/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»
 2. Την υπ’ αριθμόν 105/2020 (ΑΔΑ: Ω0ΦΚΟΕΠ3-ΦΞΡ) σε ορθή επανάληψη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου με την οποία αποφασίστηκε η πρόσληψη ειδικών υδρονομικών οργάνων, ορίζει το χρόνο έναρξης και λήξης της αρδευτικής περιόδου, τον αριθμό των θέσεων υδρονομέων και εποπτών υδρονομέων, τον τομέα για τον οποίο προορίζεται κάθε θέση,
 3. Την υπ’ αριθμό πρωτ. 3211/21-04-2020 (ΑΔΑ: 6Λ7ΨΟΡ1Θ-Η6Ξ) απόφαση της Συντονίστριας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης «Καθορισμός αρδευτικής περιόδου και θέσεων υδρονομέων άρδευσης ανά Δημοτική Ενότητα και Κοινότητα του Δήμου Πλατανιά από τη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης Βόρειου Άξονα Χανίων για το έτος 2020».

 

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

Τους ενδιαφερόμενους που επιθυμούν να προσληφθούν ως υδρονομείς, με τους όρους που αναφέρονται παρακάτω, να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους  με τα συνημμένα δικαιολογητικά από Παρασκευή 24 Απριλίου 2020 έως την Πέμπτη 30 Απριλίου 2020 ώρα 14:00 και λόγω του περιορισμού της διάδοσης του κορωνοϊού:

1) σε σφραγισμένο φάκελο στο πρωτόκολλο της ΔΕΥΑΒΑ Χανίων στο Γεράνι του Δήμου Πλατανιά (υπόψη της επιτροπής αξιολόγησης αιτήσεων υδρονομέων), ώρες 09:00 έως 14:00 ή

2) ηλεκτρονικά στο info@deyaba.gr

Αντίγραφο της πρόσκλησης και αιτήσεις θα μπορούν να παραλαμβάνουν οι ενδιαφερόμενοι από τον πίνακα ανακοινώσεων της ΔΕΥΑΒΑ στην παραπάνω διεύθυνση και ηλεκτρονικά από το site της ΔΕΥΑΒΑ, deyaba.gr  Λόγω περιορισμού της διάδοσης του κορωνοϊού, πληροφορίες θα δίδονται μόνο τηλεφωνικά.

 

 1. Αριθμός θέσεων

Το διοικητικό συμβούλιο με την υπ’ αριθμόν 105/2020 απόφαση του, καθόρισε τον αριθμό των θέσεων των υδρονομέων ως εξής:

Α. Υδρονομείς δεκαέξι  άτομα  (16) όπως παρακάτω:

 

ΔΗΜ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ
ΜΟΥΣΟΥΡΟΙ Τ.Κ. Σκινέ 1
ΜΟΥΣΟΥΡΟΙ Τ.Κ. Ψαθογιάννου 1
ΜΟΥΣΟΥΡΟΙ Τ.Κ. Πρασέ/Ν. Ρούματα, Σέμπρωνα 1
ΠΛΑΤΑΝΙΑ Τ.Κ. Μανωλιόπουλο, Ντερέ 1
ΠΛΑΤΑΝΙΑ Τ.Κ. Ζουνάκι, Λίμνη 1
ΚΟΛΥΜΒΑΡΙ Τ.Κ. Κολυμβαρίου, Σπηλιά, 1
ΚΟΛΥΜΒΑΡΙ Τ.Κ. Ροδωπού 1
ΚΟΛΥΜΒΑΡΙ Τ.Κ. Αφράτα 1
ΚΟΛΥΜΒΑΡΙ Τ.Κ. Καληδωνίας 1
ΚΟΛΥΜΒΑΡΙ Τ.Κ. Νοχιών, Βασιλόπουλου 1
ΚΟΛΥΜΒΑΡΙ Τ.Κ. Πανεθύμου, Δελιανών, Καρρών/Ζυμβραγού 1
ΚΟΛΥΜΒΑΡΙ Τ.Κ. Επισκοπής και Γλώσσας 1
ΚΟΛΥΜΒΑΡΙ Τ.Κ. Βούβες,  Δρακώνα 1
ΒΟΥΚΟΛΙΕΣ Τ.Κ. Νέου Χωριού, Νεριανών, Πολεμάρχι 1
ΒΟΥΚΟΛΙΕΣ Τ.Κ. Χρυσαυγή, Γαβαλομούρι 1
ΒΟΥΚΟΛΙΕΣ Τ.Κ. Παλαιών Ρουμάτων, Ανώσκελης 1
  ΣΥΝΟΛΟ 16

 

 1. Απαιτούμενα Προσόντα

Για να επιλεγεί κάποιος υδρονομέας ή επόπτης υδρονομέων πρέπει:

 1. Να έχει την Ελληνική ιθαγένεια.
 2. Να έχει συμπληρώσει το 23ο έτος της ηλικίας του και να μη έχει υπερβεί το 60ο (ελλείψει αυτού έως το 65ο ).
 3. Να έχει λάβει την υποχρεωτική εκπαίδευση.
 4. Να μην έχουν καταδικαστεί σε ποινή συνεπαγομένη κατά νόμο στέρηση της ικανότητος του διορισμού ως δημοσίου υπαλλήλου, εφ’ όσον διαρκεί η στέρηση αυτή.

 

 1. Ιδιαίτερα αξιολογούμενα Προσόντα
 2. Απολυτήριο Λυκείου,
 3. Πτυχίο Τεχνικών σχολών (πχ Υδραυλικών, Ηλεκτρολόγων, Μηχανικών κλπ)
 4. Δίπλωμα οδήγησης.
 5. 5. Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

Στην αίτηση που υποβάλλεται για τον διορισμό επισυνάπτονται:

 1. Αίτηση πρόσληψης και επιλογής θέσης (επισυνάπτεται υπόδειγμα)
 2. Υπεύθυνη δήλωση (επισυνάπτεται υπόδειγμα)
 3. Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας.
 4. Πιστοποιητικό της οικείας σχολικής αρχής περί των γραμματικών γνώσεων του υποψηφίου (τουλάχιστον απολυτήριο Δημοτικού).

Με την επιλογή προσκομίζονται επιπλέον:

 1. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
 2. Αριθμός μητρώου ΙΚΑ (από επίσημο έγγραφο)
 3. Βεβαίωση Α.Μ.Κ.Α. (από επίσημο έγγραφο)
 4. Φωτοαντίγραφο του τελευταίου εκκαθαριστικού σημειώματος.
 5. Αριθμός λογαριασμού μισθοδοσίας τράπεζας EUROBANK.
 1. Επιλογή υδρονομικών οργάνων

Τα υδρονομικά όργανα θα επιλεγούν από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΥΑΒΑ έπειτα από την έγκριση  πρακτικού αξιολόγησης της επιτροπής αξιολόγησης αιτήσεων υδρονομέων που συστήθηκε με την 111/2020 (ΑΔΑ: 6ΛΗΔΟΕΠ3-Λ5Ρ) απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΒΑ και διορίζονται μόνο για την χρονική διάρκεια από της προσλήψεως έως και το τέλος της αρδευτικής περιόδου, δηλαδή έως και 31/10/2020.

 

 1. Καθήκοντα Υδρονομέων

α. Η επιτήρηση της κανονικής ροής των αρδευτικών υδάτων και η διανομή αυτών κατά τον ισχύοντα κανονισμό αρδεύσεως.

β. Η επιμέλεια της καλής συλλογής και διοχετεύσεως των αρδευτικών υδάτων και η επιτήρηση της ροής αυτών στους αρδευτικούς αύλακας, μέχρι της, εις έκαστο αρδευόμενο κτήμα, εκχύσεώς τους.

γ. Η φύλαξη και η προστασία των πάσης φύσεως αρδευτικών έργων και η επιμέλεια της καλής συντήρησής τους.

δ. Ο έλεγχος της εφαρμογής των υπό των αρμοδίων αρχών ή συμβουλίων ή επιτροπών εκδιδομένων διατάξεων, που αφορούν την διανομή των αρδευτικών υδάτων ή την εκτέλεση ή συντήρηση αρδευτικών έργων ή την καθαριότητα και υγιεινή των υδάτων.

ε. Η βεβαίωση και η καταγγελία των περί τα άνω αντικείμενα αδικημάτων.

στ. Η άμεσος γνωστοποίηση αρμοδίως παντός αγροτικού αδικήματος, το οποίο υπέπεσε στην αντίληψή τους.

ζ. Η εφαρμογή του κανονισμού άρδευσης της ΔΕΥΑΒΑ.

 1. Δημοσίευση Πρόσκλησης

Η πρόσκληση θα δημοσιευθεί τουλάχιστον επτά ημέρες πριν από την ημέρα επιλογής με τοιχοκόλληση αντιγράφου αυτής, στον πίνακα ανακοινώσεων της ΔΕΥΑΒΑ, στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Πλατανιά, στην ιστοσελίδα της Δ.Ε.Υ.Α. Βορείου Άξονα Χανίων και σε όλες τις περιγραφόμενες Τοπικές Κοινότητες του πίνακα.

 1. Πληροφόρηση ενδιαφερομένων

Πληροφορίες παρέχονται τηλεφωνικά από το Γραφείο προσωπικού, ημέρες εργάσιμες και ώρες 09:00 έως 14:00  στα τηλέφωνα 28210 84000 ή 28210 84008.

 

Για τη ΔΕΥΑΒΑ

Μαυρογένης Ευτύχης

Πρόεδρος του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΒΑ

Αρχεία